Gå til innhold

Slik får et foretak tillatelse til å deklarere varer til flere mottakere på samme deklarasjon

Tillatelse til å deklarere varer til flere mottakere på samme deklarasjon er en forenkling, som gjør at du kan deklarere varer til flere mottakere på samme deklarasjon. For å få tillatelse til dette må du være i målgruppen og oppfylle vilkårene for ordningen.

Foretak som er i målgruppen

  • Innfører sendinger til privatpersoner med verdi inntil 3 000 kroner  (ekskludert frakt og forsikring).
  • Er selvstendige eller uavhengige transportselskap som står for innførsel og ekspedisjon av sendinger til private varemottakere. Selskapet må ha et transporttilbud som er allment tilgjengelig for lavverdisendinger fra virksomheter til private (B2P) eller fra private til private(P2P). Transporttilbudet kan ikke være begrenset til medlemmer eller til enkelte avsendere eller mottakere.
  • Håndterer et vesentlig antall sendinger. Ordningen er ment for store transportselskaper der antallet lavverdisendinger er så høyt at ordinær deklarering er vanskelig å følge opp innenfor tidsfristene som gjelder. Antall årlige sendinger innenfor verdigrensene må være minimum 10 000. I enkelttilfeller kan Tolletaten akseptere lavere årlig volum, dersom det er grunner som taler for det.

Slik søker du om tillatelse

Dersom foretaket ditt er i målgruppen og oppfyller vilkårene kan dere søke om tillatelse til å deklarere varer til flere mottakere på samme deklarasjon. Fyll ut søknadsskjemaet og send det til post@toll.no, sammen med

  • beskrivelse av foretakets rutiner og data-, regnskaps- og internkontrollsystemer. For at Tolletaten skal kunne gjøre en best mulig vurdering av foretaket, er det viktig at all nødvendig informasjon oppgis

  • navngitt kontaktperson for oppfølging av søknaden

Søknaden behandles først når all nødvendig informasjon er sendt Tolletaten. 

Vi vil vurdere om de formelle vilkårene i søknaden er oppfylt før det vurderes om foretaket tilfredsstiller de spesifikke vilkårene. Vurderingen skjer i samarbeid med søkeren og søkeren må vise sine systemer i praksis for Tolletaten. Det legges opp til en tett dialog mellom foretaket og Tolletaten. Mangel på evne og vilje til å skaffe riktig data til riktig tid kan være en indikator på at foretaket ikke har nødvendige orden og kontroll til å få tillatelsen. 

Tillatelser gjelder i inntil tre år med mulighet for forlengelse i ytterligere to år. Nye eller nyregistrerte selskap har en prøveperiode på seks måneders etter at tillatelsen er gitt. Når tillatelsen utløper må den fornyes. Foretaket må være forberedt på at Tolletaten kan undersøke om vilkårene er oppfylt også mens tillatelsen gjelder. 

Tilbaketrekking og endring av tillatelse

Ved brudd eller mistanke om brudd på regelverket eller de underliggende tillatelsene kan Tolletaten i tråd med vareførselsforskriften § 2-4-8 endre, suspendere eller tilbakekalle tillatelsen.

Tolletaten kan også endre vilkårene i tillatelsen når det anses nødvendig for å oppnå tilfredsstillende prosedyrer og kvalitet på meldingsutvekslingen. Ved endring, tilbakekalling eller suspensjon skal det gis en rimelig frist, men i alvorlige tilfeller kan tilbakekall eller suspensjon skje umiddelbart.