Gå til innhold

Incoterms 2020

Incoterms er standardiserte regler om leveringsbetingelser som oppdateres hvert 10. år.  Incoterms er forkortelse for ”International Commercial Terms”.

Denne nettsiden er under arbeid, og er foreløpig ikke oppdatert etter den nye vareførselsloven og tollavgiftsloven som gjelder fra 1. januar 2023.
Incotermene er et sett standardiserte regler om leveringsbetingelser som benyttes i forbindelse med nasjonale og internasjonale handelstransaksjoner.  Incotermene beskriver hvem som har kostnader, ansvar og risiko i forbindelse med en transaksjon, og i hvilket tidsrom, dvs. når ansvaret går over fra selger til kjøper.  I denne forbindelsen er det at leveringsbetingelsene skal tilkjennegis ved bruk av kodene som er utarbeidet av ICC.
 
Incotermene er et sett med privatrettslige regler som ikke må blandes sammen med de bestemmelsene som gjelder i forbindelse med fastsettelsen av en vares tollverdi etter tolloven kap. 7.  I vurderingen av hvilke kostnader som skal være med i en vares transaksjonsverdi, er det vilkårene i tolloven §§ 7-10 til og med 7-20 som gjelder. 

Vilkårene i § 7-17 inneholder bestemmelsene om at transport- og forsikringskostnadene skal være med i beregningsgrunnlaget for toll og avgifter.  Incotermene om leveringsbetingelser knytter seg altså kun til avtaleforholdet mellom selger og kjøper i forbindelse med forsendelsen av en vare internasjonalt og er ikke del av en internasjonal tollkonvensjon/-avtale som Norge har sluttet seg til. 

Selv om incotermene dermed ikke er direkte styrende for tollmyndighetene, vil termene som benyttes ha betydning ved fortollingen angående hvilke kostnader som selger eller kjøper dekker i forbindelse med transporten, og som skal være med i beregningsgrunnlaget for toll og avgifter. Tollmyndighetene må uansett på fritt grunnlag kunne vurdere om den benyttede koden stemmer overens med andre opplysninger angitt på salgs- og fraktdokumentene.      
 
Incoterms® 2020 består av 11 ulike koder:

Koder som kan benyttes ved alle typer transporter (any mode of transport):

EXW – Ex Works
FCA – Free Carrier
CPT – Carriage paid To
CIP – Carriage and Insurance Paid to
DAP – Delivered At Place. (Selger bærer kostnadene fram til bestemmelsessted før lossingen har funnet sted)
DPU – Delivered Place Unloadedl (Selger bærer kostnadene fram til varene er utlosset/losset av transportmiddelet på bestemmelsesstedet)
DDP – Delivered Duty Paid

Koder som bare brukes ved transport på indre vannveier og sjøtransport:
FAS – Free Alongside Ship
FOB – Free On Board
CFR – Cost And Freight
CIF – Cost, Insurance, Freight

I Incoterms® 2020 er DAT regelen i 2010 versjonen endret til DPU i 2020 versjonen, pga mistorståelser med den tidligere DAT regelen.
Det bemerkes at de utgåtte kodene fortsatt kan benyttes, men du må da vise til at vedkommende benytter en kode som tilhører Incoterms 2010
De utgåtte, de videreførte og de nye kodene kan brukes som leveringsbetingelser i TVINN-systemet

 
Incoterms 2010 består av 11 ulike koder:
 
Koder som kan benyttes ved alle typer transporter (any mode of transport):
 
EXW – Ex Works
FCA – Free Carrier
CPT – Carriage paid To
CIP – Carriage and Insurance Paid to
DAT – Delivered At Terminal (selger bærer kostnadene fram til varene er losset av transportmiddelet på en avtalt bestemt plass ved bestemmelsesstedet)
DAP – Delivered At Place (selger bærer kostnadene fram til bestemmelsessted før lossingen har funnet sted)
DDP – Delivered Duty Paid
Koder som bare brukes ved transport på indre vannveier og sjøtransport:
FAS – Free Alongside Ship
FOB – Free On Board
CFR – Cost And Freight
CIF – Cost, Insurance, Freight
 
Fire koder er ikke videreført i Incoterms 2010. To nye koder /DAT og DAP) er introdusert. I praksis erstatter DAT koden DEQ, mens DAP erstatter kodene DAF, DES og DDU. Det bemerkes at de utgåtte kodene fortsatt kan benyttes, men du må da vise til at vedkommende benytter en kode som tilhører Incoterms 2000.

De utgåtte, de videreførte og de nye kodene kan brukes som leveringsbetingelser i TVINN-systemet.
   
Incoterms 2000, består av 13 ulike koder:
 
EXW – Ex Works (fritt til varen forlater fabrikk – kjøpers kostnader etter dette)
FCA – Free Carrier (fritt til transportør – kjøpers kostnader etter dette)
FAS – Free Alongside Ship (fritt til skipssiden – kjøper dekker øvrige kostnader)
FOB – Free On Board (fritt til varen er lastet om bord i båt – kjøper dekker øvrige kostnader)
CFR – Cost and Freight (selgeren bærer alle kostnader og frakt til ankomsthavn – tillegg for forsikring som dekkes av kjøper)
CIF – Cost, Insurance, Freight (kostnad, forsikring og frakt fram til ankomsthavn)
CPT – Carriage Paid To (frakt betalt til (oppgitt sted) – forsikring og eventuelt andre tillegg etter tolloven § 7-17 dekkes av kjøper)
CIP – Carriage and Insurance Paid to (frakt og forsikring til oppgitt bestemmelsessted)
DAF – Delivered at Frontier (selger dekker alle kostnader til angitt grense)
DES – Delivered ex Ship (alle kostnader til (oppgitt havn) så lenge varene er om bord i skipet)
DEQ – Delivered ex Quay (alle kostnader til varene er losset fra skipet)
DDU – Delivered Duty Unpaid (fritt levert ufortollet ved angitt bestemmelsessted)
DDP – Delivered Duty Paid (fritt levert hvor selger påtar seg kostnaden til bestemmelsesstedet, toll og avgifter, samt tollformalitetene ved fortollingen – ”fritt levert fortollet”)   

Det internasjonale handelskammeret (International Chamber of Commerce - ICC) har utarbeidet Incoterms 2020. Disse er igjen videreutviklet fra tidligere versjoner av termene, senest i januar 2010.