Gå til innhold

Etterdeklarering av varer

Fra 1. mars 2024 endrer Tolletaten rutinene ved etterdeklarering av varer både ved innførsel og utførsel 

Tollrepresentanter må heretter sende inn deklarasjoner til Tolletaten ved Omberegningsseksjonen på egne særskilte ekspedisjonsenheter. 

Ekspedisjonsenhetene som skal benyttes er: 

 • Ekspedisjonsenhet 45 30 06 for innførsel   
 • Ekspedisjonsenhet 45 396 for utførsel 

Dersom tollrepresentanter allerede har en tillatelse til elektronisk innsendelse av endringsmeldinger (omberegninger) i TVINN, så har også disse tollrepresentantene nå fått tilgang av Tolletaten til de særskilte ekspedisjonsenhetene for etterdeklarering av varer 

Firmaer må kontakte en tollrepresentant for etterdeklarering av varer. 

Når du etterdeklarere varer som skulle vært deklarert og tollbehandlet ved innførsel eller utførsel, skal dette gjøres via deklarering i TVINN. Dette gjelder både for varer som ikke er tidligere deklarert i TVINN og som skulle ha vært detog når det er sendt inn en forhåndsdeklarasjon (direktefortolling) i TVINN før innførsel uten at denne ble tollbehandlet på grensen. 

Etterdeklarering gjelder ikke: 

 • Søknader om endringer (korrigering av tidligere aksepterte inn- og utførselsdeklarasjoner) 

 • Varer som er godsregistrert av tollagerholder og levert direkte til varemottaker skal deklareres med tildelt godsnummer. Disse deklarasjonene skal som vanlig sendes til Oppfølgingsavdelingen selv om 10-dagersfristen er overskredet. 

Deklarering i ettertid må ikke forveksles med korrigering av allerede innsendte og aksepterte deklarasjoner, dvs. endringsmeldinger (omberegninger). Innsendelse av en endringsmelding til Tolletaten har egne digitale løsninger: TVINN-endringsmelding og skjema i Altinn.    

Etterdeklarering av varer ble tidligere omtalt som «etterfortolling», og som er et begrep som ofte ble brukt om deklarering varer i ettertid.  

Varer under transitteringsprosedyre

Etterdeklarering av transiterte varer som importeres til Norge (fri omsetning, bruk eller forbruk i Norge) skal deklareres som beskrevet under IMPORT. Deretter skal transitteringsseksjonen kontaktes om transitteringsnummer (MRN) og ekspedisjons- og løpenummer på etterdeklareringen. Det er transitteringsseksjonen som skal fullføre transitteringen. 

For andre varer, eksempelvis varer i direkte transitt (taxfree-varer, proviant eller lignende) skal transitteringsseksjonen kontaktes for å avklare saksgangen. 

Kontaktinformasjon er: PB_Transittering_VRTR@toll.no 


Import 

Er varen forhåndsdeklarert (direktefortolling/umiddelbar tollbehandling foreligger) i TVINN?  

Tollrepresentanten må selv hente tilbake innsendt tolldeklarasjon for å sende en ny versjon av denne i TVINN til Omberegningsseksjonen på ekspedisjonsenhet 45 30 06 for deklarering av varer, ikke ekspedisjonsenhet for direktefortolling/ umiddelbar tollbehandling.  

Ny versjon av tidligere innsendt innførselsdeklarasjon må sendes inn i TVINN med korrigerte opplysninger i rubrikk nr. 30, 44 og 49 som beskrevet nedenfor.  

Ved behov vil Tolletaten ved ekspedisjonsenheten kontakte importørens representant for å be om mer informasjon.  

Dersom varen ikke er forhåndsdeklarert, dvs. at dere ikke har noen deklarasjonsid, må dere etterdeklarere varene på denne måten i TVINN:  

Importdeklarasjon sendes i TVINN til omberegningssekjonen på ekspedisjonsenhet 45 30 06 for deklarering av varer, ikke ekspedisjonsenhet for direktefortolling/umiddelbar tollbehandling. 

 

Slik deklarerer du i TVINN ved import

 • Deklarasjonskategori: MA (tilbakedatert manuell deklarasjon)  
 • Deklarasjonsdato: Dato når grensepassering fant sted  

Ved etterdeklarering må tollverdi beregnes med omberegningskurs for den datoen grensepassering fant sted.  

NB: For å kunne sette dato tilbake i tid må tollrepresentanten oppdatere sin programvare. Tollrepresentanten må selv kontakte sin programvareleverandør.  

Rubrikk 30 Varenes lagringssted, fylles ut med: X
Rubrikk 44 Tilleggsopplysninger, fylles ut med:  

 • TXT – Etterdeklarering  
 • TXT – dato for grensepassering 
 • TXT – MRN når dette finnes

Rubrikk 49 Lagerkode/Godsnummer, fylles ut med 2024E 

 

Digitoll 

Deklarasjoner sendt til ekspedisjonsenhetene 441002 og 441003 kan ikke endres og sendes til ekspedisjonsenhet for etterdeklarering. 

Her må det lages ny deklarasjon som sendes i TVINN til Omberegningsseksjonen på ekspedisjonsenhet 453006. 

Anmodning om sletting av deklarasjon på digitollenhet må sendes på e-post til VO.Oslo1@toll.no.  

Det er viktig at tollrepresentanten anmerker i emnefeltet:

Sletting av digitoll deklarasjon. «DeklarasjonsID». Her må hele deklarasjonsID. anmerkes. 

Hvis det ved en feil viser seg at forsendelsen er godsregistrert, må ny deklarasjonen opprettes (med ny sekvens) og sendes til Oppfølgningsavdelingen for ekspedering. 

 

Eksport

Det lages tolldeklarasjon (TVINN utførselsdeklarasjon) som skal sendes i TVINN til Omberegningsseksjonen på ekspedisjonsenhet 453096 for deklarering av varer. 

Ved behov vil Tolletaten ved ekspedisjonsenheten kontakte importørens tollrepresentant for å be om mer informasjon.  

Slik deklarer du i TVINN ved eksport 

 • Deklarasjonskategori: MA (tilbakedatert manuell deklarasjon) 
 • Deklarasjonsdato: Dato når grensepassering fant sted  

NB: For å kunne sette dato tilbake i tid må tollrepresentanten oppdatere sin programvare. Tollrepresentanten må selv kontakte sin programvareleverandør.

Rubrikk 44 Tilleggsopplysninger, fylles ut med: 

 • TXT – Etterdeklarering
 • TXT – dato for utførsel 

Brudd på plikter i vareførselsloven og tollavgiftsloven – sanksjoner 

Når varer ikke er deklarert ved innførsel eller utførsel, innebærer dette brudd på deklarasjonsplikten etter henholdsvis kapittel 3 og 5 i vareførselsloven. Tolletaten vurderer (som i alle andre tilfeller hvor varer ikke blir deklarert ved innførsel eller utførsel) om det skal ilegges sanksjoner. I henhold til forvaltningsloven gis det et særskilt varsel i ettertid dersom det er aktuelt å ilegge sanksjoner.