Gå til innhold

Bruk av koder ved import av levende dyr, næringsmidler mv.

Det er varslingsplikt til Mattilsynet før slike varer kan deklareres. På deklarasjonen for prosedyren overgang til fri disponering skal det oppgis koder som sier hva slags varsling som er gjort.

Ved import fra land utenfor EU/EØS veterinærområde (tredjeland) kan det være krav om at Mattilsynet skal gjennomføre kontroll og gi tillatelse til import før varen kan deklareres for de ulike prosedyrene i vareførselsloven kapittel 4. Det er ikke tillatt å underlegge slike varer noen prosedyre før kravene til kontroll er oppfylt og gyldig tillatelse foreligger. 

Merk at det fra 1.1.2023 vil være deklarasjonsplikt også for prosedyren tollager for alle varer som er underlagt plikt til å ha EUs innførselsdokument om helse, CHED. Du finner informasjon om dette her

Nedenfor finner du hvilke varetyper hvor det skal varsles til Mattilsynet før importen finner sted, og også hvilke varetyper som skal ha tillatelse fra Mattilsynet før varen kan underlegges en prosedyre ved innførsel.

Følgende varetyper fra tredjeland krever tillatelse/varsling:

  • levende dyr (også fra EU/EØS)
  • animalske produkter (herunder næringsmidler med innhold av animalske varer)
  • visse ikke-animalske næringsmidler
  • fôrvarer

Bruk av koder på deklarasjonen for prosedyren overgang til fri disponering

Det er to koder som brukes i rubrikk 44 på deklarasjonen: 

  • V5 - du deklarerer at varslingsplikten til Mattilsynet er overholdt
  • VT - du deklarerer at det foreligger tillatelse til import fra Mattilsynet (CHED-skjema) for varer hvor dette kreves

Når du oppgir disse kodene på deklarasjonen for prosedyren overgang til fri disponering innestår du for at varslingsplikten til Mattilsynet er overholdt og at det foreligger nødvendig tillatelse til import fra Mattilsynet. 


Levende dyr fra EU/EØS

Mattilsynet skal varsles. Du oppgir kode V5 i rubrikk 44 etterfulgt av forkortelsen MAT.

F.eks:

V5 MAT

Innføres det levende dyr fra Island, se avsnittet nedenfor om animalske produkter og levende dyr - import fra tredjeland.

 

Animalske produkter og levende dyr - import fra tredjeland 

Mattilsynet skal varsles. Ved å oppgi kode V5 i rubrikk 44 på deklarasjonen for prosedyren overgang til fri disponering innestår du for at varsling er gitt.

I tillegg skal forsendelsen kontrolleres av Mattilsynet. Bevis for at kontrollen er foretatt er at det foreligger CHED-skjema godkjent av Mattilsynets grensekontrollstasjon. Du oppgir kode VT i rubrikk 44 i deklarasjonen med referanse til nummeret på skjemaet.

F.eks:

V5 MAT

VT CHEDA.NO.2023.XXXXXX (levende dyr)
VT CHEDP.NO.2023.XXXXX (animalske produkter)

Det er viktig at korrekt og fullstendig CHED-nummer oppgis på deklarasjonen. 

Dersom Mattilsynet vurderer at grensekontroll ikke skal foretas, skal det foreligge en erklæring om dette. Erklæringens nummer brukes som referanse sammen med koden VT, og den skal kunne forevises Tolletaten.

Det skal ikke anføres henvisning til CHED-skjema dersom forsendelsen er grensekontrollert i EU og godkjent for omsetning.

 

Ikke-animalske produkter - import fra tredjeland 

Mattilsynet skal varsles. Når du oppgir kode V5 i rubrikk 44 innestår du for at varsling er gitt.

F.eks:
V5 MAT

For visse typer frukt og grønt er det fritak fra varslingsplikten, uavhengig fra hvilket land varene kommer fra.


Fôrvarer og visse næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - import fra tredjeland

Ved import av fôrvarer og visse næringsmidler fra tredjeland skal det foreligge tillatelse til import fra Mattilsynet (CHED-skjema). Endringer i vareomfanget kunngjøres av Mattilsynet fire ganger årlig.

Når du deklarer kode VT samt referansen til CHED-skjemaet i rubrikk 44 innestår du for at forsendelsen er kontrollert av Mattilsynet og at de har gitt tillatelse til import.

F.eks.:

V5 MAT
VT CHEDD.NO.2020.XXXXX

Det skal ikke anføres henvisning til CHED-skjema dersom forsendelsen er grensekontrollert i EU og godkjent for omsetning.