Gå til innhold

Pilotprosjektet er godt i gang

I september i fjor startet Tolletaten en pilot ved Ørje tollsted der formålet er å teste ut løsninger for digital vareførsel. Den nye løsningen forenkler og effektiviserer innførselsprosessen for næringslivet gjennom å digitalisere hele informasjonsflyten, automatisere fristilling av gods og etablere smidige grensepasseringer.

Foto: Bård Gudim

Innsending av manifestdata før ankomst til grensen

Transportører som benytter Ekspressfortolling registrerer nødvendig informasjon om varer og kjøretøy i en elektronisk løsning før grensepassering. Tollerne kan dermed før ankomst ta stilling til om transporten skal stoppes og kontrolleres når den ankommer, eller om den kan kjøre videre uten at sjåfør melder seg i ekspedisjonen. Den nye løsningen er heldigital og bygger på at sjåfører normalt ikke skal melde seg med papirer i ekspedisjonen. I stedet samles data inn via den nye manifestløsningen som skal benyttes på vei.

Innsending av data kan gjøres via web eller API (automatisk overføring av data fra transportørens fagsystem).

Ekspressfortolling innebærer at varer kommer raskere frem til kunden, transportkostnader reduseres og saksbehandling blir bedre og mer effektiv.

Piloten

Løsningen benyttes nå av utvalgte transportører og speditører som direktefortoller ved Ørje tollsted. Siden oppstarten har ca. 450 transporter benyttet manifestløsningen.

Erfaringene så langt er positive. De fleste kjøretøyene som har vært del av piloten har passert grensen uten å måtte stoppe. Tollerne bruker mindre tid på å behandle deklarasjoner sammenliknet med fysisk oppmøte i ekspedisjonen. Og den tekniske løsningen er stabil.

Prosjektet er i gang med å utvide løsningen, slik at den kan brukes uansett hvilken innførselsprosedyre som benyttes. I fremtidens digitale vareførsel skal all informasjon om kjøretøy og last sendes Tolletaten elektronisk via manifester, uavhengig av om godset skal fortolles på grensen, kjøres til fysisk lager eller transitteres. Ny funksjonalitet rulles ut fortløpende. Direktekjøring til varemottaker blir etter hvert faset ut.

Løsningen evalueres fortløpende og etter planen skal det meste av transportene over Ørje benytte løsningen innen utgangen av året.

Vil dere være med som pilotdeltagere?

Del med andre: