Gå til innhold

Hvorfor ekspressfortolling?

De siste årene har varestrømmen inn til Norge økt betydelig.

Ekspressfortolling vil tilby en mer effektiv grensepassering og raskere frigivelse til næringslivsaktører som sender inn informasjon til Tolletaten på forhånd.

Foto: Hampus Lundgren

Dagens situasjon (direktefortolling landevei)

Varestrømmen inn til Norge og andelen godstrafikk på landevei har de seneste årene økt betydelig. Veksten i direktefortollinger viser at næringslivet i økende grad etterspør fristilling av varer på grensen. Dette fører til et økt press på Tolletatens ressurser og en økt belastning på infrastruktur på grensetollstedene.

I dag starter deklarasjonsbehandling normalt ikke før sjåfør melder sin ankomst på grensen. Behandling skjer for en stor del manuelt basert på papirer sjåfør har med seg. Med et allerede betydelig og voksende deklarasjonsvolum, innebærer dette køer og ventetid for sjåførene. Dette ønsker vi å endre på. Nye prosedyrer og vurdering av informasjon skal i størst mulig grad digitaliseres.

Fremtidig situasjon

Ekspressfortolling vil tilby en mer effektiv grensepassering og raskere frigivelse til næringslivsaktører som sender inn informasjon til Tolletaten på forhånd.

Når vi skal bevege oss inn i en fremtid der godskjøretøy ikke lenger skal stanse på landegrensen, har vi behov for digital informasjon og å øke kjennskapen vår til transportmidlene som transporterer varene. Kravet til informasjon både når det gjelder omfang og kvalitet kommer til å øke noe, men er nødvendig der løsningen designes til å være mer strømlinjeformet.

Tidlig informasjon betyr at vi kan starte vurdering og behandling med en gang informasjonen er mottatt. Tolletaten kan slik ta stilling til om varer kan fristilles eller ikke før kjøretøyet ankommer grensen. Kjøretøy som bare frakter varer som er klarert for fristilling kan dermed passere grensen ved hjelp av elektronisk registrering av kjøretøyets ankomst og fristilling av varene ved grensepassering, uten at sjåfør må henvende seg i ekspedisjonen.

Løsningen skal på sikt integreres mot svenske tollmyndigheters deklareringssystem (TDS), EUs eksportsystem og transitteringssystemet NCTS for lettere håndtering av eksport- og transittdeklarasjoner. Dette innebærer både en kvantitativ (informasjon vi ikke har i dag) og en kvalitativ (bedre strukturert informasjon) endring i informasjonsfangsten sammenlignet med dagens situasjon.

For å møte fremtidens utfordringer har EU vedtatt en ny tollkodeks, Union Customs Code (UCC). Det nye rammeverket innebærer at alle prosedyrer skal digitaliseres og at informasjon i størst mulig grad skal behandles i forkant. Hos oss ønsker vi å legge til rette for en størst mulig grad av harmonisering med EU.

Fordeler

  • Ekspressfortolling vil tilby næringslivsaktører en mer effektiv grensepassering og raskere frigivelse av varer. Det skal normalt ikke være nødvendig for sjåfør å stoppe ved grensen.
  • Ved å sende inn informasjon i forkant, kan behandlingen av deklarasjon og manifest gjøres før kjøretøyet ankommer grensen. Forhåndsinformasjon gjør det også mulig å rette opp i feil i forkant av grensepassering.
  • Ekspressfortolling vil gi oss muligheten til å effektivisere arbeidsprosesser knyttet til håndtering av informasjon, både hos næringslivet og Tolletaten, når en god løsning først er på plass.
  • Løsningen gir næringslivet tilgang til oversikter over alle manifester som er påbegynt og sendt inn, i tillegg til at en kan følge med på kjøretøy som har passert grensen.

Økt informasjonskrav krever tilrettelegging og endring både i Tolletaten og hos næringslivet. På sikt mener vi likevel dette vil bedre flyten og føre til mindre arbeid enn tilfellet er i dag. Når data finnes i elektronisk format, gir dette helt andre muligheter. Det gir bedre oversikt både for oss og næringslivet. Tolletaten kan også vurdere informasjonen dels elektronisk og har mulighet til å ta stilling til om et transportmiddel skal stoppes eller ikke ved grensepassering, før transporten ankommer.

Tolletatens virksomhetsstrategi: visjon og fremtid

Det er et viktig prinsipp for tollmyndigheter verden rundt at oppgaveløsningen alltid balanserer hensynet til økonomisk vekst og reduserte handelshindringer, samtidig som samfunnsbeskytterrollen skal utøves på en god nok måte.

For fremtiden skal vi bygge systemer og etablere prosedyrer som gjør det lett å flytte varer over grensen på rett måte. Vi har behov for å vurdere varestrømmer bredt, men vil kontrollere mer målrettet. Digitalisert informasjonsflyt, selvbetjening, ekspedering og veiledning er viktige stikkord. Vi skal utnytte bedre de mulighetene som ligger i teknologien.

Gjennom nye og bedre IKT-systemer kan vi digitalisere informasjonsfangsten og etablere metodikk for å vurdere alle varestrømmer. Fremtidens prosedyrer vil være basert på at informasjon om varer og transportmiddel i størst mulig grad skal sendes oss før varene ankommer landet.

Ekspressfortolling øker den digitaliserte graden av kontroll og effektiviserer måten Tolletaten behandler varene på, noe også næringslivet vil ha fordeler av. Dette gjøres gjennom større grad av digital gjennomgang og kontroll av data vi får inn, slik at flest mulig av vurderingene gjøres digitalt. Ved å digitalisere en del av kontrollprosessene som i dag gjøres «manuelt» kan tollmyndighetene i fremtiden kontrollere mer målrettet, øke tilstedeværelsen og samtidig gi lettelser i den daglige flyten av varer.

Uavhengig av transportmåte ser vi for oss at vi i fremtiden mottar informasjon ikke bare om varene, men at denne informasjonen også er koplet til hvilket transportmiddel varene ankommer på.

Les mer om Tolletatens virksomhetsstrategi her.

Del med andre: