Gå til innhold

Hva er ekspressfortolling?

Ekspressfortolling er en ny prosedyre for deklarering og fortolling, der målsettingen er å effektivisere og digitalisere innførselsprosessen for næringslivet. Her kan du finne en detaljert beskrivelse av prosedyren.

Prosedyren går i hovedsak ut på at all relevant informasjon om varer og kjøretøy skal sendes inn og behandles av Tolletaten før grensepassering, samt at fristilling av varer skjer elektronisk.

Ekspressprosedyren har følgende elementer:

1) Informasjon før ankomst
All informasjon om vare og kjøretøy skal sendes Tolletaten senest to timer før kjøretøyet ankommer grensen.

2) Behandling og risikovurdering før ankomst
All informasjon blir vurdert av Tolletaten før ankomst, og transporten gis en «grønn» eller «rød» status.

3) Elektronisk grensepassering
Kjøretøyets ankomst registreres elektronisk ved hjelp av ANPR kameraer. Dersom varene skal frigis vil sjåføren få grønt lys og kan kjøre ut av tollsonen uten å stoppe. Dersom sjåføren gis rødt lys, skal vedkommende henvende seg i ekspedisjonen.

Illustrasjon av konseptet.
Illustrasjon av konseptet.

illustrasjon-exf.jpgKlikk her for å se høyoppløselig versjon av illustrasjonen. (269 kB)

Om innsending av informasjon før ankomst

Importdeklarasjon sendes gjennom TVINN på ordinær måte. Nytt er likevel at deklarant i tillegg må sende inn underlagsdokumentasjon. I første omgang etterspørres fakturaer. Dersom Tolletaten skal ha mulighet til å behandle all informasjon før ankomst er det viktig at all informasjon er tilgjengelig. All informasjon skal sendes inn senest to timer før det aktuelle kjøretøyet kommer til grensen.

Nytt er at det i fremtiden skal sendes inn elektronisk manifestinformasjon fra transportører. Prosjektet utvikler nå en elektronisk selvbetjeningsløsning for innsending av informasjon om varer og kjøretøy (manifestløsning). I dag oppfylles melde- og fremleggelsesplikten ved sjåfør møter i ekspedisjonen og har med diverse papirdokumenter knyttet til lasten. Dette endres ved en elektronisk løsning.

Ved å logge seg inn i den web-baserte manifestløsningen, kan transportør (eller fullmektig) fylle ut og sende inn informasjon om varene som befinner seg på kjøretøyet, med tilhørende informasjon om import- og eksportdeklarasjoner.

Innloggingsvindu selvbetjeningsløsning
Innloggingsvindu selvbetjeningsløsning

Ny elektronisk manifestløsning

Dette er en selvbetjeningsløsning på web hvor aktører i næringslivet selv legger inn manifestdata. Vi tester også ut muligheten for innsending av data via API. Nedenfor finnes en teknisk beskrivelse av de dataelementene som skal leveres i et API og hvordan de skal leveres. Vi gjør oppmerksom på at dette kun er en foreløpig beskrivelse, og det vil komme endringer (oppdatert 15.02.2018).

HTML-fil med info om API (åpnes i nytt vindu).

I den elektroniske manifestløsningen gis det muligheter til å:

  1. Opprette og sende inn manifester.
  2. Se på utkast, redigere og se på innsendte manifest (hvor transporten ennå ikke har grensepassert).
  3. Få en oversikt over passerte kjøretøy med angivelse av tidspunkt for fristilling.

Nytt manifest

Transportør (eller fullmektig) fyller ut og sender inn informasjon om varene som befinner seg på kjøretøyet. Manifestet skal ha koblinger til import- og eksportdeklarasjoner.

Under den første fanen «TRANSPORT» skal det fylles ut informasjon om kjøretøyet, sjåføren og transportøren.

Under den andre fanen «LAST» skal det legges inn informasjon om varene på kjøretøyet.

Under den tredje fanen «SEND INN» vil man finne en kort oppsummering av informasjonen som er fylt ut i de to forrige fanene. I tillegg er det felter for å fylle ut informasjon om kjøretøyets ankomststed og estimerte ankomsttid på grensen. Manifestet kan deretter sendes inn til Tolletaten. Transportør kan sende oppsummert informasjon på pdf til sjåfør.

Dersom manifestet sendes inn senere enn to timer før ankomst, eller det gjøres endringer i et tidligere innsendt manifest, er det større sannsynlighet for at kjøretøyet må stanse i rød sone og sjåfør må henvende seg i ekspedisjonen.

Her kan du se skisser av den delen av manifestløsningen som omhandler nytt manifest.

Nytt manifest - transport: bakgrunnsinformasjon knyttet til transporten, kjøretøy og sjåfør
Nytt manifest - transport: bakgrunnsinformasjon knyttet til transporten, kjøretøy og sjåfør

nytt-manifest1.jpgKlikk her for å se høyoppløselig versjon av bildet over. (256 kB)

 

Nytt manifest – last: informasjon om alle varene som befinner seg på det aktuelle kjøretøyet, med referanse til import- og eksportdeklarasjoner
Nytt manifest – last: informasjon om alle varene som befinner seg på det aktuelle kjøretøyet, med referanse til import- og eksportdeklarasjoner

nytt-manifest2v2.jpgKlikk her for å se høyoppløselig versjon av bildet over. (303 kB)

Nytt manifest - send inn: kort oppsummering av informasjonen som er lagt inn.
Nytt manifest - send inn: kort oppsummering av informasjonen som er lagt inn.

nytt-manifest3.jpgKlikk her for å se høyoppløselig versjon av bildet over. (200 kB)

Mine manifester

I manifestløsningen under menypunktet «Mine manifester» finnes en oversikt over påbegynte utkast og innsendte manifester, i tillegg til manifester til kjøretøy som har passert grensen.

Under den første fanen «UTKAST» finner man en oversikt over påbegynte manifester som ikke er sendt inn.

Under den andre fanen «INNSENDT» finner man en oversikt over egne innsendte manifester, der kjøretøyet fortsatt ikke har passert grensen. Dersom informasjon endrer seg, kan bruker gjenåpne manifestet for å gjøre endringer.

Under den tredje fanen «PASSERT» finnes en oversikt over manifester hvor kjøretøyet har passert grenseovergangen. Her fremgår tidspunkt for når varene er fristilt.

Her kan du se skisser av den delen av manifestløsningen som omhandler mine manifester.

Mine manifester - utkast.
Mine manifester - utkast.

mine-manifester1.jpgKlikk her for å se høyoppløselig versjon av bildet over. (270 kB)

Mine manifester - innsendt.
Mine manifester - innsendt.

mine-manifester2.jpgKlikk her for å se høyoppløselig versjon av bildet over. (264 kB)

Mine manifester - passert.
Mine manifester - passert.

 

mine-manifester3.jpgKlikk her for å se høyoppløselig versjon av bildet over. (299 kB)

Vurdering av innsendt informasjon

Når vi mottar informasjon i forkant, kan vi behandle denne før kjøretøyet ankommer grensen, og ta stilling til om transporten kan passere uten at sjåfør må henvende seg i ekspedisjonen. I systemet gis transporten enten «grønn» eller «rød» status.

Elektronisk grensepassering

Når kjøretøyet ankommer grensen, vil et ANPR kamera lese skilter og registrere tidspunkt for ankomst til tollområdet. På tollstedet vil det etter planen finnes lys og bom i en egen grønn «ekspressfil». Sjåfør gis grønt signal og bommen åpner seg dersom kjøretøyet kan passere i «ekspressfilen». Dersom sjåfør må stanse i rød sone og henvende seg i ekspedisjonen gis et rødt signal.

Når kjøretøyet kjører ut av tollsonen, passeres et nytt ANPR kamera. Dette registrerer skilt og tidspunkt og videresender data for fristilling av varene. I piloten vil fristilling skje i ekspedisjonen dersom sjåfør har måttet møte der.

Del med andre: