Gå til innhold

[Utgått]Miljøgebyr på elektriske og elektroniske produkter for medlemmer av Renas AS

Her er kontrakten mellom returselskapet RENAS AS og Tolldirektoratet om oppkreving av miljøgebyrer ved innførsel av elektriske og elektroniske produkter. Du finner også vareomfang og gebyrsatser.

miljogebyrliste_renas_fra_1_1_2015.pdfVareomfang og gebyrsatser (204 kB)

Innhold

 1. Kontrakt mellom RENAS AS og Tolldirektoratet om oppkreving av miljøgebyrer for import av elektriske og elektroniske produkter
 2. Tolldirektoratets kommentarer
 3. Avtale om reduksjon, innsamling og behandling av avfall fra elektriske og elektroniske produkter

Nærmere opplysninger om miljøgebyrene gis av returselskapet

RENAS AS, postboks 268 Skøyen, 0212 OSLO
Telefon: 22 13 52 00
Telefaks: 22 12 15 07
Internett: www.renas.no

Kontrakt mellom RENAS AS og Tolldirektoratet om oppkreving av miljøgebyrer for import av elektriske og elektroniske produkter

RENAS AS og Tolldirektoratet har, på bakgrunn av beslutningen om å opprette et bransjeorganisert innsamlings- og retursystem for kasserte elektriske og elektroniske produkter, inngått avtale om oppkreving av miljøgebyrer fra medlemsbedrifter i RENAS AS for det vareomfanget som er nærmere angitt i Vedlegg A.

1. Gebyromfang. Gebyrsatser og gebyrgrunnlag

Fra 1. juli 1999 skal Tolletaten, på vegne av RENAS AS, oppkreve gebyr for elektriske og elektroniske produkter som innføres av virksomheter som er tilsluttet retur- og gjenvinningssystemet RENAS AS.

Gebyrplikten med tilhørende gebyrsatser omfatter de posisjoner/varenummer i tolltariffen som er angitt i vedlegg A. Gebyrsatsene og vareomfanget fastsettes av RENAS AS.

Gebyr skal ikke kreves opp ved privat import eller av virksomheter som ikke er tilsluttet selskapet. Selskaper som er tilsluttet returselskapet RENAS AS, se www.renas.no

Tolletaten skal påse at gebyrdeklarasjoner formelt er korrekt utfylt.

Tolletaten krever opp deklarert gebyr, men har for øvrig ikke kontrolloppgaver eller oppgaver knyttet til innfordring.

Liste over selskaper som er tilsluttet returselskapet, sendes Tolldirektoratet på diskett. Endringer i listen over selskaper som er tilsluttet returselskapet, gebyrsatser, vareomfang eller andre parametre skal så langt mulig foretas en gang i året med virkning fra 1. oktober. Endringene må sendes direktoratet innen 1. september. Det kan vise seg nødvendig med hyppigere endringer de første to årene etter at ordningen er igangsatt. Endringer skal likevel ikke foretas oftere enn hver tertial. Det skal gis en måneds varsel.

2. Gebyrplikten

Gebyrplikten oppstår ved import av nye eller brukte varer. Gebyret deklareres i TVINN og betales inn etter samme regler som for toll. De som er betalingspliktige overfor returselskapet, er selv ansvarlig for å deklarere gebyret uoppfordret til Tolletaten.

3. Forsinket betaling. Purring

Ved betaling etter forfall gjelder lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100.
Ved manglende betaling fra selskapets medlemmer vil Tolletaten purre etter vanlige rutiner for toll. Dersom gebyret etter purring fortsatt ikke blir betalt, vil Tolletaten oversende kravet til RENAS AS for videre oppfølging.

4. Opplysninger til RENAS AS

Det må bekreftes av det enkelte selskap som er tilsluttet returselskapet, at de ikke har innsigelser mot at RENAS AS får utlevert opplysninger om at selskapet har deklarert gebyr, men ikke betalt etter purring fra Tolletaten. RENAS AS er ansvarlig for å innhente denne bekreftelsen fra de tilsluttede selskapene.

5. Overføring av innbetalte gebyrer til RENAS AS

Tolldistriktene skal overføre innbetalte gebyrer til RENAS AS så tidlig som mulig, og senest den 20. i måneden etter at gebyret er innbetalt.

Beløpene skal innbetales til:

RENAS AS,
Postboks 268 Skøyen
0212 OSLO
Konto nr. 6034.05.37923 i Kredittkassen.

6. Utfyllende bestemmelser

Tolletatens godtgjørelse fra RENAS AS for oppkrevingsarbeidet skal være kr x pr år. Godtgjørelsen skal betales med to like deler med forfall 31. mars og 31. august i det året den gjelder for. Godtgjørelsen kan justeres hvert år i samsvar med kostnadsgrunnlaget for godtgjørelsen. For 1999 skal godtgjørelsen være kr x som forfaller til betaling 1.oktober 1999.

I tillegg kommer en oppstartkostnad på kr x som forfaller til betaling 1. august 1999. Beløpene vil bli fakturert fra Tolldirektoratet.

Godtgjørelse som ikke er betalt innen forfall, kan motregnes i gebyrinntekter som Tolletaten krever opp for RENAS AS.

RENAS AS har ansvaret for at avtalevilkårene gjøres kjent for og aksepteres av de importørene og produsentene som er tilsluttet returselskapet og dermed omfattes av avtalen.
Avtalen kan sies opp med et års varsel av hver av partene. Krav om reforhandling av avtalen må fremmes med tre måneders varsel.
Avtalen trer i kraft straks.
Oslo, den 22. januar 1999

For RENAS AS
Gunnar Murvold
sign.

For Tolldirektoratet
Frida Nokken
sign.

RENAS HAR ANSVARET FOR

 • Alarmanlegg
 • Analyseapparater
 • Apparater og maskiner til industriell bruk
 • Armaturer
 • Avfallskverner
 • Avstandmålere, teodolitter, techymetre, etc.
 • Belysningsutstyr
 • Elektrisitetsmålere
 • Elektriske hageverktøy (gresstrimmere, sakser, etc)
 • Elektriske toalett
 • Elektromotorer
 • Fotofremkallingsmaskiner
 • Generatoranlegg
 • Høyfjellssoler
 • Høyspenningsutstyr (bl.a. brytere, isolatorer, sikringer, lynavledere, spenningsbegrensere, støtspenningsdempere, støpsler og koplingsbokser)
 • Juletrelys og -belysning
 • Kabler og ledninger
 • Kjøleaggregat
 • Kompasser, navigasjonsinstrumenter
 • Kompressorer (for større enheter kun de elektriske komponentene)
 • Kontrollpaneler, -tavler og -instrumenter
 • Kraner og vinsjer
 • Laboratorieutstyr for kjemiske og fysiske analyser (bl.a. gass- og røykanalyseapparater, kromatografer, spektrometre, eksponeringsmålere, optiske instrumenter, etc)
 • Lamper, lys, lysekroner og lykter
 • Lasere
 • Lavspenningsutstyr (bl.a. brytere, releer, sikringer, støtspenningsdempere, støpsler, stikkontakter, lampeholdere og koblingsbokser)
 • Lommelykter
 • Luftkondisjoneringsapparater
 • Lyspærer
 • Lysstoffrør og sparepærer
 • Maskiner og apparater for produksjon
 • Mekaniske apparater med elektrisk tilførsel
 • Måleapparater og -instrumenter
 • Ovner og industriovner
 • Produksjonsmaskiner
 • Produksjonsutstyr
 • Produksjonsverktøy
 • Pumper
 • Rulletrapper (kun de elekt. komp. i store rulletrapper)
 • Røntgenapparater (til industrielt bruk)
 • Røykvarslere
 • Sentrifuger (ikke tørkesentrifuger)
 • Sikringsbokser og -skap
 • Solsenger
 • Startapparater og startkabelsett
 • Sveise- og loddeapparater
 • Taubaner, stolheiser, skitrekk
 • Tegnebord og -maskiner
 • Termostater
 • Transformatorer
 • Varmekjeler
 • Varmeovner (panelovner)
 • Varmepumper
 • Varmtvannsberedere og - beholdere
 • Vekter (industrivekter)
 • Ventilasjonsanlegg
 • Verktøymaskiner
 • Vifter (industrivifter)

Tolldirektoratets kommentarer

1. Hva gebyrordningen omfatter

Ordningen omfatter de virksomheter som er navngitt i vedlegg til kontrakten. Miljøverndepartementets forskrift kan således ikke benyttes som hjemmel til å kreve gebyr av andre enn de selskapene som er tilsluttet returselskapet. Gebyrinnkrevingen omfatter derfor verken privat import eller forretningsmessig import som foretas av virksomheter som ikke er tilsluttet de returselskapene det her er tale om.

2. Deklarering av gebyrer

Tolletaten krever opp gebyret ved import. Innkrevingen skjer ved at den enkelte gebyrpliktige importør selv fører opp gebyrene med koder, gebyrgrunnlag, satser og totalbeløp på tolldeklarasjonen for behandling i TVINN.

3. Purring

Tollregionen skal foreta første gangs purring på de beløpene som er deklarert på tolldeklarasjonen og belastet tollkreditt, men som eventuelt ikke blir betalt.

Dersom gebyrene ikke blir betalt, helt eller delvis, etter slik purring, vil tollregionen sende melding til det aktuelle returselskapet om hva det enkelte tilsluttede selskap står til rest med. Returselskapet må selv stå for det videre arbeidet med eventuell innfordring, inkasso eller andre rettslige skritt for få gebyrene inn.

4. Endringer i ordningene

Endringer i gebyrordningene, enten det gjelder nye medlemmer, endrede satser, endring i vareomfanget eller andre endringer, bør skje så sjelden som mulig. «Hovedrevisjonen» skal skje pr. 1. oktober slik at en unngår at arbeidet med endringer i gebyrordningene sammenfaller med utarbeidelsen av nye avgiftsrundskriv ol., som har sammenheng med statsbudsjettet. Endringene som skal innarbeides i gebyrordningene fra 1. oktober, må oversendes direktoratet innen 1. september.

Innsending av endringer i medlemsliste og varenummerlister med satser bør fortrinnsvis skje elektronisk. Endringer av mindre omfang kan skje ved vanlig brev, men det bør legges vekt på at flest mulig endringer skjer ved den årlige revisjonen 1. oktober, og at denne opprettingen kan foregå elektronisk. Særlig i begynnelsen kan det være behov for hyppigere endringer i parameterne.

5. Re-eksport

Etter de inngåtte avtalene skal returselskapet selv ta hånd om eventuelle gebyrrefusjoner ved reeksport.

6. Renteberegning

(jf. kontrakt av 11. desember 1998 nr. 4 og 22. januar 1999 nr. 3)
Det er enighet mellom returselskapet RENAS AS og Tolletaten om at det ved forsinket betaling skal innkreves forsinkelsesrente i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling 17. desember 1976 nr. 100. I følge forskrift 12. desember 1993 nr. 1144 om forsinkelsesrente.

7. Koder og utfylling av tolldeklarasjon i TVINN

Ved deklarering av gebyr på varer som hører under lista, skal det benyttes gebyrtypene RR og RK.
Sammen med bokstavkoden for gebyrtype må det også benyttes en kode for gebyrgruppen.

Gebyrgruppene er betegnet med en tallkode på 3 siffer, og skal deklareres på tolldeklarasjonen. Det er laget en gebyrgruppe pr. sats, og disse er oppgitt utenfor de gebyrpliktige produktene med de respektive satsene i forannevnte vedlegg til kontraktene.

Disse kodene (gebyrtype og gebyrgruppene) må hver enkelt deklarant bruke på tolldeklarasjonen ved innførsel. Kodene er avgjørende for regnskapsføringen av gebyrene og oversendelsen fra Tolletaten til returselskapet.

Det er bare de som er medlemmer av de respektive ordningene som skal deklarere og betale gebyrene, se medlemsliste under www.renas.no

8. Feilbelastning av gebyret ved innførsel

Feilbelastet gebyr kan ikke refunderes av Tolletaten. Søknad om refusjon må sendes det aktuelle returselskapet.

Avtale om reduksjon, innsamling og behandling av avfall fra elektriske og elektroniske produkter

Den 16. mars 1998 er det mellom Miljøverndepartementet og Norske Elektroleverandørers Landsforening (heretter kalt «Hvitevarebransjen»),

Kontor og Datateknisk Landsforening,
Leverandørforbundet Lyd og Bilde,
Leverandørforbundet Mobil og Telekommunikasjon,
Teknologibedriftenes Landsforening - Informasjonsteknologinæringens Forening, (heretter kalt «Elektronikkbransjen»),
Elektroforeningen og
Elektroindustriens Bransjeforening (TBL-elektro) (heretter kalt «Næringselektrobransjen»),
heretter samlet kalt «EE-bransjen»
inngått slik avtale om reduksjon, innsamling og behandling av avfall fra elektriske og elektroniske produkter:

§ 1 Formål

Avtalens formål er å forebygge og redusere miljøproblemene forsårsaket av avfall fra elektriske og elektroniske produkter. Avtalen skal siker en mest mulig effektiv gjennomføring av forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter av 16. mars 1998 (heretter kalt «EE-forskriften»).

§ 2 Definisjoner

Begreper brukt i denne avtalen skal ha samme betydning som angitt i EE-forskriftens § 3 og forskrift om spesialavfall av 19. mai 1994 § 3 (heretter kalt «spesialavfallsforskriften»).
Videre menes i denne avtalen med:

 • EE-hvitevareavfall - avfall fra EE-produkter med varenummer i henhold til tolltariffen som inngår i kategoriene 1,2 og 15 i rapport fra Hjellnes COWI AS: Elektrisk og elektronisk avfall, omsteningstall, avfallsmengder og håndtering, mars 1996
 • EE-elektronikkavfall - avfall fra EE-produkter med varenummer i henhold til tolltariffen som inngår i kategoriene 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14 og 17, samt batterier i kategori 16 som omfattes av EE-forskriften, i rapport fra Hjellnes COWI AS: Elektrisk og elektronisk avfall, omsetningstall, avfallsmengder og håndtering, mars 1996.
 • EE-næringsavfall - avfall fra EE-produkter med varenummer i henhold til tolltariffen som inngår i kategoriene 4, 7, 8, 10, 12 og 18 i rapport fra Hjellnes COWI AS: Elektrisk og elektronisk avfall, omsetningstall, avfallsmengder og håndtering, mars 1996.

§ 3 Forpliktelser for EE-bransjen

§ 3.1 Etablering og oppbygging av system for innsamling og behandling av EE-avfall

Hvitevarebransjen, Elektronikkbransjen og Næringselektrobransjen skal innen 01.07.99 sørge for at det er etablert og i drift landsomfattende systemer som sikrer innsamling og miljømessig forsvarlig behandling av henholdsvis EE-hvitevareavfall, EE-elektronikkavfall og EE-næringselektroavfall.

EE-bransjen skal tilstrebe å finne de løsningene for innsamling og behandling av EE-avfall som totalt sett gir de ønskede miljømessige løsningene til lavest mulig kostnad. EE-bransjen skal tilstrebe mest mulig konkurranse i alleledd i gjennomføringen av innsamlings- og behandlingssystemene.
Enhver produsent og/eller importør av EE-produkter skal ha adgang til deltakelse i de innsamlings- og behandlingssystemer EE-bransjen etablerer i henhold til denne avtalen.

EE-bransjen kan opprette ett eller flere returselskaper som på vegne av EE-bransjen skal sørge for innsamling og behandling av EE-avfall. Det skal ikke utbetales utbytte på aksjene i et slikt returselskap.
Virksomheter eller personer som primært driver innsamling og/eller behandling av EE-avfall kan ikke være eiere av, eller være representert i styrende organer i et slikt returselskap. Kravet skal nedfelles som ufravikelig krav i returselskapets vedtekter og/eller aksjonæravtale.

§ 3.2 Innsamling og behandling av EE-avfall

Hvitevarebransjen, Elektronikkbransjen og Næringselektrobransjen skal, innen den 1. juli 2004, sørge for at minst 80% av henholdsvis EE-hvitevareavfallet, EE-elektronikkavfallet og EE-næringselektroavfallet målt i vekt årlig samles inn via separate innsamlingsløsninger.
Hvitevarebransjen, Elektronikkbransjen og Nærings¬elektro¬bransjen skal sørge for at materialene og komponentene i henholdsvis EE-hvitevareavfallet, EE-elektronikkavfallet og EE-næringselektroavfallet behandles i samsvar med kravene i EE-forskriften § 7.3.

§ 3.3 Forebyggelse av miljøproblemer knyttet til, og reduksjon av, avfall fra elektriske og elektroniske produkter

EE-bransjen skal arbeide for at det gjennomføres avfallsreduserende tiltak for EE-produkter, herunder arbeide for å redusere bruken av helse- og miljøfarlige kjemikalier i produktene.

§ 3.4 Årlig rapportering

EE-bransjen skal sørge for at det årlig rapporteres til Statens forurensningstilsyn (SFT) i samsvar med EE-forskriften § 7.4 og om hvordan forpliktelsene i denne avtalen er etterlevd. Rapporten skal omfatte iverksatte tiltak etter § 3.3, og så langt som mulig faktisk oppnådd avfallsreduksjon og redusert bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier samt planlagte fremtidige tiltak.

Det skal gis en oversikt over hvem som til enhver tid er tilsluttet system for innsamling og behandling av EE-avfall. Det skal også gis en presentasjon av kostnadene i systemet.

SFT kan i samarbeid med EE-bransjen gi ytterligere retningslinjer for hvordan rapporteringen skal skje, herunder retningslinjer for beregning av innsamlingsnivå.

§ 3.5 Samordning av EE-bransjens aktiviteter

EE-bransjen skal, så langt det er hensiktsmessig, sørge for samordning av sine aktiviteter for å sikre en effektiv og god oppfyllelse av forpliktelsene i denne avtalen. Herunder skal EE-bransjen:

 • bidra til at alt EE-avfall som omfattets av EE-forskriften omfattes av denne avtalen. Ved tvil om hvorvidt en bestemt type avfall skal regnes som EE-hvitevareavfall, EE-elektronikkavfall eller EE-næringsavfall, skal EE-bransjen sørge for at avfallet omfattes av en av kategoriene
 • samordne sin informasjon til forbrukere, forhandlere og kommuner i henhold til forpliktelsene i EE-forskriften
 • samordne rapporteringen i henhold til § 3.4
 • samordne sine aktiviteter slik at de innsamlings- og behandlingssystemer som etableres i henhold til denne avtalen blir så enkle som mulig for forbrukere, kommuner og forhandlere av EE-produkter å forholde seg til, samtidig som de gir de ønskede miljømessige løsningene til lavest mulig kostnad.

§ 4 Tiltak fra Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet vil bidra til å legge forholdene til rette slik at innsamling og gjenvinning av EE-avfall kan skje mest mulig effektivt.

Miljøverndepartementet vil bidra til å legge forholdene til rette for en effektiv kontroll med at bestemmelsene i EE-forskriften overholdes.

Miljøverndepartementet vil, i samarbeid med EE-bransjen, gjennomføre informasjonstiltak for å bidra til innsamling og gjenvinning av EE-avfall.

Miljøverndepartementet vil på bakgrunn av særskilt søknad yte tilskudd til etablering og oppbygning av system for innsamling og behandling av EE-avfall. Tilskudd og vilkår for disse vil bli nærmere spesifisert i egne tilsagnsbrev. Finansieringen forutsetter Stortingets bevilgningsvedtak for det angjeldende år.

§ 5 Avsluttende bestemmelser

Etter at rapporteringen er gjennomført for år 2002, skal partene på bakgrunn av erfaringene så langt evaluere gjennomføringen av forpliktelsene i denne avtalen og vurdere behovet for revisjon.
Denne avtalen utelukker ingen fra å samle inn eller gjenvinne EE-avfall, eller fra å organisere systemer for innsamling og gjenvinning av slikt avfall.

Vesentlige endringer i rammebetingelsene for denne avtalen av økonomisk, politisk, markedsmessig eller miljømessig karakter, gir grunnlag for reforhandling av avtalen eller deler av denne.

Innsamling av mer enn 100% av henholdsvis EE-hvitevareavfall, EE-elektronikkavfall eller EE-næringselektroavfall gir grunnlag for reforhandling av avtalen.

Dersom partene ikke enes om slik reforhandling kan avtalen bringes til opphør av av partene eller av partene i fellesskap. Avtalen gjelder inntil den blir brakt til opphør av noen av partene eller av partene i fellesskap.

Denne avtalen inngås med forbehold om mulige endringer i rammebetingelsene for kasserte elektriske og elektroniske produkter som følge av vedtak i Stortinget eller som følge av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen
Denne avtalen inngås med forbehold om vedtagelse og iverksettelse av EE-forskriften.
Denne avtalen er undertegnet i 2 - to - likelydende eksemplarer, ett til hver av partene.

Oslo, 16. mars 1998
For Miljøverndepartementet
Guro Fjellanger
sign

For EE-bransjen
Oscar Støversten
sign
Norske Elektroleverandørers Landsforening
Per Morten Hoff
sign

Kontor og Datateknisk Landsforening
Robin Vidnes
sign

Leverandørforbundet Lyd og Bilde
Knut Christensen
sign

Leverandørforbundet Mobil og Telekommunikasjon
Jørn Sperstad
sign

Teknologibedriftenes Landsforening - itf
Rune Wilhelm Marki
sign

Elektroforeningen
Viljen Eriksen
sign

Elektroindustriens Bransjeforening (TBL-Elektro)

Del med andre: