Gå til innhold

[Utgått]Kontrakt om miljøgebyr på batterier - AS Batteriretur og AS Rebatt

Her finner du informasjon om miljøgebyr på batterier og strømførende originaldeler i biler.

Gebyrsatser og gebyrgrunnlag, AS Batteriretur, pr. 1 juli 2015.
Medlemslisten for AS Batteriretur er oppdatert pr. 1. september 2009.
Medlemslisten og gebyrsatsene for AS Rebatt er oppdatert pr. 1. mars 2014.

Utgave pr. 1. juli 2015

Innhold

Kontrakt mellom AS Batteriretur og Tolldirektoratet

Kontrakt mellom AS Rebatt og Tolldirektoratet

Nærmere opplysninger om gebyret gis av:
AS Batteriretur eller Rebatt AS
postboks 97, 1740 Borgenhaugen,
telf . 69 10 27 70, telefaks 69 16 76 88

Returselskapene har følgende nettadresser: www.batteriretur.no og www.rebatt.no hvor gjeldende medlemslister til enhver tid ligger oppdatert.

Kontrakt mellom AS Batteriretur og Tolldirektoratet om oppkreving av gebyr på importerte batterier og strømførende originaldeler i biler

AS Batteriretur og Tolldirektoratet har, på bakgrunn av avtale mellom Miljøverndepartementet og blybatteribransjen om et bransjeorganisert retursystem for brukte blybatterier i Norge, inngått avtale om oppkreving av gebyr på importerte blybatterier. Avtalen er reforhandlet og skal fra 1. april 2000 også omfatte andre batterier og strømførende originaldeler for bil.

1. Gebyromfang. Gebyrsatser og gebyrgrunnlag

Fra 1. januar 1994 skal Tolletaten, på vegne av AS Batteriretur, oppkreve gebyr for miljøskadelige blybatterier som innføres av virksomheter som er tilsluttet AS Batteriretur.

Fra 1. april 2000 er ordningen utvidet til også å gjelde andre batterier og strømførende originaldeler for bil. Gebyrplikten med tilhørende gebyrsatser omfatter de posisjoner/varenummer i tolltariffen som er angitt i vedlegg A. Gebyrsatsene og vareomfanget fastsettes av AS Batteriretur.

Gebyr skal ikke kreves opp ved privat import eller av virksomheter som ikke er tilsluttet selskapet. Selskaper som er tilsluttet AS Batteriretur, er angitt i vedlegg B.

Tolletaten skal påse at gebyrdeklarasjoner formelt er korrekt utfylt.

Tolletaten krever opp deklarert gebyr, men har for øvrig ikke kontrolloppgaver eller oppgaver knyttet til innfordring.

Liste over selskaper som er tilsluttet AS Batteriretur, sendes Tolldirektoratet på diskett. Endringer i listen over selskaper som er tilsluttet returselskapet, gebyrsatser, vareomfang eller andre parametre skal så langt mulig foretas en gang i året med virkning fra 1. oktober. Endringene må sendes direktoratet innen 1. september. Dersom det er nødvendig med endringer utover dette, skal det gis en måneds varsel.

2. Gebyrplikten

Gebyrplikten oppstår ved import av nye eller brukte batterier og ved import av biler. Gebyret deklareres i TVINN og betales inn etter samme regler som for toll. De som er betalingspliktige overfor AS Batteriretur, er selv ansvarlige for å deklarere gebyret uoppfordret til Tolletaten.

3. Forsinket betaling. Purring

Ved betaling etter forfall gjelder lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100.

Ved manglende betaling fra AS Batterireturs medlemmer vil Tolletaten purre etter vanlige rutiner for toll. Dersom gebyret etter purring fortsatt ikke blir betalt, vil Tolletaten oversende kravet til AS Batteriretur for videre oppfølging.

4. Opplysninger til AS Batteriretur

Det må bekreftes av det enkelte selskap som er tilsluttet AS Batteriretur, at de ikke har innsigelser mot at AS Batteriretur får utlevert opplysninger om at selskapet har deklarert gebyr, men ikke betalt etter purring fra Tolletaten. AS Batteriretur er ansvarlig for å innhente denne bekreftelsen fra de tilsluttede selskapene.

5. Overføring av innbetalte gebyrer til AS Batteriretur

Tolldistriktene skal overføre innbetalte gebyrer til AS Batteriretur så tidlig som mulig, og senest den 20. i måneden etter at gebyret er innbetalt.

Beløpene skal innbetales til:
AS Batteriretur,
Postboks 97
1740 BORGENHAUGEN

Beløpene skal innbetales til Sparebanken Nor, postboks 177, 1701 SARPSBORG, kontonr. 1090 14 45678.

6. Utfyllende bestemmelser

Tolletatens godtgjørelse fra AS Batteriretur for oppkrevingsarbeidet skal være kr XXXX pr år. Godtgjørelsen skal betales med to like deler med forfall 31. mars og 31. august i det året den gjelder for. Godtgjørelsen kan justeres hvert år i samsvar med kostnadsgrunnlaget for godtgjørelsen. Beløpene vil bli fakturert fra Tolldirektoratet.

Godtgjørelse som ikke er betalt innen forfall, kan motregnes i gebyrinntekter som Tolletaten krever opp for AS Batteriretur.

AS Batteriretur har ansvaret for at avtalevilkårene kjøres kjent for og aksepteres av de importørene som er tilsluttet returselskapet, og dermed omfattes av avtalen.

Avtalen kan sies opp med et års varsel av hver av partene. Krav om reforhandling av avtalen må fremmes med tre måneders varsel.

Avtalen trer i kraft straks.

Oslo, den 30. juni 2000
Frode Hagen (sign.)
For AS Batteriretur

Åge Sandvik (sign.)
for Tolldirektoratet

Vedlegg A 1 Gebyrsatser og gebyrgrunnlag batterier

Gebyromfang. Gebyrsatser og gebyrgrunnlag
Fra 1. januar 1994 skal det betales gebyr på miljøskadelige blybatterier som innføres. Gebyret kreves bare opp av virksomheter som er tilsluttet retursystemet, jf. oversikt i vedlegg B. Gebyr skal således f.eks. ikke kreves opp ved privatimport av biler eller separate blyakkumulatorer.

Gebyrplikten med tilhørende gebyrsatser omfatter blyakkumulatorer som innføres under følgende posisjoner/varenumre:

Kontrakt mellom AS Rebatt og Tolldirektoratet om oppkreving av gebyr på importerte batterier

AS Rebatt og Tolldirektoratet har inngått avtale om oppkreving av gebyr på importerte tørrbatterier. Oppkrevingen skal omfatte import av batterier av nærmere angitt type og skal starte 1. juli 2000.

1. Gebyromfang. Gebyrsatser og gebyrgrunnlag

Gebyrplikten med tilhørende gebyrsatser omfatter de posisjoner/varenummer i tolltariffen som er angitt i vedlegg A. Gebyrsatsene og vareomfanget fastsettes av AS Rebatt.

Gebyr skal bare kreves opp av importører som er medlemmer i AS Rebatt, og skal ikke kreves opp ved privat import eller av virksomheter som ikke er tilsluttet selskapet. Selskaper som er tilsluttet AS Rebatt, er angitt i vedlegg B.

Tolletaten skal påse at gebyrdeklarasjoner formelt er korrekt utfylt. Tolletaten krever opp deklarert gebyr, men har for øvrig ikke kontrolloppgaver eller oppgaver knyttet til innfordring.
Liste over selskaper som er tilsluttet AS Rebatt, sendes Tolldirektoratet på diskett. Endringer i listen over selskaper som er tilsluttet returselskapet, gebyrsatser, vareomfang eller andre parametre skal så langt mulig foretas en gang i året med virkning fra 1. oktober. Endringene må sendes direktoratet innen 1. september. Dersom det er nødvendig med endringer utover dette, skal det gis en måneds varsel.

2. Gebyrplikten

Gebyrplikten oppstår ved import av nye eller brukte batterier. Gebyret deklareres i TVINN og betales inn etter samme regler som for toll. De som er betalingspliktige overfor AS Rebatt, er selv ansvarlige for å deklarere gebyret uoppfordret til Tolletaten.

3. Forsinket betaling. Purring

Ved betaling etter forfall gjelder lov om renter ved for¬sinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100.

Ved manglende betaling fra AS Rebatts medlemmer vil Tolletaten purre etter vanlige rutiner for toll. Dersom gebyret etter purring fortsatt ikke blir betalt, vil Tolletaten oversende kravet til AS Rebatt for videre oppfølging.

4. Opplysninger til AS Rebatt

Det må bekreftes av det enkelte selskap som er tilsluttet AS Rebatt, at de ikke har innsigelser mot at AS Rebatt får utlevert opplysninger om at selskapet har deklarert gebyr, men ikke betalt etter purring fra Tolletaten. AS Rebatt er ansvarlig for å innhente denne bekreftelsen fra de tilsluttede selskapene.

5. Overføring av innbetalte gebyrer til AS Rebatt

Tolldistriktene skal overføre innbetalte gebyrer til AS Rebatt så tidlig som mulig, og senest den 20. i måneden etter at gebyret er innbetalt.

Beløpene skal innbetales til:
AS Rebatt,
Postboks 97,
1740 Borgenhaugen.

Beløpene skal innbetales til Sparebanken Nor, postboks 177, 1701 SARPSBORG, kontonr.1594 31 76709.

6. Utfyllende bestemmelser

Tolletatens godtgjørelse fra AS Rebatt for oppkrevingsarbeidet skal være kr. XXXX. pr år. Godtgjørelsen skal betales med to like deler med forfall 31. mars og 31. august i det året den gjelder for. Godtgjørelsen kan justeres hvert år i samsvar med kostnadsgrunnlaget for godtgjørelsen. For 2000 forfaller godtgjørelsen til betaling 1. august 2000. Beløpene vil bli fakturert fra Tolldirektoratet.

Godtgjørelse som ikke er betalt innen forfall, kan motregnes i gebyrinntekter som Tolletaten krever opp for AS Rebatt.

AS Rebatt har ansvaret for at avtalevilkårene kjøres kjent for og aksepteres av de importørene som er tilsluttet returselskapet, og dermed omfattes av avtalen.

Avtalen kan sies opp med et års varsel av hver av partene. Krav om reforhandling av avtalen må fremmes med tre måneders varsel.

Avtalen trer i kraft straks.
Oslo, den 30.juni 2000
Frode Hagen (sign.)
For Rebatt

Åge Sandvik (sign.)
For Tolldirektoratet

 

Tolldirektoratets kommentarer

1. Oppkreving av gebyr på batterier

Batteriretur A/S og Toll- og avgiftsdirketoratet har inngått avtale om oppkreving av gebyr på importerte blyakkumulatorer.

Ordningen trådte i kraft 1. januar 1994.

Avtalen mellom AS Batteriretur og Tolldirektoratet er reforhandlet, og vareomfanget er utvidet til å omfatte noen flere typer batterier og strømførende originaldeler i biler fra og med 1. april 2000. Det er også inngått avtale om oppkreving av gebyr på visse typer batterier mellom AS Rebatt og Tolldirektoratet. Oppkrevingen gjelder fra 1. juli 2000.

Gebyr skal bare kreves opp av de firmaene som til enhver tid deltar i ordningene. Lister over deltakerfirmaene vil bli oppdatert ved endringer, jf. for øvrig begge kontraktenes vedlegg B.

2. Deklarering av gebyret

Tolletaten krever opp gebyret ved import for AS Batteriretur og AS Rebatt.

Innkrevingen av gebyrene skjer ved at den enkelte gebyrpliktige importør selv fører opp gebyrene med koder, gebyrgrunnlag, satser og totalbeløp på tolldeklarasjonen for behandling i TVINN.

3. Purring

Tollregionen skal foreta første gangs purring på de beløpene som er deklarert på tolldeklarasjonen og belastet tollkreditt, men som eventuelt ikke blir betalt. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100.

Dersom gebyrene ikke blir betalt, helt eller delvis, etter slik purring, vil tollregionen sende melding til henholdsvis AS Batteriretur og AS Rebatt om hva det enkelte tilsluttede selskap står til rest med. AS Batteriretur og AS Rebatt må selv stå for det videre arbeidet med eventuell innfordring, inkasso eller andre rettslige skritt for å få gebyret inn.

4. Endringer i ordningen

Endringer i gebyrordningene, enten det gjelder nye medlemmer, endrede satser, endring i vareomfanget eller andre endringer, bør skje så sjelden som mulig. Hovedrevisjonen skal skje pr. 1. oktober slik at en unngår at arbeidet med endringer i gebyrordningene sammenfaller med utarbeidelsen av nye avgiftsrundskriv ol., som har sammenheng med statsbudsjettet. Endringene som skal innarbeides fra 1. oktober, må oversendes direktoratet innen 1. september.

Innsending av endringer i medlemslister og varenummerlister med satser bør fortrinnsvis skje elektronisk. Endringer av mindre omfang kan skje ved vanlig brev, men det bør legges vekt på at flest mulig endringer skjer ved den årlige revisjonen 1. oktober, og at denne opprettingen kan foregå elektronisk.

5. Koder på gebyrinnbetalingene

Gebyrene har sine egne koder for gebyrtype (to bokstaver), og gebyrgruppe (tre siffer) hovedsakelig knyttet til sats, og disse kodene må den enkelte importør oppgi ved deklareringen.

6. Re-eksport

Etter den inngåtte avtalen skal AS Batteriretur og AS Rebatt selv ta hånd om eventuelle gebyrrefusjoner ved reeksport.

7. Renteberegning

(jf. kontrakten nr. 3)
Det er enighet mellom AS Batteriretur og Tolldirektoratet, og mellom AS Rebatt og Tolldirektoratet, om at det ved forsinket betaling skal innkreves forsinkelsesrente i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100, jf. forskrift av 12. desember 1993 nr. 1144 om forsinkelsesrente, hvor gjeldende rentesats er oppgitt.

8. Deklarering i TVINN

Det skal benyttes koder ved deklarering av gebyrene. Kodene er knyttet til gebyrsatsene, og står oppgitt under Vedlegg i A i de to kontraktene, jf. side 4 og side 9. Det må brukes kode både for gebyrtype (to bokstaver) og gebyrgruppe (tre siffer).

Del med andre: