Gå til innhold

Fordeler for næringslivet

Det er i dag en rekke utfordringer knyttet til varestrømmen inn til Norge og den økende andelen gods på vei. Ekspressklarering har som formål å løse flere av disse utfordringene. Dette vil også komme næringslivet til gode.

Lastebiler i kø inn til tollområde

Foto: Tolletaten

De siste årene har det vært en betydelig økning i godstransport på vei. Eksempelvis økte trafikkvolumet på Svinesund med 56 % i perioden 2005 til 2008. For perioden frem mot 2030 regner man med en ytterligere økning på 60 %. Denne utviklingen vil legge ytterligere press og beslag på Tolletatens kapasitet, føre til stadig større køer og lengre ventetid i ekspedisjonen.

Fordeler som oppnås ved Ekspressklarering

  • Effektiv og smidig grensepassering uten at sjåføren normalt trenger å stoppe og bruke tid i ekspedisjonen
  • Varene fristilles automatisk ved grensepassering
  • Varene kommer raskere frem og logistikkostnader blir redusert
  • Gir gode rammebetingelser for seriøse virksomheter og er et viktig virkemiddel for å fange opp useriøse og kriminelle aktører
  • Informasjonsflyten blir heldigital og sporbar
  • Automatiske prosesser og færre manuelle prosedyrer frigir tid
  • Med bedre muligheter for å planlegge blir arbeidet mer strukturert og effektivt, som igjen fører til færre feil og mindre dobbelt- og etterarbeid

Ved å delta i piloten nå får du

  • Tidlig erfaring med fremtidens digitale grensepassering
  • Bedre tid til å implementere nye arbeidsrutiner
  • En mulighet til å starte digitaliseringsprosessen