Gå til innhold

Søknad om å skrive ut nasjonal leverandørerklæring utan underskrift

Leverandørar kan søkje om å få fritak frå kravet om å skrive under nasjonale leverandørerklæringar. Du må sende søknaden til Vareførselsdivisjonen i Tolletaten.

Du må oppfylle desse vilkåra:

  • Du har hyppige sal av varer som andre eksporterer, anten varene vert arbeida til før dei vert eksporterte, eller dei vert selt vidare utan tilarbeiding.
  • Du har kunnskap om relevante opphavsreglar i samsvar med tollforskrifta § 8-4-6, fjerde ledd jf. § 8-4-4, andre ledd bokstav c.

Desse dokumenta må du leggje ved søknaden:

  • dokument som stadfestar opphavet på produkta du sel, eller
  • dokumentasjon på tilarbeidingsprosessen dersom opphavskrava skal oppfyllast gjennom fleire ledd

Ved søknaden må du også leggje ved 2 døme på tidlegare sal der firmaet ditt har brukt leverandørerklæring og opphavet er dokumentert.

Autorisasjonen er i utgangspunktet gyldig i 2 år. Ynskjer du å forlenge autoristasjonen, må du søkje 3 månader før den går ut. Du kan få forlenging for 5 år. Tolletaten vil overvake bruken av autorisasjonen og trekkje den tilbake ved misbruk.

Regelverket for denne ordninga finn du i tollforskrifta § 8-4-6 fjerde ledd, jf. § 8-4-4 og § 3-1-19.