Gå til innhold

Søknad om å skrive ut nasjonal leverandørerklæring utan underskrift

Leverandørar kan søkje om å få fritak frå kravet om å skrive under nasjonale leverandørerklæringar. Du må sende søknaden til Vareførselsdivisjonen i Tolletaten.

Du må oppfylle desse vilkåra:

  • Du har hyppige sal av varer som andre eksporterer, anten varene vert arbeida til før dei vert eksporterte, eller dei vert selt vidare utan tilarbeiding.
  • Du har kunnskap om relevante opphavsreglar i samsvar med vareførselsforskrifta § 5-11-5, fjerde ledd jf. § to andre ledd bokstav c.

Desse dokumenta må du leggje ved søknaden:

  • dokument som stadfestar opphavet på produkta du sel, eller
  • dokumentasjon på tilarbeidingsprosessen dersom opphavskrava skal oppfyllast gjennom fleire ledd

Ved søknaden må du også leggje ved to døme på tidlegare sal der firmaet ditt har brukt leverandørerklæring og opphavet er dokumentert.

Autorisasjonen er i utgangspunktet gyldig i to år. Ynskjer du å forlenge autoristasjonen, må du søkje tre månader før den går ut. Du kan få forlenging for fem år. Tolletaten vil overvake bruken av autorisasjonen og trekkje den tilbake ved misbruk.

Regelverket for denne ordninga finn du i vareførselsforskrifta § 5-11-5 fjerde ledd, jf. § 5-11-4 og § 5-4-5.