Gå til innhold

Hvorfor skjer endringene?

Årsaker til hvorfor Tolletaten fokus på digital tollbehandling.

1. Stadig økende varestrøm

Varestrømmene inn til Norge øker stadig. Dette gir økt press på Tolletatens ressurser. Med digital tollbehandling vil næringslivet få redusert køer ved grensen, redusert ventetid på tollstedene og redusert transporttid.

Vi legger nå til rette for at vareflyten kan foregå raskt og forutsigbart, med så effektiv og samtidig lite inngripende kontroll som mulig.

2. Utfordrende med for lite og fragmentert informasjon

I dag mottar Tolletaten for lite og for fragmentert informasjon om varer som ankommer/kommer til og forlater landet. Det er i liten grad kobling mellom hvilke varer som ankommer på hvilket transportmiddel. Det ønsker vi å endre.

3. Digital tollbehandling gir gevinster

Effektive og pålitelige logistikk- og importprosesser er vesentlige for at næringslivet skal lykkes. Derfor skal Tolletaten til enhver tid sørge for rettferdige konkurransevilkår og gode betingelser for lovlydige aktører som importerer varer til Norge. Dette skal blant annet skje gjennom etatens omfattende digitaliseringssatsing og utvikling av digitale løsninger.

Innføring av brukervennlige og tilgjengelige løsninger vil gi:

 • kortere køer ved grensen og i ekspedisjonen
 • redusert saksbehandlingstid
 • effektive grensepasseringer
 • kortere transporttider

Hva betyr dette for din bedrift?

Digital informasjonsinnhenting vil sikre:

 • en digital, kontinuerlig (24/7), standardisert og teknologiuavhengig informasjonsinnhenting og behandling ved alle tollprosedyrer ved alle transportmåter
 • gode datagrunnlag for bedre datakvalitet, færre feil og mindre dobbelt- og etterarbeid
 • gjenbruk av data der det er mulig
 • krav til sporbarhet
 • forutsigbarhet for aktører
 • løsninger som ikke er konkurransevridende
 • at opplysninger levert før grensepassering gir fordeler i form av raskere grensepassering
 • at innlevering av informasjon oppleves enkelt og helhetlig for aktørene

Dette gir oss mulighet til før, eller senest ved ankomst, å behandle informasjon og ta stilling til om transporter skal stoppes ved grensen eller ikke. Informasjon kan sendes inn i flere omganger, og behandling av data gjøres løpende etter hvert som informasjon kommer inn. På denne måten kan Tolletaten mer effektivt tollbehandle, vurdere risiko og plukke ut objekter til kontroll. Dette gir bedre muligheter til å forhindre ulovlig vareførsel og bidrar til rettferdige konkurransevilkår for lovlydige aktører.