Gå til innhold

Digitoll for sjø

Den 1. februar 2024 ble en midlertidig løsning for Digitoll for sjø tilgjengelig. Endringen fra dagens situasjon er begrenset til at varer som transporteres med fartøy kan deklareres i TVINN og få behandlet deklarasjonen inntil fem dager før forventet ankomst til Norge. Melde- og opplysningsplikten vil fremdeles oppfylles via SafeSeaNet Norway (SSNN) som i dag.  

European Maritime Single Window environment (EMSWe)

EMSWe er et initiativ innenfor EU som har som mål å effektivisere og harmonisere rapporteringsprosedyrene for maritim transport gjennom en felles inngangsport. Det skal gi en standardisert elektronisk rapporteringsplattform for fartøysaktører, slik at de kan sende inn et sett med data for å oppfylle ulike rapporteringsforpliktelser knyttet til ankomst, opphold og avreise av skip i havner. I Norge vil dette etableres gjennom en videreutvikling av SSNN, et utviklingsarbeid som Kystverket har nasjonalt ansvar for. Tolletaten samarbeider med Kystverket for å ivareta behovene knyttet til blant annet melde- og opplysningsplikten. Løsningen er estimert til å være klar til bruk i august 2025.

Slik fungerer Digitoll for Sjø

Deklarasjonsdato 

I Digitoll er det åpnet for deklarering i TVINN opp til fem dager før ankomsttidspunkt. For disse deklarasjonene skal deklarasjonsdato settes til forventet dato for ankomst, som kan være inntil fem dager frem i tid. Dato deklarasjonen sendes til Tolletaten på skal ikke benyttes som deklarasjonsdato, med mindre den er lik som ankomstdato. Ved deklareringen av ønsket prosedyrevalg må regler for ankomstdato benyttes (som tollsatser, valutakurser, særavgiftssatser og så videre).

For å finne frem til regelverk frem i tid kan tolletatens åpne data benyttes. Her publiseres informasjon om nåværende og fremtidige kvoter, tollsatser, valutakurser, særavgifter og så videre. Løsningen er tilrettelagt for maskinell henting av data.

Det er viktig å merke seg at deklarasjonen ikke vil bli akseptert med ekspedisjons- og løpenummer før deklarasjonsdato som er satt i TVINN. Hvis fartøyet ankommer til en annen dato enn hva som er deklarert, må Tolletaten kontaktes. Se avsnitt om brukerstøtte for nærmere informasjon.

Godsnummer

Der det ikke er behov for å godsregistrere varene som innføres, kan varene deklareres med overgang til fri disponering i TVINN inntil fem dager før ankomst, som beskrevet i forrige avsnitt.

Dersom man ønsker å benytte prosedyre for innlegg på tollager så må det opprettes godsnummer som vil være gyldig dato for ankomst. Godsnummer registrert på en tidligere dato enn ankomstdato tillates ikke. Det vil i de fleste tilfellene være naturlig at deklarasjonsdato og godsnummer samstemmer. Her vil det på samme måte være mulighet til å deklarere varene i TVINN inntil fem dager før ankomst.

Dette vil også være gjeldende for midlertidig tollager i fremtiden.

Se rubrikk 49 i innførselsveileder for hvilken lagerkode som skal benyttes i ulike situasjoner.

Bruk av rubrikk 44 i TVINN 

I Digitoll for sjø anmodes det om at IMO-nummer eller navn på fartøyet som transporterer varene oppgis i rubrikk 44, med bruk av kode TXT . Det vil gi Tolletaten en mulighet for manuell knytning mellom deklarasjonen og transportmiddelet som frakter varene til Norge. Næringslivet kan også benytte rubrikk 44 til å oppgi fraktbrevnummer, med bruk av kode TXT. Tolletaten legger ikke til rette for automatisk knytning i den midlertidige løsningen for sjø, ettersom det er dagens SSNN og TVINN som benyttes for å oppgi opplysninger om transportmiddel og varene. Det er per i dag ingen kobling mellom disse to systemene. 

Ekspedisjonsenhet og transportmåte

Deklarasjonene for Digitoll skal sendes til ekspedisjonsenhet 441002. For sjø er det lagt til rette for en automatisk frigjøring av deklarasjonene på deklarasjonsdato såfremt deklarasjonsbehandlingen er ferdigstilt. Automatisk ekspedering på deklarasjonsdato vil utføres på deklarasjoner som er sendt mot 441002, og har transportmåte 10, 12 eller 17.

Foreløpig deklarasjon

Det er ikke et krav å oppgi transportmåte i felt 25 i TVINN for FO-deklarasjoner (foreløpige deklarasjoner). For at disse deklarasjonene skal kunne bli behandlet i Digitoll for sjø, så må informasjon om transportmåten bli levert.

Som tidligere beskrevet er følgende betingelser nødvendige for implementering av løsningen:

Innsending: Deklarasjonen må være sendt til ekspedisjonsenhet 441002.

Transportmåter: 10, 12 eller 17.

Deklarasjonsdato: Deklarasjon kan leveres inntil fem dager før ankomst, og deklarasjonsdato må sammenfalle med ankomstdatoen for fartøyet.

Uten denne informasjonen, vil ikke systemet kunne automatisere frigjøringen av behandlede deklarasjoner.

For ytterligere assistanse og systemstøtte, vennligst ta kontakt med din systemleverandør.

Hva dekkes av MO ferge og hva dekkes av sjø?

For løsningen som er laget for digital melde og opplysning for transport og varer som ankommer med ferge, er det lagt til rette for selvkjørende godstransport og spesialtransport. Det vil si de transportenhetene som har et aktivt transportmiddel og en fører.

Løstraller, containere og stykkgods er ikke tatt inn i MO ferge. Dette er gods som deklareres med transportmåte 10, 12 eller 17. På grunn av tekniske begrensninger så må lastebiler som ankommer på ro-ro fartøy må i en overgangsperiode angis med transportmåte 10 eller 17 istedenfor 16.

Brukerstøtte

Tolletatens kontaktsenter, telefonnummer 22 86 03 12, er tilgjengelig for spørsmål om Digitoll mandag til fredag, i tidsrommet 08.00 – 15.30. Kontaktsenteret nås også på denne e-postadressen: kontaktsenteret@toll.no

Oppstår utforutsatte driftsforstyrrelser iverksetter etaten nødrutiner som sikrer at tollbehandlingen ikke stopper opp.

Oppsummering

  • Næringslivet skal for transportmåte sjø bruke SSNN og TVINN som i dag. Obs – ingen kobling mellom systemene.
  • Mulighet for å sende inn deklarasjoner inntil fem dager før ankomst.
  • Deklarasjonsdato settes til forventet ankomstdato.
  • Det anmodes om at det i TVINN oppgis IMO-nummer eller navn på fartøyet som transporterer varene i rubrikk 44, med bruk av kode TXT . Det vil gi Tolletaten en mulighet for manuell knytning mellom deklarasjonen og transportmiddelet som frakter varene til Norge.
  • Midlertidig løsning frem til Kystverket har oppdatert SSNN slik at systemet ivaretar EMSWe-forordningen.
  • Gjelder deklarasjoner med transportmåte 10, 12 og 17 sendt mot ekspedisjonsenhet 441002.
  • Automatisert frigjøring av deklarasjon på angitt deklarasjonsdato (dato for ankomst). Tollrepresentant vil motta ekspedisjons- og løpenummer når deklarasjonen er ekspedert.

Det er viktig å poengtere at desto tidligere deklarasjonen sendes inn i TVINN før ankomst, jo større sannsynlighet vil det være for at deklarasjonen er ferdig behandlet før fartøyets ankomst til Norge.

Relevant informasjon

Slik forbereder du deg til innføring av ICS2 (EU-system som skal brukes om du importerer varer fra tredjeland)