Gå til innhold

Tolltariffen 2021 - innspill til nye oppdelinger

Næringsliv og offentlige organer inviteres til å komme med innspill til nye varenummer i tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2021. 

Følgende kriterier legges til grunn ved vurderingen av forslagene:

  • Forslaget må være mulig å gjennomføre i forhold til HS-nomenklaturen og eksisterende tolloppdelinger (oppdeling på 7. siffer). Dette innebærer bl.a. at det ikke kan foreslås nye posisjoner (firesifrede oppdelinger) eller underposisjoner (sekssifrede oppdelinger).
  • Behovet for nye oppdelinger skal dokumenteres med handelstall (kvantum/verdi). Bransjen selv har som regel oversikt over slike tall, selv om varen ikke er spesifisert i tolltariffen.
  • Det skal begrunnes hvorfor det er behov for oppdelingene(e).
  • Våre fremste handelspartnere er i EU. For å sammenligne handelstall, først og fremst med de nordiske landene, bør det derfor - ifølge SSB - tas sikte på at nye oppdelinger i størst mulig grad harmoniseres med oppdelingene i EUs tolltariff (KN - Kombinerte Nomenklatur).
  • Innspill til nye varenummer skal være av en slik karakter at de kan tas i bruk i 2021.

Stortingets vedtak om toll § 5 annet ledd gir Finansdepartementet fullmakt til å gjøre endringer i tolltariffen ved å innarbeide nye tariffoppdelinger eller endre eksisterende oppdelinger. Forslag som har innvirkning på tollsatsene vil først bli vurdert av direktoratet og deretter eventuelt oversendt Finansdepartementet.

Har du spørsmål kan du sende en e-post til tolltariffen@toll.no. Vi anbefaler artikkelen som forteller hvordan et varenummer er bygd opp.

Innspill til tolltariffen 2021 må være mottatt innen 30. mars 2020. Innspillende vil bli sendt på høring og publisert på toll.no. Innspill kan sendes til post@toll.no. Bruk "Innspill tolltariffen 2021" i emnefeltet.

Ingen muligheter for å gi innspill for tolltariffen 2022

Den norske tolltariffen bygger på HS-nomenklaturen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kommer til å invitere til innspill til nye oppdelinger i tolltariffen som vil gjelde fra 1. januar 2022. Dette fordi det i 2022 vil bli en større endring i tolltariffen som følge av endringer i HS-nomenklaturen. Dersom det blir endringer i de nasjonale oppdelingene som følge av endringer i HS-nomenklaturen vil vi sørge for å videreføre disse.