A a a+
Frihandelsavtaler, opprinnelsesregler og opprinnelsesbevis:

Opprinnelsesregler

Publisert: 22.04.2010
Som opprinnelsesbevis i frihandelsavtalene anvendes varesertifikater EUR.1 og/eller fakturaerklæringer. Før slike opprinnelsesbevis kan utstedes, må en rekke vilkår være oppfylt.

Vilkårene er nedfelt i avtalenes opprinnelsesregler, som er inntatt i egne protokoller eller vedlegg til den enkelte avtalen. I EØS-avtalen er opprinnelsesreglene inntatt i Protokoll 4. I EFTA-avtalene er opprinnelsesreglene tatt inn i de ulike opprinnelsesprotokollene til EFTA sine frihandelsavtaler med tredjeland.
 
Opprinnelsesreglene angir kriterier for hvordan en vare må produseres for at den skal få status som opprinnelsesprodukt. Mer presist kan sies at opprinnelsesreglene regulerer i hvilken grad det er tillatt å benytte råvarer/innsatsmaterialer fra tredjeland i produksjonen, og hvor mye disse i så fall må bearbeides for at ferdigvaren skal kunne oppnå status som et opprinnelsesprodukt. Generelt kan sies at en vare vil være et opprinnelsesprodukt hvis det enten er fremstilt i sin helhet eller er tilstrekkelig bearbeidet/foredlet i avtaleområdet.
 
Prinsippene i opprinnelsesreglene i de ulike frihandelsavtalene er stort sett like, selv om utformingen kan variere noe. I alle frihandelsavtaler er det bestemmelser som definerer hva som skal anses som et opprinnelsesprodukt i henhold til avtalen, samt en liste som angir hvor stor bearbeidelsesgrad som kreves for de enkelte vareslag, den såkalte “prosesslisten”. For å finne ut hvorvidt et produkt har opprinnelsesstatus slik at opprinnelsesbevis kan utstedes, er det nødvendig å finne ferdigvaren i prosesslisten og kontrollere at de bearbeidingskrav som er angitt er oppfylt for alle tredjelandsmaterialer. Det er derfor viktig at du vet hvor varen klassisiseres i tolltariffen.
 

Vareomfang

Varen det søkes utstedt opprinnelsesbevis for må være omfattet av vareomfanget til den aktuelle frihandelsavtalen. Vareomfanget til frihandelsavtalene omfatter stort sett alle industriprodukter, dvs. produkter som hører under kapitlene 25-97 i tolltariffen. Når det gjelder landbruksprodukter, fisk og fiskeprodukter under tolltariffens kapitler 1-24, finnes det imidlertid en rekke unntak.
 

Territorialitetsprinsippet

Territorialitetsprinsippet innebærer at produkter som hovedregel mister sin opprinnelsesstatus hvis de har vært utenfor avtalens virkeområde. Dette medfører at produkter må sendes direkte fra avsenderland til mottakerland. Transitt gjennom tredjeland kan dog tillates såfremt produktene er under tollmyndighetenes kontroll i transittlandet.
 

Tollrestitusjon/drawback

I de fleste frihandelsavtalene tillates det ikke at det utstedes opprinnelsesbevis ved eksport av produkter, når disse inneholder innsatsmaterialer fra tredjeland som det er gitt tollrestitusjon eller drawback for. Med tollrestitusjon/drawback forstås tilbakebetaling av toll for tidligere innfortollede innsatsmaterialer som er brukt til fremstilling/produksjon av produktene som utføres. Som tollrestitusjon anses også ordninger med tilsvarende virkning, for eksempel tollfri innførsel av en vare når tollfriheten er betinget av at varen skal gjennutføres. I flere frihandelsavtaler er det inntatt bestemmelser som forbyr drawback/tollrestitusjon. I enkelte avtaler er det mulighet til delvis drawback under visse forutsetninger.

Innholdsfortegnelse

Bil vinkes inn til kontroll. Foto: Tollvesenet