A a a+
Restriksjoner ved innførsel:

Truede dyre- og plantearter - CITES

Oppdatert: 04.07.2013
Regelverket knyttet til truede plante- og dyrearter forvaltes av Miljødirektoratet.

Det er ikke tillatt å innføre dyr eller planter som er truet av utrydning uten at det foreligger tillatelse til dette fra Miljødirektoratet. Det finnes noen unntak fra regelen om tillatelser i reisendebestemmelsene.
 
Hvilke arter som er utrydningstruet og hvilke bestemmelser som gjelder for hver enkelt art, finner du i sjekkliste for CITES. Denne utgis av Miljødirektoratet og finnes på deres hjemmeside: www.miljodirektoratet.no

Innholdsfortegnelse