A a a+
§ 4-10 Deklareringsplikt ved innførsel:

Former for deklarering ved innførsel

Publisert: 12.12.2008
Deklarasjon betegner måten opplysningene gis på, vanligvis ved at opplysningene fylles inn i et formular. Dette formularet kan avgis på papir eller elektronisk. Det er også mulig å avgi muntlig deklarasjon i visse tilfeller. Deklarasjonen skal signeres av den deklarerte mottakeren eller hans fullmektig.

Ved tollekspedisjon av varer skal deklareringen som hovedregel skje ved at opplysningene fylles inn i skjema RD 0016 eller RD 0018. Dette gjelder de fleste tilfeller av fortolling, forpassing, transittering og midlertidig innførsel. Er det gitt tillatelse til elektronisk deklarering, avgis opplysningene i et elektronisk format som bygger på nevnte skjemaer. Toll- og avgiftsdirektoratet har utarbeidet en utfyllingsveileder for innførselsdeklarasjon. Utfyllingsveilederen kommer bare til anvendelse i de tilfellene skjema RD 0016 eller RD 0018 skal brukes.
 
I enkelte tilfeller kan deklarering i forbindelse med tollekspedisjon skje på annen måte enn ved bruk av skjemaene som nevnt. Dette gjelder for det første forenklet fortolling av reisegods, som kan deklareres muntlig eller ved bruk av fortollingsautomat. En annen praktisk form for deklarering er tollmyndighetenes fortollingsløsning på internett, som kan brukes ved fortolling av de fleste varer til og med 1000 kr.
 
Et annet eksempel på alternativ deklarering gjelder næringsdrivende som skal innføre varer midlertidig til Norge. Disse kan i enkelte tilfeller deklarere ved å legge frem et ATA-carnet. Carnetet er et dokument som kjøpes av det lokale handelskammeret der varen kommer fra, og som i tillegg til deklareringsmetode også fungerer som sikkerhet for evt. toll- og avgiftskrav. Mer om carnet og andre former for deklarering finner du i § 4-10-2.

Innholdsfortegnelse