A a a+
7 Grunnlag for beregning av toll:

§ 7-3 Innsigelser mot vekt eller kvantum - manko

Publisert: 07.10.2008
Bestemmelsen fastslår at når en vare er tollekspedert og stilt til disposisjon, kan det i utgangspunktet ikke reises innsigelser mot den vekt eller det volum som ble lagt til grunn i tollekspedisjonen. I praksis vil dette kunne være aktuelt både der varer er fortollet og midlertidig innført.
 
Det kan likevel være aktuelt å endre den vekt eller volum som er lagt til grunn, ut fra en alminnelig bevisvurdering av situasjonen på tollekspedisjonstidspunktet.  Endring av tollekspedisjonen vil i så fall følge forvaltingsreglene om endring, i første rekke bestemmelsene i §§ 12-10, 12-11 og 12-12.
Forarbeider til tolloven § 7-3
Tidligere bestemmelser og forarbeider
 
Tolloven 1966 § 36
  • Ot. prp. nr. 13 (1993-1994)
  • Ot. prp. nr. 108 (1992-1993)
  • Ot. prp. nr. 19 (1965-1966)
  • Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959
Tolloven 1928 § 48
  • Ot.prp. nr. 20 (1928)
  • Ot.prp. nr. 23 (1927)
  • Tollovkommisjonens utkast av 1901

Innholdsfortegnelse

Stikkord for TollABC

Lov og forskrift