A a a+
7 Grunnlag for beregning av toll:

§ 7-11 Transaksjonsverdien av identisk vare

Publisert: 07.10.2008

Hvis ikke tollverdien kan fastsettes etter § 7-10, må fastsettelse etter § 7-11 vurderes. Her skal tollverdien baseres på transaksjonsverdien i tidligere tollekspedisjoner hvor tollverdien er fastsatt etter metoden i § 7-10.

Det er et vilkår at varene i den tidligere tollekspedisjonen er identiske med varene som nå skal verdifastsettes. Med ”identiske” varer forstås varer som i alle måter er like, herunder fysiske egenskaper, kvalitet og omdømme. Mindre ytre forskjeller skal likevel ikke utelukke varene fra å bli betraktet som identiske. Varene i de tidligere tollekspedisjonene må være produsert i samme land som varene som foreligger til verdifastsettelse.

Varene må være solgt for eksport til Norge i samme omsetningsledd og ”eksportert på samme eller omtrent samme tidspunkt” som de varer som foreligger til verdifastsettelse.

Fremkommer det mer enn en transaksjonsverdi for identiske varer (det kan være flere fortollinger), skal den laveste verdien benyttes. Det er importørens ansvar å fremlegge de nødvendige opplysninger for tollmyndighetene hvis § 7-11 skal benyttes.

I praksis har det vist seg vanskelig å finne tidligere transaksjonsverdier av identiske varer, så metoden er lite benyttet.

Forarbeider til tolloven § 7-11
Tidligere bestemmelser og forarbeider
 
Tolltariffens innledende bestemmelser § 8
  • St. prp. nr. 1 (1994-1995)
Tolltariffens innledende bestemmelser § 5
  • St. prp. nr. 1 (1980-1981)
  • St. prp. nr. 25 (1979-1980)
Forskrift 3. desember 1980 nr. 4917 § 3

Innholdsfortegnelse

Stikkord for TollABC

Annen informasjon