A a a+
16 Straff og andre reaksjoner :

§ 16-11 Adgangen til å representere mottaker eller avsender

Publisert: 09.10.2008
Dersom en privatperson eller et foretak har opptrådt i strid med tollregelverket, eller har gjort seg skyldig i andre straffbare forhold overfor tollmyndighetene, kan tollmyndighetene forby vedkommende å opptre overfor tollmyndighetene på vegne av andre.
 
Denne bestemmelsen skal brukes med forsiktighet, da et slikt forbud i realiteten vil kunne sette en stopper for hele næringsvirksomheten til et foretak.
 
Det er anledning til å forby adgang til å representere andre for en kortere periode eller inntil kritikkverdige forhold er rettet opp. I alvorlige tilfeller vil et slikt forbud være permanent.
 
Et forbud etter § 16-11 er ikke straff etter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, se også Sivilombudsmannens uttalelse som er nevnt lenger ned i artikkelen.
Forarbeider til tolloven § 16-11
  • Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 108
Tidligere regler og forarbeider
 
Tolloven 1966 § 70
  • Ot.prp. nr. 13 (1993-1994) 
  • Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)
Tolloven 1966 § 19 
  • Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)
  • Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959
Tolloven 1928 § 154 tredje ledd
  • Ot.prp. nr. 20 (1928)
  • Ot.prp. nr. 23 (1927)
  • Tollovkommisjonens innstilling av 1901
Rettspraksis mv.
  • Sivilombudsmannens årsmelding 2004 side 202

Innholdsfortegnelse

Stikkord for TollABC

Lov og forskrift