A a a+
16 Straff og andre reaksjoner :

§ 16-4 Heleri mv. av ulovlig innført vare

Publisert: 09.10.2008
Følgende handlinger, tilknyttet en ulovlig innført (smuglet) vare eller vare som det er disponert ulovlig over, rammes av straffebestemmelsen i § 16-4:
 • transport
 • skjuling
 • salg (heleri)
 • overlatelse
 • kjøp
Når det i bestemmelsen sies at det er straffbart å "overlate" varen til andre, tenker man på tilfeller der noen gir eller låner bort en innsmuglet vare.
 
Samme person kan ha overtrådt både §§ 16-2 og 16-4, ved å først innføre varene, og senere selge dem. Generelt sett har straffebestemmelsene i tolloven ulike gjerningsbeskrivelser, og de kan derfor også i de fleste tilfellene brukes i (ideal-)konkurrens. Dette betyr at overtredelsene sees på som flere forskjellige straffbare forhold, selv om de kan være utført ved samme handling. 
 
Når det gjelder forholdet til straffebestemmelser i andre lover, må spørsmålet om konkurrens vurderes for hver bestemmelse. Straff for salg av smuglergods i § 16-4 kan (se rettspraksis under), anvendes f.eks. i konkurrens med den generelle heleribestemmelsen i strl. § 317. Et straffbart salg etter § 16-4 kan også bli etterfulgt av en straffbar hvitvasking av salgsbeløpet etter strl. § 317, slik at spørsmålet ikke egentlig blir et spørsmål om konkurrens, men om flere straffbare handlinger.
Forarbeider til tolloven § 16-4
 • Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 107
Tidligere bestemmelser og forarbeider
 
Tolloven 1966 § 63
 • Ot.prp. nr.13 (1993-1994) 
 • Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)
 • Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)
 • Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959
Tolloven 1928 § 183
 • Ot.prp. nr. 20 (1928)
 • Ot.prp. nr. 23 (1927)
 • Tollovkommisjonens innstilling av 1901
Rettspraksis mv
 • Rt. 1979 s. 719
 • Rt. 1983 s. 1230 (konkurrens)
 • Rt. 1984 s. 277
 • Rt. 1995 s. 65

Innholdsfortegnelse

Stikkord for TollABC

Lov og forskrift