A a a+
Rundskriv:

Kontroll av næringsmidler og fôrvarer sendt fra eller med opprinnelse i Japan

Oppdatert: 14.10.2011 | Gyldig fra 01.04.2011
Saksnummer: 2011/22345
Som følge av Fukushima-ulykken skal næringsmidler og fôrvarer som innføres direkte fra Japan eller via tredjeland kontrolleres.

Kontrollen omfatter også råvarer til fremstilling av næringsmidler og legemidler m.v.
 
Varer innført via EU (EØS) blir kontrollert ved innførsel til området og trenger derfor ikke godkjennes ved innførsel til Norge.
 

Kontrollsteder

Alle forsendelser som inneholder næringsmidler eller fôrvarer som ankommer fra Japan skal fremlegges for fysisk kontroll for Mattilsynet på følgende kontrollsteder:


Animalske produkter

Disse skal skal fremlegges og kontrolleres av Mattilsynets grensekontrollstasjon ved Oslo lufthavn Gardermoen eller Oslo havn. Kontrollen blir dokumentert ved attestasjon av CVED som skal fremlegges ved fortolling.
 

Ikke-animalske produkter

Disse skal kontrolleres av Mattilsynets grensekontrollstasjon ved Borg havn, Oslo havn eller Oslo lufthavn Gardermoen.
 

Fisk og sjømat

Disse skal kontrolleres av Mattilsynets respektive veterinære grensekontrollstasjoner.

Varene skal ikke frigjøres før vareeier eller dennes representant kan fremlegge påkrevd dokumentasjon i original – vedlegg til forordning 351/2011(EF) del 2, autorisert av japanske myndigheter. Dokumentet skal være datert, stemplet og attestert av Mattilsynet.
 
Alle varer sendt fra Japan før 28.mars 2011 eller produkter som er produsert eller høstet før 11. mars 2011 er unntatt fra slik kontroll, under forutsetning av at produksjonsdato/tidspunkt er tydelig dokumentert.
 
For nærmere opplysninger kan Mattilsynet kontaktes på tlf 06040.