A a a+
Rundskriv:

Beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i EØS

Publisert: 24.02.2009 | Gyldig fra 24.02.2009
Saksnummer: 2009/00476-2

Fra visse EØS-land er det ikke tillatt å importere svin eller næringsmidler av svin.


Toll- og avgiftsdirektoratet har ikke iverksatt egne tiltak for å stanse ordinær innførselen av svin og svineprodukter fra EØS. Det ansees ikke som hensiktsmessig å regulere den øvrige innførselen av nevnte varer fra EØS, da det kun er avgrensede geografiske land som er omfattet av importforbudet.
 


Innførsel av jaktkjøtt

Det presiseres at villsvinkjøtt som innføres etter egen i disse landene ikke kan innføres til Norge medmindre Mattilsynet finner det dokumentert at kjøttet stammer fra områder som ikke er regulert i forskriften.
  

Håndtering

Svin, svinekjøtt og produkter av svin som antas å stamme fra smittesonene i berørte EØS-land skal behandles som høyrisikovare/avfall og må ikke oppbevares sammen med ordinære EØS-varer. Slike varer håndteres i samsvar med de regionale samarbeidsavtalene mellom Tollvesenet og Mattilsynet.
 
Det er i utgangspunktet den enkelte medlemsstat i veterinærsamarbeidet som skal iverksette egnede tiltak for å hindre at smitte spres til andre medlemstater i veterinærområdet.