A a a+
Rundskriv:

Innførsel av legemiddel ved forsendelse

Publisert: 19.02.1997 | Gyldig fra 19.02.1997
Saksnummer: 1997/00282-3
Toll- og avgiftsdirektoratet har tatt opp spørsmålet om fortolkning av "Retningslinjer for inn- og utførsel av legemidler til personlig bruk" - pkt. 3.2 med Statens Helsetilsyn. Avsnittet omhandler retten til innførsel ved forsendelse av lovlig innkjøpte legemidler, som tilsvarer høyst tre måneders forbruk, fra et annet EØS-land.

Av svaret fra Statens helsetilsyn går det fram at "I henhold til Retningslinjer for inn- og utførsel av legemidler til personlig bruk av 20. januar 1994 kan personer innføre fra EØS-land legemidler til personlig bruk for inntil 3 måneders vanlig forbruk. Statens helsetilsyns fortolkning av dette vil være at det, for det enkelte legemiddel, er den samlede innførsel i perioden som skal dekke inntil 3 måneders vanlig forbruk. Innførsel av flere forsendelser over en kortere periode slik at samlet import overstiger 3 måneders vanlig forbruk, anses dermed som ulovlig.

Dersom Tollvesenet finner grunn til å nekte og utlevere forsendelser som samlet representerer mer enn 3 måneders vanlig forbruk, kan det vises til ovenfor nevnte retningslinjer som er hjemlet i Forskrift om grossistvirksomhet med legemidler av 21. desember 1993, § 14. Helsetilsynet kan om nødvendig konsulteres i slike saker."

Toll- og avgiftsdirektoratet forventer ikke at Tollvesenet til enhver tid skal ha samlet oversikt over hvor store mengder legemidler enkeltpersoner i eget distrikt innfører i mindre forsendelser. Avklaringen fra Statens helsetilsyn er skaffet da lokale tollsteder i enkelte tilfeller har konstatert at samme person innenfor et kort tidsrom har mottatt flere mindre forsendelser, og man har derfor etterlyst fortolkning av retningslinjenes pkt. 3.2.