A a a+
Rundskriv:

Innførsel av kjøtt fra egen jakt - tollfrihet

Oppdatert: 16.01.2012 | Gyldig fra 16.01.2012
Saksnummer: 2003/02745-2
Innførsel av kjøtt fra egen jakt til bruk i egen husholdning - retningslinjer.

Dette rundskriv erstatter rundskriv 2003/02745.

Jegere som har vært på jakt i utlandet kan på visse vilkår innføre kjøtt fra egen jakt til bruk i egen husholdning. Ordningen administreres av Tollvesenet.

Statens Landbruksforvaltning har med hjemmel i tolloven § 9-3, og i følge forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer § 3, innvilget tollfrihet for kjøtt som innføres til eget bruk etter egen jakt i utlandet. Forskningsavgift skal ikke kreves opp ved innførsel av kjøtt fra egen jakt etter dette rundskriv.

Merverdiavgift (15 %) skal oppkreves ved innførsel.

Beregningsgrunnlag (MVA):

Tollverdigrunnlaget for jaktkjøtt er  kr. 50,- pr. kg. kjøtt 
 

Kvantumsbegrensing:

Den enkelte jeger kan innføre tollfritt inntil 75 kg kjøtt fra egen jakt pr. kalenderår til bruk i egen husholdning tollfritt i samsvar med bestemmelsene gitt i dette rundskrivet.
Jegeren kan i tillegg innføre kjøtt i samsvar med bestemmelsen for reisende (10 kg). 
 

Vareomfang:

kjøtt av villsvin:

 • 02.03.1109
 • 02.03.1209
 • 02.03.1909
 • 02.03.2109
 • 02.03.2209
 • 02.03.2909,

kjøtt av kaniner eller harer:

 • 02.08.1000

kjøtt av rein:

 • hele og halve skrotter - 02.08.9021
 • andre kjøttstykker med bein - 02.08.9022
 • utbeinet kjøtt - 02.08.9029

kjøtt av skogsfugl og ryper:

 •  02.08.9030

kjøtt av hjort:

 • hele og halve skrotter - 02.08.9046
 • andre kjøttstykker med bein - 02.08.9047
 • utbeinet kjøtt - 02.08.9048


annet kjøtt (unntatt bjørn) herunder rådyr, dådyr: 

 • annet - 02.08.9099 
 • tunger - 02.08.9010

kjøtt av elg: 

 • hele og halve skrotter - 02.08.9043 
 • andre kjøttstykker med bein - 02.08.9044 
 • utbeinet kjøtt - 02.08.9045 
 • tunger - 02.08.9010

Importørs plikter ved innførsel:

Ved innførsel plikter den enkelte jeger uoppfordret å tolldeklarere jaktkjøttet. Dette innebærer at RØDT kontrollfelt skal benyttes ved grensepassering. Når varene er tollbehandlet i samsvar med retningslinjene i dette rundskriv,  kan innførsel finne sted. Varene kan kun benyttes til bruk i egen husholdning.

 

Veterinærmessige betingelser:

Ordningen omfatter kun innførsel av jaktkjøtt fra medlemsstater i EU (unntatt områder som er regulert som følge av utbrudd av svinepest m.v.). Innførsel av jaktkjøtt fra andre land (utenfor det europeiske veterinærsamarbeidet) tillates ikke.

Importør må alltid forholde seg til gjeldende regelverk.

Kravet om registreringsplikt - og varslingsplikt for importører (Mattilsynet), gjelder ikke ved innførsel av kjøtt innført i overensstemmelse med de vilkår som er nedfelt i dette rundskriv.

Dersom det på innførselstidspunketet er innført importforbud eller kjøttet av annen årsak ikke kan innføres, plikter importør i medhold av veterinærbestemmelsene og destruere kjøttet for egen regning .

Innførsel av utrydningstruede dyrearter etter Washington-konvensjonen er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra Direktoratet for naturforvaltning.

 

Krav / Dokumentasjonskrav:

Innførsel kan bare finne sted over betjent tollsted/-stasjon.
Kjøttet som ønskes innført skal alltid deklareres ved grensepassering.
Importør skal avgi en skriftlig erklæring på eget skjema til tollvesenet


Dersom du ønsker å benytte ordningen, må du ved innførsel deklarere følgende koder i tollvesenets elektroniske fortollingssystem TVINN:

kode S i rubrikk 33
og
kode GEN S03/2745, GEN S03/2745A (FA200-fritak)  i rubrikk 44.

Når disse koder er deklarert innestår du for at angitte vilkår er oppfylt.


Dersom det ved etterkontroll fremkommer at varer er innført i strid med Veterinærbestemmelsene eller retningslinjene nedfelt i dette skriv, vil rettslige (anmeldelse) eller administrative tiltak bli vurdert.