A a a+
Historikk:

Årsavgift for 2013 [Utgått]

Oppdatert: 28.12.2012 | Gyldig fra 01.01.2013 til 31.12.2013
Tollvesenet har samlet regelverk og Toll- og avgiftsdirektoratets kommentarer til årsavgift for 2013.

Toll- og avgiftsdirektoratets kommentarer:

 1. Innledning
 2. Avgiftsgrunnlaget - Miljødifferensiering av årsavgiften
 3. Kjøretøy som er registrert per 1. januar
 4. Kjøretøy som registreres i første halvår
 5. Kjøretøy som registreres i annet halvår
 6. Betaling av årsavgiften
 7. Avregistrering - innlevering av kjennemerker
 8. Fritak/reduksjon ved vraking
 9. Refusjon ved tyveri
 10. Kjøretøy som bytter eier - solidarisk ansvar
 11. Løyvekjøretøy
 12. Endring av avgiftsgruppe
 13. Den nordiske investeringsbank
 14. Svalbard
 15. Eldre kjøretøy
 16. Oppbygd kjøretøy
 17. Tap/bytte av årsprøvekjennemerke
 18. Tilleggsavgift
 19. Stansning av kjøretøy; herunder inndragning av kjennemerke
 20. Innkreving
 21. Beløpsgrense for betaling og tilbakebetaling
 22. Dispensasjon fra avgiftsplikten
 23. Avgiftsgruppe (kode)

1. Innledning

Årsavgiften er en fiskal avgift som pålegges ulike typer innenlandsregistrerte kjøretøy med tillatt totalvekt under 7 500 kg. Avgiften gjelder for kalenderåret (1. januar til 31. desember). Avgiftssatsene blir vedtatt av Stortinget hvert år.

For kjøretøy som er registrert per 1. januar 2013, er fristen for betaling av årsavgiften 20. mars 2013.

Reglene om årsavgift er gitt i Stortingets vedtak om årsavgift (stortingsvedtaket), forskrift om årsavgift for motorvogn (forskriften), og motorkjøretøy- og båtavgiftsloven. Det er Tollregion Oslo og Akershus (tollregionen) som administrerer avgiften.

Skattebetalingsloven (sktbl.) og skattebetalingsforskriften (sktbf.) har bestemmelser vedrørende forfall, betaling, tilleggsavgift ved forsinket betaling, stansning, innkreving mv. Det er henvist til relevante bestemmelser i det følgende.

2. Avgiftsgrunnlaget – miljødifferensiering av årsavgiften

se Stortingets avgiftsvedtak § 1 og forskriften § 1

Årsavgiften er delt inn i fire avgiftsgrupper med ulike satser, avhengig av type kjøretøy. Inndelingen er gitt i stortingsvedtaket § 1.

Årsavgiften er miljødifferensiert, ved at dieseldrevne motorvogner uten fabrikkmontert partikkelfilter betaler en høyere årsavgift enn andre kjøretøy i første avgiftsgruppe. Med fabrikkmontert partikkelfilter i stortingsvedtaket § 1 bokstav b menes at kjøretøyet er levert fra fabrikk med fastmontert partikkelfilter. Ettermontering av filter tilfredsstiller ikke kravene til å falle inn under laveste avgiftssats.

Årsavgift på årsprøvekjennemerker faller ikke inn under miljødifferensieringen, men har tilsvarende sats som den lave miljødifferensierte årsavgiften, jf. stortingsvedtaket § 1 første ledd bokstav c.

3. Kjøretøy som er registrert per 1. januar

se Stortingets avgiftsvedtak § 3 første ledd og forskriften § 2

Avgiften blir innkrevd for alle avgiftspliktige kjøre­tøy som er registrert i Statens vegvesens motor­­vognregister per 1. januar i avgifts­året. Disse kjøretøyene er avgiftspliktige for hele avgiftsåret.

Det samme gjelder for årsprøve­kjennemerker som er tildelt per 1. januar.

4. Kjøretøy som registreres i første halvår

se Stortingets avgiftsvedtak § 3 først ledd og forskriften § 3

For kjøretøy som registreres/påskiltes og for årsprøvekjennemerker som tildeles i første halvår (1. januar til 30. juni), skrives full årsavgift ut etterskuddsvis.

Det samme gjelder for kjøretøy som i første halvår går over fra avgiftsfritt til avgifts-pliktig kjøretøy, og for avgiftspliktig kjøretøy som endrer avgiftsgruppe til en gruppe med høyere avgiftssats.

5. Kjøretøy som registreres i annet halvår

se Stortingets avgiftsvedtak § 3 tredje ledd bokstav b, forskriften §§ 3 og § 5 tredje ledd

For kjøretøy som registreres/påskiltes og for årsprøvekjennemerker som tildeles i annet halvår (1. juli til 31. desember), skrives årsavgift ut etterskuddsvis med halvt beløp. Beløpet skal rundes ned­over til nærmeste hele krone.

Det samme gjelder for kjøretøy som i annet halvår går over fra avgiftsfritt til avgifts-pliktig kjøretøy. For avgiftspliktig kjøretøy som i annet halvår endrer avgiftsgruppe til en gruppe med høyere avgiftssats, skal avgiften utgjøre halvparten av differansen mellom lav og høy avgift.

6. Betaling av årsavgiften

se sktbl. § 10-40 første ledd bokstav a og sktbf. § 10-40-2

For kjøretøy som er registrert per 1. januar 2013, er fristen for betaling av årsavgiften 20. mars 2013.

Det er Tollregion Oslo og Akershus som innkrever årsavgiften. Eieren får til­sendt inn­betalingskort, eFaktura eller betaler med AvtaleGiro. På innbetalingsblanketten er det påført et kundeidentifikasjonsnummer (KID). Dersom denne blanketten ikke benyttes, må KID-nummeret oppgis ved betalingen. Det er også mulig å generere KID-nummeret på toll.no. Avgiften skal betales selv om krav/belastning ikke mottas. Mangler krav/belastning, skal avgiften betales til Tollregion Oslo og Akershus, Postboks 8122 Dep, 0032 Oslo, til følgende konto: 6345 05 00099.

For kjøretøy som registreres i løpet av avgiftsåret, skal ikke avgiften betales før registrering. Et avgiftskrav vil bli skrevet ut etter at kjøretøyet er registrert. Avgiften forfaller til betaling den 30. i måneden etter registrering. Innkrevingen av avgiften behandles på samme måte som for de ordinære kravene. Dette innebærer at et krav vil bli sendt til registrert eier med en 3 ukers betalingsfrist, jf. sktbf. § 10-40-2. Dersom den avgiftspliktige ikke mottar krav i posten, skal avgiften likevel betales innen fristen.

Overholdes ikke betalingsfristen, sendes påkrav inkludert et tillegg. Dersom heller ikke dette kravet blir betalt, vil kravet bli oversendt Statens innkrevingssentral og stansnings-retten for bruk av kjøretøyet vil inntre.

Se nærmere om tilleggsavgift under punkt 18. Stansningsretten er nærmere omtalt under punkt 19. Mer om innkrevingen fremgår av punkt 20.

7. Avregistrering – innlevering av kjennemerke

se Stortingets avgiftsvedtak § 3 første ledd

Det gis ikke fritak eller reduksjon i avgiften for kjøretøy som blir av­registrert i løpet av året. Det samme gjelder for års­prøve­kjenne­merke som innleveres i løpet av året.

8. Fritak/reduksjon ved vraking

se Stortingets avgiftsvedtak § 3 og forskriften § 5

Årsavgiftspliktige kjøretøy som senest innen 20. mars 2013 blir levert til god­kjent oppsamlingsplass for bilvrak eller til bilopp­huggeri for vraking/hugging, er fritatt for avgift. Dette gjelder tilsvarende for kjøretøy som på- eller nyregistreres i løpet av avgiftsåret og som vrakes mellom registrering og forfall for årsavgiften.

Kjøretøy som blir vraket etter forfall, men før 1. juli, skal betale halv årsavgift.

En forutsetning for avgiftsfritak/refusjon er at bilopphuggeriet er tilknyttet det offentlige vrakpantsystemet. Det er også et krav at kjøretøyet faktisk blir vraket (full tilintetgjøring). Andre salg til bilopphuggeri, som f.eks. dele­bil, gir ikke grunnlag for fritak/reduksjon. Det vil heller ikke kvalifisere til fritak/reduksjon av avgiften at et forsikringsselskap regner kjøretøyet for kondem­nert. Det gis ikke fritak eller reduksjon i avgiften for kjøretøy som blir av­registrert i løpet av året.

I begge tilfeller må toll­regionen ha mottatt vrak­melding datert senest enten 20. mars eller 30. juni for at fritak eller reduksjon kan gis.

Avgift som er betalt for kjøretøy som nevnt i første og andre avsnitt, kan betales til­bake, helt eller delvis, til den sist registrerte eieren eller ny eier etter gyldig salgsmelding.

Refusjon av halv årsavgift vil skje automatisk ved vraking innen 1. juli, og det vil ikke være nødvendig å sende søknad med tilhørende dokumentasjon til tollregionen. Automatisk refusjon forutsetter at årsavgiften ble betalt ved forfall. For kjøretøy som det ikke utbetales vrakpant for, må det fortsatt dokumenteres at kjøretøyet er vraket ved søknad om refusjon.

9. Refusjon ved tyveri

se Stortingets avgiftsvedtak § 2 bokstav f og forskriften § 5

Det er åpnet for refusjon av årsavgiften for kjøretøy som blir stjålet i løpet av året. Ordningen innebærer at det gis refusjon basert på de dagene kjøretøyet har vært meldt stjålet. Det er et vilkår for refusjon at kjøretøyet har vært stjålet i minimum 30 dager. Av administrative årsaker vil avgiften først bli refundert etter utløpet av avgiftsåret. Refusjon vil skje maskinelt/automatisk til den som var eier av kjøretøyet på tyveritidspunktet.

Dersom et kjøretøy er registrert stjålet per 1. januar i avgiftsåret, vil det ikke bli skrevet ut årsavgift. Krav vil i slike tilfeller først bli skrevet ut når kjøretøyet er registrert kommet til rette.

Direktoratet vil presisere at det ved tyveri av kjøretøy skal leveres melding om dette til politiet for regi­strering i politiets register Elys. Meldingen blir deretter overført til Autosys.

10. Kjøretøy som bytter eier – solidarisk ansvar

se sktbl. § 16-40 og forskriften § 2

Eier av et avgiftspliktig kjøretøy er ansvarlig for årsavgiften i følge motorkjøretøy- og båtavgiftsloven. Hvem som er eier i avgiftsmessig sammenheng er fastsatt i forskriften § 2.

I samsvar med sktbl. § 16-40, er ny eier av kjøre­tøyet solidarisk ansvarlig med tidligere eier for siste forfalte termin av av­­giften. Tollregionen fordeler derfor ikke avgiften mellom tidligere og ny eier.

Kjøretøy som er vedtatt stanset etter sktbl. § 14-11 på grunn av manglende betaling av avgift, kan ikke omregistreres før skyldig avgift er betalt.

11. Løyvekjøretøy

se Stortingets avgiftsvedtak § 1 bokstav f nr. 1 og nr. 2

Løyvekjøretøy er avgiftspliktig med laveste sats.

Stortingsvedtaket § 1 bokstav f nr. 2 siste punktum gjelder likevel ikke for kjøretøy som eies av et leasingfirma, og leases ut til bruk i rutetransport til myndighet eller selskap som innehar slikt ruteløyve.

12. Endring av avgiftsgruppe

se forskriften § 3

Et kjøretøy kan endre avgiftsgruppe til en gruppe med høyere avgift i løpet av året. Dette skjer f.eks. når et kjøre­tøy som er registrert som drosje går over til personbil. I slike tilfeller skal differansen i avgift mellom gammel og ny gruppe betales, dvs. differansen i avgift mellom det som er fastsatt/betalt og det som er satsen for den nye gruppen med høyere avgift.

Differansen skal regnes ut på grunnlag av reglene for nyregistrering av kjøretøy (full avgift ved regi­strering i første halvår, og halv avgift ved registrering i andre halvår).

Tollregionen skriver ut avgiften etterskuddsvis.

Endring fra en avgiftsgruppe med høy sats til en gruppe med lavere sats får ingen innvirkning på utskrevet avgift, dvs. at det ikke gis refusjon.

13. Den nordiske investeringsbanken

se Stortingets avgiftsvedtak § 2 bokstav b

I avtale 23. oktober 1998 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om Den nordiske investerings­banken går det frem av art. 9 at Den nordiske investerings­banken og banken sine inntekter, aktiva og eiendom skal være fritatt for all skatt­legging.

Fritaket skal bare gjelde avgift knyttet til innkjøp som er nødvendige for bankens offisielle virksomhet, jf. art. 9 fjerde ledd.

14. Svalbard

se Stortingets avgiftsvedtak § 2 bokstav d

Unntaket fra avgiftsplikten i stortingsvedtaket § 2 bokstav d gjelder også for årsprøvekjennemerke kun til bruk på Svalbard. Dette innebærer at avgiftsfritaket i § 2 bokstav d gjelder både for kjennemerker med bokstavkombinasjon ZN (lysegule typer på svart bunn) og for årsprøvekjennemerker (røde) med bokstavkombinasjon ZN.

15. Eldre kjøretøy

se Stortingets avgiftsvedtak § 1 bokstav f nr. 11

Motorkjøretøy som er 30 år eller eldre er avgiftspliktige med laveste sats.

16. Oppbygd kjøretøy

Ved avgiftsfri oppbygging av kjøretøy (kjøretøyet beholder sitt opprinnelige registreringsår etter opp­byggingen, jf. kjøretøyforskriften § 7-2 nr. 6.3) skal års­­­avgiften følge kjøretøyet.

Ved avgiftspliktig oppbygging (kjøretøyet får en ny identitet og det blir opprettet nye registrerings­dokumenter for kjøretøyet), skal årsavgift betales som for nytt kjøretøy.

17. Tap/bytte av årsprøvekjennemerke m.v.

se forskriften §§ 2 og 9

Årsavgift som er betalt for årsprøvekjennemerke som er meldt tapt, skadd eller stjålet gjelder også for nytt årsprøvekjennemerke som tildeles som erstatning for det tapte.

Årsprøvekjennemerke er knyttet til det registrerte eierforholdet, og kan ikke overdras til ny(e) eier(e). Når et firma skifter eier, må det derfor utstedes nye årsprøvekjennemerker. Som følge av dette skal det betales årsavgift for det nye årsprøvekjennemerket.

For flere detaljer om årsprøvekjennemerker vises det til forskrift om bruk av kjøretøy § 2-7.

18. Tilleggsavgift

se Stortingets avgiftsvedtak § 4 og sktbf. § 11-1-1

Årsavgift som ikke betales innen forfall, forhøyes med kr 250. For kjøretøy som er avgiftspliktige etter stortingsvedtaket § 1 bokstav f (laveste sats), skal avgiften økes med kr 50.

For kjøretøy som har skiftet eier i perioden 1. januar til forfallsdato for årsavgiften, blir påkrav sendt ny eier uten tilleggsavgift. Ved manglende betaling av års­avgiften etter påkrav, blir avgiften økt med tilleggs­avgift sam­tidig med vedtak om inndragning av kjenne­merkene.

Det blir vanligvis ikke gitt fritak fra til­leggs­av­gift på grunn av påstand fra kjøretøyeier om at av­­gifts­krav ikke er mottatt, når kravet er sendt til ved­­kommende på den adressen som er registrert i folke­registeret eller (for firma) foretaksregisteret. Betalingsfristen i slike tilfelle er også 20. mars for kjøretøy registrert per 1. januar eller den 30. i måneden etter at registrering av kjøretøyet fant sted.

19. Stansning av kjøretøy; herunder inndragning av kjennemerke

se sktbl. § 14-11 og sktbf. § 14-11-1 – 14-11-6

Dersom pliktig avgift ikke blir betalt, kan kjøretøyet stanses. Stansning omfatter avskilting og/eller nektelse av på- eller omregistrering. Nærmere bestemmelser om gjennomføringen er tatt inn i sktbl. § 14-11 med tilhørende forskrifter.

Tollvesenet har hovedansvaret for avskilting av kjør­etøy som er vedtatt stanset pga. skyldig avgift. Politi, lensmenn eller andre offentlige myndigheter, f.eks. Statens vegvesens regionveg­kontor, kan få avskiltingsoppdrag etter nærmere avgjørelse fra direktoratet.

De samme etatene avskilter også kjøretøy bl.a. med bakgrunn i manglende trafikk-forsikring og dersom lovbestemt periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) ikke er gjennomført.

20. Innkreving

se forskriften § 2, sktbl. § 2-7 og sktbf. § 2-7-1

Ubetalt årsavgift blir krevd inn ved tvang. Dette medfører at ubetalte krav blir rettslig krevd inn gjennom Statens innkrevingssentral etter gjennomført purreløp i Tollvesenet. Innkreving av krav vil igangsettes selv om kjøretøyet er avskiltet etter 31. desember eller vraket etter forfall.

Kravet rettes mot den som er registrert som eier den 1. januar i avgiftsåret. Ved på- eller nyregistrering i løpet av avgiftsåret, rettes kravet mot eier på registreringstidspunktet. Ved salg må den som eier kjøretøyet 1. januar forsikre seg om at avgiften blir betalt, for å unngå tvangsinnkreving dersom den nye eieren ikke betaler kravet. Ny og tidligere eier er solidarisk ansvarlige for avgiften det året eierskiftet finner sted, jf. sktbl. §16-40.

21. Beløpsgrense for betaling og tilbakebetaling

se sktbl. § 10-4 og sktbf. §§ 10-4-1, 10-4-2, 10-4-3 og 10-4-4

Det er fastsatt beløpsgrenser for betaling og tilbakebetaling av krav. Beløpsgrensene gjelder per krav eller per termin. Hovedregelen er at toll og avgift under 100 kroner ikke skal betales eller tilbakebetales. Det er enkelte unntak fra denne beløpsgrensen. Blant annet er beløpsgrensen 50 kroner for tilleggsavgift ved forsinket betaling av årsavgift med redusert sats.

22. Dispensasjon fra avgiftsplikten

se Stortingets avgiftsvedtak § 6

Finansdepartementet kan etter søknad frita for eller sette ned avgiften. Denne dispensasjonsadgangen er videredelegert til Toll- og avgiftsdirektoratet, som har subdelegert den til tollregionen.

Bestemmelsen oppstiller to vilkår som begge må være opp­fylt, og dispensasjons-adgangen er som en følge av dette snever. I tråd med forarbeidene og praksis skal vises tilbakeholdenhet med å legge vekt på økonomiske, sosiale, helsemessige eller lignende forhold.

23. Avgiftsgruppe (kode)

Følgende årsavgiftskoder blir benyttet ved regi­strering av kjøretøy:

113: - personbiler med tillatt totalvekt mindre enn 7 500 kg

114: - som 113 men dieseldrevet uten fabrikkmontert partikkelfilter

144: - varebiler

        - campingbiler med tillatt totalvekt mindre enn 7 500 kg

        - kombinerte biler med til­latt totalvekt mindre enn 7 500 kg

        - busser under 6 meter med inntil 17 sete­plasser

145: - som 144 men dieseldrevet uten fabrikkmontert partikkelfilter

155: - årsprøvekjennemerke for kjøretøy

166: - campingtilhenger med egenvekt over 350 kg

177: - lastebiler

        - trekkbiler med tillatt totalvekt fra 3 500 kg og mindre enn 7 500 kg

        - busser med tillatt totalvekt mindre enn 7 500 kg som ikke faller inn under kode 144 eller 133

178: - som 177 men dieseldrevet uten fabrikkmontert partikkelfilter

188: - motorsykler: trehjuls, lette, mellomtunge og tunge

133: - drosje (stortingsvedtaket § 1 bokstav f nr. 1)

        - rutebuss (stortingsvedtaket § 1 bokstav f nr. 2)

        - ambulanse, begravelseskjøretøy

        - motorkjøretøy reg. på kjennemerke med lysegule typer på svart bunn (anleggskjennemerker)

        - elektriske kjøretøy, brenselcellekjøretøy

        - motorredskap

        - beltemotorsykler, beltekjøretøy

        - trekkbiler som ikke faller inn under bokstav a eller b (ikke til semitrailer)

199: - mopeder

        - traktorer

        - motorkjøretøy som er 30 år og eldre