Gå til innhold

§ 9-5 Nedsettelse av tollsats på industrivarer etter søknad

Lov og forskrift

Tollmyndighetene kan i enkelttilfeller sette ned tollsatsen eller frita fullstendig for toll på industrivarer. Tollmyndighetene har ikke anledning til å gjøre det samme for landbruksvarer, der myndigheten til individuell tollnedsettelse ligger hos landbruksmyndighetene etter § 9-3. Definisjonen av landbruksvarer og industrivarer er den samme som i § 6-3 og 6-4.

Vilkårene for individuell tollnedsettelse for en industrivare er at det har oppstått et enkelttilfelle eller en situasjon som ikke var overveid da Stortinget fastsatte tollsatsen. I tillegg må anvendelsen av tollsatsen i det enkelte tilfellet få en utilsiktet og klart urimelig virkning. Dette er en generalfullmakt til å dispensere fra toll på industrivarer i særlige tilfeller.

Det er i dag i liten grad toll på industrivarer. I tillegg er vilkårene som er nevnt over i praksis tolket svært strengt. Det er derfor sjelden aktuelt å sette ned tollsatsen eller frita for toll etter denne bestemmelsen.

Når det gjelder merverdiavgift, er det en bestemmelse om lemping i mval. § 19-3.