Gå til innhold

§ 8-5 Krav om preferansetoll og dokumentasjon av opprinnelse

Lov og forskrift

Regler om en vares opprinnelse har betydning for hvor mye en norsk importør må betale i toll for varene som vedkommende importerer. Importøren kan på visse vilkår få tollfrihet eller -nedsettelse sammenlignet med de ordinære tollsatsene (preferansetollbehandling) fordi varene har opprinnelse et bestemt sted.

Preferansetollbehandling på grunn av opprinnelse kan ha bakgrunn i:

  • frihandelsavtale
  • at varen kommer fra et u-land

Preferansetollbehandling ved innførsel - frihandelsavtalene

Norge har inngått frihandelsavtaler med en rekke land, herunder bl.a. EØS-avtalen med EU og de andre EFTA-landene. Varer som innføres til Norge fra disse landene kan få preferansetollbehandling.

For å få slike lettelser må varene være opprinnelsesvarer, og mottakeren i Norge må dokumentere dette overfor tollmyndighetene i form av et opprinnelsesbevis, som legges fram i forbindelse med tolldeklareringen av varen. Her er det nærmere regler i §§ 8-5-1 til 8-5-5.

Opprinnelsesbevisene kan være varesertifikatet EUR.1/EUR-MED, eller en opprinnelseserklæring (leverandørerklæring) dersom avsender i utlandet er autorisert til selv å attestere på at varene er opprinnelsesvarer. Avsenderen kan uansett bruke en opprinnelseserklæring dersom varene har en verdi under 50 000 kr.

Tollmyndighetene kan foreta kontroll av opprinnelsesbevisene i avsenderlandet.

Preferansetollbehandling ved innførsel - GSP

Varer som har opprinnelse i et utviklingsland som står på lista over GSP-land (se § 8-3), kan få tollfritak eller tollnedsettelse ved innførsel til Norge. Også her må mottakeren i Norge dokumentere opprinnelsen overfor tollmyndighetene ved å legge fram et opprinnelsesbevis i forbindelse med tolldeklareringen av varen. Her er det nærmere regler i §§ 8-5-10 til 8-5-13.

Opprinnelsesbevisene kan være varesertifikatet Formular A, eller en opprinnelseserklæring dersom varene har en verdi under 100 000 kr.


Tollmyndighetene kan foreta kontroll av opprinnelsesbevisene i avsenderlandet.


Forarbeider til tolloven § 8-5

Ot.prp.nr.58 (2006-2007) s. 75

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 2

St. prp. nr 1 (en rekke år)

St. prp. nr. 59 (1994-1995)

St. prp. nr. 3 (1994-1995)

St. prp. nr. 65 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959


Forskrift om preferensielle opprinnelsesregler 13. des. 2004 nr. 1702


Forskrift om opprinnelse ved bruk av GSP-systemet 20. feb. 1998 nr. 158