Gå til innhold

§ 4-26 Rett til gjenutførsel, avståelse mv.

Generelt om gjenutførsel og avståelse

De vanlige bestemmelsene om deklarering og tillatelse til utførsel i §§ 4-11 og 4-23 kommer også til anvendelse dersom varer som tidligere er innført og tollekspedert, skal utføres. I enkelte tilfeller kan det imidlertid være aktuelt å gjenutføre en vare allerede før den er blitt tollekspedert i forbindelse med innførselen.

Det kan f.eks. være at varemottakeren ikke finner det regningssvarende å fortolle varen pga. uventet høye avgifter eller toll. Det kan også være at varen for å kunne fortolles må gjennomgå tilpasninger, eller at det må skaffes tillatelser o.l. som vil gjøre det uaktuelt med innførsel. Varemottakeren kan også ha ombestemt seg av andre grunner.

Så lenge varen ikke er blitt tollekspedert, foreligger det en rett til gjenutførsel uten at toll må betales. Det er imidlertid en forutsetning at tollregelverket er overholdt. Den som blir tatt i et smuglingsforsøk kan ikke påberope seg at han ønsker å gjenutføre varen for å slippe unna videre reaksjoner.

Den som har rett til å gjenutføre varen uten at toll må betales, kan i stedet avstå varen til tollmyndighetene. Avståelse kan f.eks. være aktuelt der varemottakeren i forbindelse med tollekspedisjonen finner ut at varene ikke har tilstrekkelig kvalitet til å kunne selges hverken i Norge eller andre steder. Tollmyndighetene kan kreve at varemottakeren betaler omkostninger som evt. påløper i den forbindelse til lagring og destruksjon av avståtte varer.

Tollfri gjenutførsel selv om tollregelverket er brutt

Generelt om toll- og avgiftsfri gjenutførsel

Tollmyndighetene kan tillate gjenutførsel uten at toll må betales selv om tollregelverket er brutt dersom det foreligger særlige omstendigheter knyttet til innførselen eller disponeringen. Unntaket for særlige omstendigheter er ment som en sikkerhetsventil, og tolkes derfor strengt.

Om det foreligger særlige omstendigheter beror på et konkret skjønn fra tollmyndighetenes side. Man har altså ikke noe rettskrav på gjenutførsel dersom man har brutt regelverket, noe også Sivilombudsmannen poengterer i årsmeldingen for 1991 s. 117.

Ved vurderingen legges det blant annet vekt på varigheten og omfanget av den ulovlige disponeringen. Det kan også ha betydning om den som har brutt regelverket f.eks. ville fått tillatelse til midlertidig innførsel dersom det var blitt søkt om dette, eller at det er gitt feil informasjon om regelverket fra tollmyndighetene.

Selv om gjenutførsel uten betaling av toll ikke tillates, kan varen likevel gjenutføres rent faktisk. Dette er i så fall avhengig av at det stilles sikkerhet for toll. Bakgrunnen for bestemmelsen er at tollmyndighetenes interesse i varen primært er at den tjener som sikkerhet for toll.

Særlig vurdering angående motorvogn

Dersom den som innfører varen ikke er eier av varen, kan også dette vektlegges. Dette har blant annet vært oppe flere ganger i forhold til ulovlig disponering av utenlandsregistrert kjøretøy. Et moment i vurderingen er hvorvidt eieren er kjent med innførselen til Norge. Gjenutførsel av ulovlig brukt motorvogn reiser ofte spesielle problemstillinger knyttet til engangsavgiften, og må vurderes særskilt.

Særlig om gjenutførsel av båt – tillatelse til gjenutførsel mot ileggelse av administrativt tillegg

I tilfeller der utenlandske/utenlandskregistrerte fritidsbåter ført av personer med fast oppholdssted i Norge påtreffes i norsk tollområde uten at båten er deklarert og fortollet, kan det etter en konkret helhetsvurdering av momentene nedenfor tillates gjenutførsel uten etterberegning av toll og merverdiavgift mot ileggelse av administrativt tillegg (forutsatt at vilkårene for ileggelse av slikt tillegg er oppfylt). En slik bruk av regelverket anses akseptert i Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2005/151. Det er ikke anledning til å frafalle båtmotoravgiften på dette grunnlag.

Tillatelse til gjenutførsel mot ileggelse av administrativt tillegg til toll og merverdiavgift kan kun gjøres unntaksvis, og kun i tilfeller hvor

  • den ulovlige disponeringen er av meget kort varighet og meget begrenset omfang (dagstur eller meget kort tur i norsk tollområde), og
  • den som har overtrådt regelverket har opptrådt uaktsomt (ved grov uaktsomhet og forsett tillates slik gjenutførsel ikke)
  • den ulovlige disponeringen er første gangs overtredelse av relevante bestemmelser i toll- og avgiftsregelverket

Adgangen er avskåret for de tilfeller der forholdet anmeldes til politiet. Dersom ovennevnte vilkår anses oppfylt gis det tillatelse til gjenutførsel og foretas beregning av hvilke toll- og merverdiavgiftskrav som normalt vil påløpe. I vedtak frafalles etterberegningskravet på toll og merverdiavgift i sin helhet, mens det administrative tillegget beholdes og ilegges tollskyldner. Ved utmålingen av tillegget tas det hensyn til at den kortvarige disponeringen er en formildende omstendighet som tilsier at tillegget nedsettes. Tillegget registreres på privatpersonen i TVINN. 

Varer som ikke kan gjenutføres

Det er selvsagt ikke mulig å få tillatelse til å gjenutføre forbudte varer som narkotika. Tollmyndighetene tillater heller ikke gjenutførsel dersom forholdet anmeldes til politiet. Påtalemyndigheten skal da vurdere reaksjonen, herunder hvorvidt varen skal inndras. Dette er særlig aktuelt ved våpen og lignende som kan inndras pga. overtredelse av regler om innførselsforbud, men også for andre varer.


Forarbeider til tolloven § 4-26

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 52 og 53

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 33

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot. prp. nr. 40 (1974-1975)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 § 45

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens utkast av 1901