Gå til innhold

§ 4-22 Sending av ufortollet vare - transittering

Transittering er ordning som muliggjør forsendelse av varer gjennom flere land med et minimum av tollbehandling. Ordningen springer ut fra at tillatelse til transport av ufortollede varer krever tollmyndighetenes tillatelse.

Transitteringsavtaler

Transittering involverer nødvendigvis flere land, og Norge har i dag to transitteringsavtaler. Begge er gjort til norsk rett i §§ 4-22-1 og 4-22-2.

Transitteringskonvensjonen som kan brukes i forhold til alle EU- og EFTA-land
TIR-konvensjonen, som i tillegg til de fleste europeiske land kan brukes i forhold til Russland, en del tidligere sovjetstater samt noen land i andre deler av verden.

Transitteringskonvensjonen er klart mest brukt, og bygger på et system med en såkalt ”hovedansvarlig” (som oftest avsender), som har forpliktet seg til å gjennomføre transporten i henhold til regelverket. Den hovedansvarlige må stille en garanti for evt. toll og avgifter som måtte påløpe i det enkelte tilfellet, evt. for alle transitteringer vedkommende foretar i en gitt periode.

Også ved transittering etter TIR-konvensjonen ligger det garantier i bunnen, men disse er knyttet opp mot konkrete dokumenter, TIR-carneter. Carnetene utstedes av organisasjoner for transportbedrifter i de ulike landene.

Transittering som tollekspedisjon ved innførsel

Ved innførsel av varer under en transitteringsprosedyre vil avsenderen ha inngått en avtale med en tollmyndighet (vanligvis utenlandsk) om oppstart av transitteringen. Ettersom Norge er avtalepart i konvensjonen, vil avtalen som avsenderen har inngått også innbefatte Norge. Når varene ankommer norsk grense og skal transporteres videre inn på norsk tollområde, gir norske tollmyndigheter tillatelse ved tollekspedisjon. Den allerede inngåtte avtalen ligger da til grunn for den tillatelse som gis. Dette innebærer at man ved grensepassering ikke behøver ytterligere tollbehandling etter § 4-1. Transportøren må likevel oppfylle melde- og fremleggelsesplikten i § 3-1 og meldeplikten i § 3-3, ved å melde fra til tollmyndighetene i forbindelse med grensepasseringen.

Både oppstart og avslutning av transittering etter transitteringskonvensjonen foregår i dag elektronisk, ved hjelp av et system som i Norge kalles TET (i Europa NCTS). Tollmyndighetene i de ulike landene kommuniserer også ved hjelp av dette systemet. 

Avslutning av transittering i Norge

Formelt sett skal transitteringen avsluttes hos et nærmere angitt norsk tollsted, men dette betyr ikke at varene nødvendigvis må fraktes dit. Tollagerholdere kan autoriseres til å avslutte transitteringer vis a vis tollmyndighetene, ved at varene registreres inn på tollageret. Dette skjer i de aller fleste tilfellene. Avslutning av transitteringsprosedyren foretas elektronisk ved hjelp av TET-systemet.

Transittering ved utførsel

Ved utførsel av varer kan avsenderen inngå avtale med norske tollmyndigheter om oppstart av transitteringen. Avtalen vil da innbefatte også de andre land som er avtaleparter til konvensjonen 

For det første kan det startes opp en transittering i Norge med ufortollede varer som skal til utlandet. Dette kan være varer fra et tollager, eller varer som losses fra et fartøy direkte over på et kjøretøy som skal til utlandet. For det andre kan det startes opp en transittering i Norge med norske eller fortollede varer. Transittering som tillatelse til transport av ufortollede varer har kun betydning for ufortollede varer.

Den som ønsker å starte opp en transittering må søke tollmyndighetene om dette gjennom det elektroniske transitteringssystemet TET. Transporten kan ikke starte før tollmyndighetene har gitt tillatelse til transittering. Dette skjer bare i avgangstollstedets åpningstid.

Den som kan stille en såkalt universalgaranti kan søke tollmyndighetene om å bli autorisert avsender av transitterte varer. Det innebærer blant annet at den enkelte søknad om transittering blir behandlet automatisk i TET, slik at søkeren i de fleste tilfellene får tillatelse også utenfor avgangstollstedets åpningstid.

Transportøren må i tillegg oppfylle melde- og fremleggelsesplikten i § 3-1, ved å melde fra til tollmyndighetene i forbindelse med grensepasseringen. Selve tillatelsen til å utføre varene gis ved tollekspedisjon, som gjennomføres ved at varene deklareres etter § 4-11 og tollekspederes.

Gjennomføring av internasjonale avtaler om transittering

Både transitteringskonvensjonen og TIR-konvensjonen er gjort til norsk rett gjennom forskrift. De prosedyremessige bestemmelser er gjennomført i §§ 4-22-1 og 4-22-2, mens bestemmelser om ansvar for toll og avgifter er gjennomført i § 2-5-1. Dette innebærer at konvensjonene gjelder som norsk forskrift.


Forarbeider til tolloven § 4-22

Ot.prp.nr. 58 (2006-2007) side 51

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 57

Ot.prp.nr.13 (1993-1994)

Ot. prp.nr. 108 (1992-1993)