Gå til innhold

§ 12-2 Andre myndigheters opplysningsplikt

Lov og forskrift

Bestemmelsen pålegger andre offentlige myndigheter å gi tollmyndighetene opplysninger. Plikten omfatter bare opplysninger som kan ha betydning for tollmyndighetenes virksomhet, i første rekke fastsettelse og innkreving av toll og avgifter, samt kontrollvirksomheten.

Tollmyndighetene må kreve opplysningene. Bestemmelsen pålegger ikke andre myndigheter plikt til å gi opplysningene uoppfordret. Opplysningene skal gis vederlagsfritt.

Hvem omfattes av opplysningsplikten?

For det første omfattes offentlige myndigheter som departementer og underliggende etater. Videre omfattes kommuner og fylkeskommuner. Med "offentlig innretning" menes en gren av den offentlige forvaltning som står under eget styre og som privatrettslig er et eget rettssubjekt. Eksempler på dette er Husbanken og Statens lånekasse for utdanning.

Forholdet til taushetsplikt

Tollmyndighetenes rett til å kreve opplysninger etter første ledd må vike når det i lov eller med hjemmel i lov er fastsatt regler om taushetsplikt for vedkommende myndighet. Slike bestemmelser har lovgivningen en rekke av og en alminnelig bestemmelse om taushetsplikt for forvaltningsorganer er også tatt inn i forvaltningslovens § 13 flg.

Annet ledd opphever taushetsplikten offentlige myndigheter som utbetaler erstatninger eller tilskudd, samt utsteder lisenser eller tillatelser. Det er et krav at disse forholdene er relevante for tollmyndighetenes arbeid.

Tredje ledd opphever taushesplikten for skattemyndighetene, slik at det kan gis opplysninger av betydning for tollmyndighetenes arbeid med toll og vareførsel til og fra landet. 


Forarbeider til tolloven § 12-2

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 94

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 16A

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)