Gå til innhold

§ 10-7 Opphevelse av innrømmelser eller andre forpliktelser

Lov og forskrift

Dersom det blir importert underprisede varer til det norske markedet, kan Regjeringen på visse vilkår iverksette handelstiltak. Dette gjøres for å beskytte norsk næringsliv. Handelstiltak er folkerettslig regulert av bl.a. flere WTO-avtaler, og de norske reglene bygger på disse avtalene.

Følgende handelstiltak kan være aktuelle:

Innenfor alle de tre gruppene kan det også iverksettes andre tiltak enn økt toll.

Det er statene som har størst behov for å ha kjennskap til reglene om handelstiltak. Reglene er derfor ikke beskrevet nærmere her, men du finner en god oversikt i Ot.prp.nr.58 (2006-2007) s. 83 flg.

Det finnes bestemmelser om undersøkelser, opplysningsplikt og saksbehandling i handelstiltakssakene i §§ 12-5 til 12-9.


Forarbeider til tolloven § 10-7

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 89

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 4

St.prp. nr 1 (2002-2003)

St.prp. nr 1 (1995-1996)