Gå til innhold

§ 10-4 Definisjon av subsidier

Dersom det blir importert underprisede varer til det norske markedet, kan Regjeringen på visse vilkår iverksette handelstiltak. Dette gjøres for å beskytte norsk næringsliv. Handelstiltak er folkerettslig regulert av bl.a. flere WTO-avtaler, og de norske reglene bygger på disse avtalene.

Lov og forskrift

Følgende handelstiltak kan være aktuelle:

  • antidumpingtoll (mot dumping), §§ 10-1 og 10-2
  • utjevningstoll (mot subsidier), §§ 10-3 og 10-4
  • beskyttelsestoll (ved alvorlig skade for norsk næringsliv), §§ 10-5, 10-6 og 10-7

Innenfor alle de tre gruppene kan det også iverksettes andre tiltak enn økt toll.

Det er statene som har størst behov for å ha kjennskap til reglene om handelstiltak. Reglene er derfor ikke beskrevet nærmere her, men du finner en god oversikt i Ot.prp.nr.58 (2006-2007) s. 83 flg.

Det finnes bestemmelser om undersøkelser, opplysningsplikt og saksbehandling i handelstiltakssakene i §§ 12-5 til 12-9.


Forarbeider til tolloven § 10-4 

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 86

Tolltariffens innledende bestemmelser § 3

St.prp. nr 1 (1995-1996)