Gå til innhold

[Utgått]Tollsatser ved import av bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer)

Dette rundskriv erstatter rundskriv av 25. august 2004 (saksnr.: 2003/2287-3).

Statens landbruksforvaltning (SLF) har med hjemmel i Tolltariffens innledende bestemmelser (tib) § 5 fastsatt tollsatser ved import til Norge av bearbeidede landbruksprodukter. Tollsatsene gjelder fra og med 1. november 2004 og inntil videre.

For nærmere informasjon se rundskriv 50/2004 fra Statens landbruksforvaltning på www.slf.dep.no.

Endringer i forhold til tidligere rundskriv:

  • EØS-avtalens Protokoll 3 omfatter handel med bearbeidede jordbruksvarer. Det er inngått ny Protokoll 3-avtale som implementeres 1. november 2004. Avtalen medfører en del endringer i tollsatsene. Det vises for øvrig til Toll- og avgiftsdirektoratets rundskriv 2004/2857 for ytterligere informasjon om den endrede protokoll 3 til EØS-avtalen".
  • Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Makedonia er oppdatert og varer innført fra Makedonia vil som følge av dette fra 1. november 2004 få samme tollpreferanser som produkter med opprinnelse EØS/ EFTA.
  • SLF har i samråd med Landbruks- og matdepartementet besluttet å endre prinsippet for fastsettelse av maksimumssatser ved innførsel av RÅK-varer belagt med råvareavhengig tollsats (RT). Maksimumsatsen for råvareelementet beregnes ut fra maksimumssatsen i tolltariffen fratrukket tollsatsens faste element. Aktuelle satser fremkommer av vedlagte tabell2003-2287-4-2.pdf(vedlegg 2). (11 kB)

Aktuell tollsats utgjør fastelement for toll (TL1) og/eller råvaretoll (RT 100) og fremgår av tabellen. Listen kommer til anvendelse der det i tolltariffen er inntatt henvisning til fotnote for aktuell tollsats. I de tilfeller der råvaretoll skal beregnes, er dette angitt i vedlagte tabell 2003-2287-4-1.pdf(vedlegg 1) (20 kB) med forkortelsen RT. Råvaretol