Gå til innhold

[Utgått]Tollsatser ved import av bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer)

Dette rundskriv erstatter rundskriv av 28. oktober 2004 (saksnr.: 2003/2287-4). Statens landbruksforvaltning (SLF) har med hjemmel i Tolltariffens innledende bestemmelser (tib) § 5 fastsatt tollsatser ved import til Norge av bearbeidede landbruksprodukter. Tollsatsene gjelder fra og med 1. desember 2004 og inntil videre.
For nærmere informasjon se rundskriv 50/2004 fra Statens landbruksforvaltning på www.slf.dep.no.
Endringer i forhold til tidligere rundskriv:
  • Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Chile settes i verk med virkning fra 1. desember 2004. Landbruksavtalen mellom Norge og Chile settes i verk fra samme dato. Tollsatsene på RÅK-varer innført fra Chile vil fremkomme i kolonnen for EØS/EFTA TOLL i vedlegg 1 og 2 til dette rundskriv. For ytterligere informasjon om handelsavtalen med Chile se rundskriv 2002/2900.


Aktuell tollsats utgjør fastelement for toll (TL1) og/eller råvaretoll (RT 100) og fremgår av tabellen. Tabellen kommer til anvendelse der det i tolltariffen er inntatt henvisning til fotnote for aktuell tollsats. I de tilfeller der råvaretoll skal beregnes, er dette angitt i vedlagte tabell (vedlegg 1) med forkortelsen RT. Råvaretollen blir utregnet av SLF dersom sats ikke fremkommer av denne tabellen. For de varene som skal ha fastsatt råvareavhengig tollsats fra SLF, må importør fylle ut skjemaet "Råvaredeklarasjon for industrielt bearbeidede jordbruksvarer" (kan innhentes fra : www. slf.dep.no) og sende dette til Statens landbruksforvaltning, senest 14 dager før import finner sted. Statens landbruksforvaltning utsteder tollmeldinger på bakgrunn av råvaredeklarasjonen.

Tollmeldingen vil angi råvaretollsatsen til ett definert produkt innført fra ett definert landområde. Tollmeldingen kan kun benyttes ved innførsel av dette produktet til et definert firma (importør) ved at det er en knytning til kunde-id. Tollmelding skal