Gå til innhold

[Utgått]Krav til CE-merking av fritidsbåter - deklarering i TVINN

I henhold til Forskrift om produksjon og omsetning m.v. av fritidsfartøy av 14. juni 1996 (fritidsbåtforskriften) skal fritidsbåter med skroglengde mellom 2,5 og 24 meter som importeres være CE-merket.

Forskrift om samsvar produktsikkerhetsregler av 17. november 1995 nr 892 (Forskrift om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalens vedlegg II, kap. XIX om kontroll av samsvar med reglene om produktsikkerhet ved innførsel av produkter fra land utenfor EØS-området), som implementerer rådsforordning (EØF) nr. 339/93 i norsk lovverk pålegger tollvesenet en kontrolloppgave ved innførsel av fritidsbåter fra land utenfor EU/EØS.


Deklarering i TVINN

I TVINN vil det fra 17. juni 2002 bli registrert en restriksjon på de aktuelle varenummer i tolltariffens posisjon 89.03. Ved import av fritidsbåter under de aktuelle varenummer fra land utenfor EU/EØS skal det derfor deklareres om krav til CE merking er oppfylt i rubrikk 44 på tolldeklarasjonen:

Referansekode: CE
Identifikasjonsnummer (HIN- Hull Identification Number) skal
alltid oppgis som referansetekst (eks:. NO-HXAB7A33G293).

De aktuelle varenumrene kan omfatte både merkepliktige og ikke- merkepliktige varer. Dersom fritidsbåter kommer utenfor forskriftens virkeområde, dvs.skroglengde mindre enn 2,5 meter eller større enn 24 meter skal referansetekst: utenfor forskrift benyttes. Dersom fritidsbåter kommer inn under forskriftens unntak skal det henvises til § 2.3 og ett av punktene a) til k) (se utdrag av forskriften)


Utdrag av fritidsbåtforskriften

§1. Formål

Forskriften skal sikre at fritidsfartøy konstrueres, produseres og monteres slik at skade på helse og miljø forebygges.§2. Virkeområde 1. Forskriften gjelder for ferdigbygde og delvis ferdigbygde fritidsfartøy med skroglengde fra 2,5 til 24 meter, og for monterte eller umonterte komponenter som omhandlet i vedlegg 2. Forskriften gjelder ikke for ferdigbygde eller delvis ferdigbygde fritidsfartøy eller komponenter som er gjort tilgjengelige for salg før forskriftens ikrafttredelse.
2. Forskriften gjelder også for slike fartøy som er gjort tilgjengelige for salg med fritidsbruk som formål, selv om de anvendes til utleie eller opplæring i båtbruk.
3. Unntak:
a) fartøy som utelukkende er beregnet på konkurranse, herunder kapproingsbåter og robåter for trening, og som er merket til slik bruk av produsenten,
b) kanoer og kajakker, gondoler og vannsykler,
c) seilbrett,
d) motordrevne brett, vannscootere og andre lignende motordrevne fartøy,
e) originale, ikke-serieproduserte kopier og etterligninger av historiske båter konstruert og utviklet før 1950, som i hovedsak er bygget i de opprinnelige materialer, og som er merket som sådanne av båtbyggeren,
f) forsøksfartøy, så sant de ikke senere blir gjort tilgjengelige for salg på EØS-markedet som fritidsfartøy,
g) fartøy bygget for eget bruk så sant de ikke løpet av fem år fra produksjonsåret blir tilgjengelige for salg på EØS-markedet som fritidsfartøy,
h) fartøy som spesielt er beregnet på å ha mannskap og å transportere personer i kommersiell hensikt, herunder de fartøy som er definert i rådsdirektiv 82/714/EØF av 4. oktober 1982 om fastsettelse av tekniske krav til fartøy på innenlands vannveier uavhengig av antall passasjerer,
i) undervannsfartøy,
j) luftputefartøy,
k) hydrofoilfartøy.

For fullstendig forskrift se www.lovdata.no

Krav til CE-merking og dokumentasjon innebærer bl.a. at fartøyet skal være påført et produsentskilt, et identifikasjonsnummer for skroget (HIN-kode), samt brukerhåndbok på et skandinavisk språk og en samsvarserklæring som alltid skal følge fartøyet.

Sjøfartsdirektoratet har en frist på 3 virkedager til å fatte vedtak om manglende samsvar med CE- kravene. Har ikke Sjøfartsdirektoratet fattet slikt vedtak innen 3 virkedager etter at de fikk melding fra tollvesenet, kan vareeier kreve varen frigitt, forutsatt at alle øvrige formaliteter ved innførselen er oppfylt. Fritidsbåter som importeres fra land utenfor EU/EØS og som ikke oppfyller kravene til CE-merking tillates ikke innført til Norge. Importør kan kontakte Sjøfartsdirektoratet for ytterligere informasjon i disse tilfellene.