Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift og årsavgift - endring i forskrift om engangsavgift og forskrift om årsavgift

Obligatorisk enkeltgodkjenning for bruktimporterte kjøretøy.
Årsavgiften forfaller til betaling 20. mars.
Finansdepartementet har den 15. desember 2006 med hjemmel i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets årlige avgiftsvedtak endret forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift og forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner.

I.
 
I forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn gjøres følgende endringer:
 
§ 2 første ledd femte punktum skal lyde:
 
Avgiften forfaller til betaling 20. mars.
 
§ 4 tredje ledd skal lyde:
 
For kjøretøy som er registrert på ny eier i tiden 1. januar til forfallsdatoen 20. mars, forhøyes skyldig avgift med tilleggsavgift først ved utløpet av fristen for betaling av påkravet, jfr. § 5.

II.
 
Forskriften trer i kraft 1. januar 2007.

I.
 
I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endringer:
 
§ 1-4 nytt første ledd annet punktum skal lyde:
 
Bruktimporterte motorvogner som skal førstegangsregistreres her i landet, må være enkeltgodkjent av Statens vegvesen før beregning av engangsavgift kan skje.
 
§ 1-4 nåværende første ledd annet punktum blir tredje punktum.
 
§ 3-1 annet ledd annet punktum skal lyde:
 
Videre skal det gjøres et fradrag på 10 pst. i vektavgiftsgrunnlaget.
 
§ 2-6 skal lyde:
 
Lastebil
Med lastebil menes i avgiftsmessig sammenheng motorvogn som teknisk defineres som N2 (lastebil) med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg og som oppfyller vilkårene i § 2-3 med hensyn til setearrangement, beskyttelsesvegg, godsrom og lasteplan. Dersom vilkårene i § 2-3 ikke er oppfylt, skal motorvognen i avgiftsmessig sammenheng klassifiseres som campingbil eller personbil.
Lastebiler er avgiftspliktige etter Stortingets vedtak om engangsavgift § 2 avgiftsgruppe b dersom godsrom/lasteplan har lengde under 300 cm, eller bredde under 190 cm.
 
§ 5-1 nytt annet ledd tredje punktum skal lyde:
 
Dette gjelder også når avgiftsgruppen motorvognen endres fra er opphevet.
 
§ 5-2 nytt annet ledd skal lyde:
 
For kombinerte biler skal avgiften beregnes med 55 pst. av avgiften for avgiftsgruppe a.
 
§ 5-2 nåværende annet til fjerde ledd blir tredje til femte ledd.

II.
 
Forskriften trer i kraft 1. januar 2007.