Gå til innhold

[Utgått]Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv - nytt regelverk gjeldene fra 1. januar 2007

Avgiftspliktens omfang for alkoholfrie drikkevarer endres fra 1. januar 2007. Avgiftsplikten vil da omfatte alkoholfrie drikkevarer samt sirup til fremstilling av alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff, jf. Stortingets avgiftsvedtak § 1 bokstav a og b. Melk tilsatt til og med 15 gram sukker faller utenfor avgiftslikten. Det er ikke vedtatt tilsvarende endringer i avgiftsomfanget for emballasjeavgiftene.

Avgiftsvedtaket

 Som en følge av endringen av avgiftsomfanget fattet Stortinget 28. november 2006 følgende vedtak om avgiftsplikten og fritak m.m. fra denne. Vedtaket i sin helhet er tilgjengelig på Lovdata.

§ 1. Fra 1. januar 2007 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen på:

a)

alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff, pr. liter salgsvare: kr 1,64,

 

b)

sirup som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff som nyttes til ervervsmessig fremstilling av alkoholfrie drikkevarer i dispensere, fontener o.l., pr. liter salgsvare: kr 9,99.

Med alkoholfrie drikkevarer likestilles i dette regelverket også drikk med alkoholstyrke til og med 0,7 volumprosent alkohol, jf. Stortingets vedtak om avgift på alkohol § 1 første ledd bokstav b nr. 2 bokstav a. 

§ 2. Unntatt fra avgiftsplikten er varer i pulverform.

§ 3. Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på varer som:

a)

selges til eller innføres av utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig tollfrihet,

 

b)

selges eller innføres til Den nordiske investeringsbanken og som er nødvendig for bankens offisielle virksomhet,

 

c)

fra tilvirkers eller importørs lager:

 

1.

utføres til utlandet,

 

2.

leveres direkte eller via tollager til slik bruk som nevnt i tolltariffens innledende bestemmelser § 24,

 

3.

kommer i retur,

 

d)

nyttes til ervervsmessig fremstilling av annet enn drikkevarer,

 

e)

bringes med som reisegods eller reiseutstyr til personlig bruk,

 

f)

selges til eller innføres av NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrekning dette følger av internasjonale avtaler Norge er forpliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også styrker fra landene som deltar i Partnerskap for Fred.

       Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av og vilkår for fritak.

 

Forskrift om særavgifter

 

Som en følge av endringene i avgiftspliktens omfang ble det 15. desember 2006 gjort endringer i forskrift om særavgifter kap. 3-4.

 

§ 3-4-1. Saklig virkeområde

(1) Avgiftsplikten omfatter:

a)

alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt sukker, jf. § 3-4-3,

 

b)

alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt kunstig søtstoff, jf. § 3-4-4.

(2) Avgiftsplikten omfatter ikke melkeprodukter tilsatt til og med 15 gram sukker pr. liter.

(3) Alkoholfrie drikkevarer som tilfredsstiller vilkårene i Landbruksdepartementets forskrifter for produksjon, merking og omsetning av spiseis fastsatt ved kgl.res. 15. april 1977 nr. 9636, er ikke avgiftspliktige.

§ 3-4-2. Avgiftsgrunnlag og -beregning

       Avgiften beregnes pr. liter.

§ 3-4-3. Sukker

(1) Som sukker anses:

a)

sukker i fast/flytende form (sukker eller sirup av sukker)

 

b)

hvitt sukker, brunt sukker

 

c)

råsukker

 

d)

maltsirup

 

e)

lønnesirup

 

f)

glukosesirup

 

g)

tørket glukosesirup

 

h)

fruktose

 

i)

honning

 

j)

konsentrert juice av frukt og bær

 

k)

invertsukkerløsning og sirup av invertsukker

 

l)

glukose-fruktose-sirup (også tørket)

 

m)

fruktose-glukose-sirup (også tørket)

 

n)

invertsukker (også med innhold av krystaller i løsningen)

 

o)

maissirup

 

p)

produkter av hydrolysert stivelse slik som: dekstrose eller dekstrose monohydrat

 

q)

vannfri dekstrose

 

r)

høyfruktosesirup

 

s)

krystallinsk fruktose

 

t)

frukt- og bærsaft (også som råsaft)

 

u)

vegetabilsk ekstrakt.

(2) Toll- og avgiftsdirektoratet kan etter innhentet uttalelse fra Sosial- og helsedirektoratet eller Mattilsynet fatte vedtak om at sukker som ikke er nevnt i første ledd skal anses som sukker.

 

§ 3-4-4. Kunstig søtstoff

(1) Som kunstig søtstoff anses:

a)

E950 Acesulfam K

 

b)

E951 Aspartam

 

c)

E952 Cyklaminsyre

 

d)

E952 Kalsiumcyklamat

 

e)

E952 Natriumcyklamat

 

f)

E954 Sakkarin

 

g)

E954 Kalsiumsakkarin

 

h)

E954 Kaliumsakkarin

 

i)

E954 Natriumsakkarin

 

j)

E955 Sukralose

 

k)

E959 Neohesperidin DC

 

l)

E962 Salt av aspartam-acesulfam.

(2) Toll- og avgiftsdirektoratet kan etter innhentet uttalelse fra Sosial- og helsedirektoratet eller Mattilsynet fatte vedtak om at kunstig søtstoff som ikke er nevnt i første ledd skal anses som kunstig søtstoff.

Enkelte kommentarer

 

Søtstoff

Begrepet kunstig søtstoff vil være nevnt som ”søtstoff” på etiketter og lignende, i hht. Mattilsynets regelverk.

 

Juice

Ren juice, også rekonstruert, omfattes ikke av avgiftsplikten.

 

Aroma

Drikkevarer hvor det av ingredienslisten fremkommer at det kun er tilsatt aroma og ikke sukker eller søtstoff omfattes ikke av avgiftsplikten.

 

Avgiftstyper og -grupper

 

Til orientering blir tilhørende avgiftstyper og - grupper slik:

Type

Gruppe

Avgiftspliktige varer:

Sats i kroner

KF

 

 

 

 

110

Drikkevarer tilsatt sukker

1,64

 

120

Drikkevarer tilsatt kunstig søtstoff

1,64

 

130

Andre drikkevarer

1,64

 

800

Sirup tilsatt sukker eller kunstig søtstoff

9,99

KH

 

 

 

 

110

Drikkevarer tilsatt sukker

1,64

 

120

Drikkevarer tilsatt kunstig søtstoff

1,64

 

130

Andre drikkevarer

1,64

 

800

Sirup tilsatt sukker eller kunstig søtstoff

9,99