Gå til innhold

[Utgått]Tollsatser ved import av bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer)

Dette rundskriv erstatter rundskriv av 30. august 2006 (saksnr.: 2003/2287-8).
Statens landbruksforvaltning (SLF) har med hjemmel i Tolltariffens innledende bestemmelser (tib) § 5 fastsatt tollsatser ved import til Norge av bearbeidede landbruksprodukter. Tollsatsene gjelder fra og med 1. januar 2007 og inntil videre.
For nærmere informasjon, se rundskriv 63/2006 fra Statens landbruksforvaltning på www.slf.dep.no.
 
Endringer i forhold til tidligere rundskriv:

• Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Libanon trer i kraft 1. januar 2007. Avtalen innebærer at Libanon gis samme konsesjoner som EU ved import av industrielt bearbeidede jordbruksvarer. Tollsatsene på RÅK-varer med opprinnelse i Libanon fremkommer i kolonnen for EØS/EFTA TOLL i vedlegg 1 og 2 til dette rundskriv. For ytterligere informasjon om handelsavtalen med Libanon se rundskriv 2003/01203

• Fra 1. januar 2007 utvides EU med to nye medlemsland, Bulgaria og Romania. Bulgaria og Romania gis samme konsesjoner som EU ved import av industrielt bearbeidede jordbruksvarer. Tollbehandlingen for import med opprinnelse Bulgaria og Romania fremkommer i kolonnen for EØS/EFTA TOLL i vedlegg 1 og 2 til dette rundskriv.

Aktuell tollsats utgjør fastelement for toll (TL1) og/eller råvaretoll (RT 100) og fremgår av tabellen. Listen kommer til anvendelse der det i tolltariffens høyre kolonne er inntatt henvisning til AGRI for aktuell tollsats. I de tilfeller der råvaretoll skal beregnes, er dette angitt i vedlagte tabell (2003-2287-9-vedlegg-1-tollsatser-for-rak-varer-1.januar-2007.pdfvedlegg 1 (19 kB)) med forkortelsen RT. Råvaretollen blir utregnet av SLF dersom sats ikke fremkommer av denne tabellen. For de varene som skal ha fastsatt råvareavhengig tollsats fra SLF, må importør fylle ut skjemaet "Råvaredeklarasjon for industrielt bearbeidede jordbruksvarer" (kan innhentes fra: www. slf.dep.no), og sende dette til Statens landbruksforvaltning senest 14 dager før import finner sted. Statens landbruksforvaltning utsteder tollmeldinger på bakgrunn av råvaredeklarasjonen. Tollmeldingen vil angi råvaretollsatsen til ett definert produkt innført fra ett definert landområde. Tollmeldingen kan kun benyttes ved innførsel av dette produktet til et definert firma (importør) ved at det er en knytning til kunde-id. Tollmelding skal kunne fremvises ved fortolling.
 
Ved deklarering i TVINN-systemet skal fastelementet for toll oppføres med kode TL1 og råvaretoll med kode RT100.
Tollmeldinger er registrert som unntaksdokumenter i TVINN, og følgende koder skal angis ved deklarering i TVINN:
-Rubrikk 33 (tollnedsettelse): ”S”
-Rubrikk 44: ”USK”(referansekode) + nummer på tollmelding (eks.: USK  04/R22870)

I de tilfeller man har fått tildelt en tollmelding fra SLF på bakgrunn av et opprinnelsesprodukt må man også referere til opprinnelsesdokumentasjon i rubrikk 44, samt riktig preferansekode i rubrikk 36.
Dersom tollbelastningen av toll og råvaretoll angitt på tollmelding overstiger den maksimumssats som er oppgitt i tolltariffen, skal maksimalsats benyttes ved fortolling.
Når tollmelding ikke foreligger er det tolltariffens maksimalsats som skal benyttes. Ved deklarering i TVINN skal fastelementet av tollen deklareres som TL  1, og råvaredelen deklareres som RT 100.
De aktuelle satser fremkommer av vedlagte tabell (2003-2287-9-vedlegg-2-tollsatser-for-rak-varer-nar-tollmelding-ikke-foreligger_1.januar-2007.pdfvedlegg 2 (13 kB)).
For ytterligere informasjon vedrørende deklarering av RÅK-varer i TVINN, se rundskriv 2003/2288.
Dersom importør oppgir fakturautsteder fra EU eller EFTA (unntatt Sveits) på råvaredeklarasjonen til SLF, blir beregnet tollsats benevnt EØS i tollmeldingen fra SLF. I tilfeller der det er oppgitt faktura¬utsteder fra Sveits beregnes tollsats benevnt som EFTA. Det vil også bli beregnet tollsats fra tredjeland i tollmeldingen. Denne tollsatsen skal benyttes dersom det ikke foreligger gyldig opprinnelsesbevis i samsvar med frihandelsavtalene.
For varer omfattet av EØS-avtalens vareomfang og hvor EØS-tollbehandling kan påberopes ved innførselen kan EØS preferanse tilstås selv om det i berørt opprinnelsesbevis er angitt at varene har opprinnelse i EF eller i et enkelt EF-land. For utfyllende informasjon, se rundskrivene 96/376 og 2002/1016.
Ved deklarering i TVINN må preferansekode A deklareres i disse tilfellene.
Vi understreker at preferansetollbehandling betinger at gyldig opprinnelsesdokumentasjon foreligger på fortollingstidspunktet.

Landbruksvarer til teknisk bruk kan gis tollnedsettelse på særskilt grunnlag (jf. Tolltariffens innledende bestemmelser § 11.33), ved søknad til den Tollregion der firmaet er registrert hjemmehørende.
 
Vedlegg:
2003-2287-9-vedlegg-1-tollsatser-for-rak-varer-1.januar-2007.pdfVedlegg 1 (19 kB) -  tollsatser ved import av bearbeidede landbruksvarer.
2003-2287-9-vedlegg-2-tollsatser-for-rak-varer-nar-tollmelding-ikke-foreligger_1.januar-2007.pdfVedlegg 2 (13 kB) -  tollsatser ved import av bearbeidede landbruksvarer når tollmelding ikke foreligger.
2003-2287-9-vedlegg-3-landgrupper-slf-tvinn_1.januar-2007.pdfVedlegg 3 (10 kB) -  landgrupper SLF-TVINN