Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift - alternativ metode for beregning av bruksfradrag

Alternativ metode for beregning av bruksfradraget.

Bestemmelsen innebærer at det kan kreves en alternativ og mer individuell metode for beregning av bruksfradrag. Endringen gjelder for personbiler, varebiler kl 1, minibusser, varebil klasse 2, motorsykler og drosjer(kjøretøy i avgiftsgruppene a, b nr. 1, f og h) som registreres første gang her i landet etter 1. mai 2007.
Finansdepartementet vedtok 6. februar 2007 en ny bestemmelse § 3-4 i forskrift om engangsavgift på motorvogner 19. mars 2001om alternativ metode for beregning av bruksfradraget. Den nye bestemmelsen trer i kraft 1. mai 2007.
 
Alternativ metode for beregning av bruksfradraget
Bestemmelsen innebærer at det kan kreves en alternativ og mer individuell metode for beregning av bruksfradrag. Endringen gjelder for personbiler, varebiler kl 1, minibusser, varebil klasse 2, motorsykler og drosjer(kjøretøy i avgiftsgruppene a, b nr. 1, f og h) som registreres første gang her i landet etter 1. mai 2007.
 
Beregning av bruksfradrag
Ved beregning av bruksfradrag for avgiftspliktige uten kreditt skal det ordinære løpet være som i dag med et tabellfradrag iht. § 3-3, men den avgiftspliktige kan innen 15 virkedager etter registrering kreve å få fastsatt bruksfradraget etter den alternative metoden.
Dersom den avgiftspliktige ber om at den alternative metoden skal benyttes, det vil si at bruksfradraget skal fastsettes på et mer individuelt grunnlag, innebærer dette at bruksfradraget beregnes som et forholdstall. Forholdstallet vil fremkomme ved å sammenholde motorvognens historiske nypris i Norge det året kjøretøyet ble første gangs registrert (inflasjonsjustert historisk nypris) med verdien motorvognen har som brukt i dag på tidspunktet for registreringen her i landet.
 
Dette gir oss følgende formel:
 
Avgift på kjøretøy  =  Gjeldende bruktpris (+/-KM)    * Avgift for tilsvarende nytt kjøretøy
                                   Historisk nypris (inflasjonsjustert
)

Når det er bedt om alternativ beregning, er dette valget bindende. Avviker resultatet av den alternative beregningen fra tabellfradraget, skal den ansvarlige for avgiften enten innbetale mer i avgift eller vedkommende får refundert differansen.
 
Direktoratet har utarbeidet et søknadsskjema (RD-0049B) som er tilgjengelig i elektronisk utgave og som kan benyttes av kontantkunder som søker alternativ beregning. Søknader i annen form må også godtas.
 
Det presiseres at det etter forskriften bare er den ansvarlige for avgiften (melder) som kan søke om alternativ beregning.
 
Kredittkunder
Kredittkunder kan allerede ved første gangs registrering av kjøretøyet velge å gå direkte på den alternative beregningsmetoden. Dersom en kredittkunde ønsker slik beregning, må det gis beskjed til trafikkstasjonen om dette senest ved registreringen. Dersom kredittkunden ikke velger den alternative metoden vil beregningen skje ved bruk av tabell iht. § 3-3.
 
Det er viktig å være oppmerksom på at 15 dagers fristen for valg av fradragsmetode for kontantkundene ikke gjelder for kredittkundene og at deres valg av metode ved registrering er bindende. En kredittkunde som ønsker en slik beregning, må gi beskjed til trafikkstasjonen om dette på enkeltgodkjenningstidspunktet, men senest på registreringstidspunktet. Dette gjelder også de som registrerer kjøretøy over internett (Autoreg).
 
Prislister
Verdivurderingen skal bygge på tilgjengelige oversikter over bruktbilpriser og oversikter over nypriser på det norske markedet. Hvilken verdi et bruktimportert kjøretøy har på det norske markedet, vil avhenge av en rekke faktorer, herunder alder, bilmerke, modell, og utstyr. Dette er faktorer som gjennomgående fanges opp av prisoversikter som i dag eksisterer over det norske bruktbilmarkedet. Prisoversiktene tar utgangspunkt i den gjennomsnittlige tekniske stand og kjørelengde, et kjøretøy av den aktuelle alder vil forventes å ha. Prisoversiktene vil derfor i begrenset grad fange opp slike individuelle variasjoner knyttet til det enkelte kjøretøy.
 
For å komme frem til det reelle verdifallet, må også referansekjøretøyets verdi som nytt fastsettes. Med dette menes gjengs omsetningsverdi for det aktuelle kjøretøy da dette var nytt. Forskriftens § 3-4, 3. ledd gir Toll- og avgiftsdirektoratet fullmakt til å fastsette hvilke prislister som skal benyttes, og hvordan de skal benyttes. Direktoratet har foretatt en vurdering av samtlige tilgjengelige prislister og besluttet å legge følgende prislister til grunn:
 
• Bruktbilboka fra EurotaxGlass AS benyttes for å finne bruktbilpriser
• Bilpriser fra Opplysningsrådet for Veitrafikken AS benyttes for å finne nybilpriser
• Norske MC- priser fra Synergi Informasjonsutvikling AS benyttes for å finne priser for nye og brukte motorsykler
 
Forskriften forutsetter at det skal benyttes tilgjengelige oversikter over norske priser. Begrunnelsen for at prisene skal være tilgjengelige er at systemet skal være transparent slik at den avgiftspliktige har mulighet til å forutberegne hva avgiften vil bli.
 
Privatpersoner har ikke anledning til å tegne abonnement på bøker fra EurotaxGlass eller gjøre oppslag i onlineversjonen i EurotaxGlass AS bruktbilpriser. Tollvesenet må derfor gjøre disse prislistene tilgjengelige for denne typen kunder. Prislistene skal derfor gjøres tilgjengelige ved at prislistene legges i ekspedisjons- og/eller informasjonsenhetene i Tollvesenet. Slik at de som ikke har anledning til å abonnere på denne prislisten kan gjøre oppslag, notere priser og for deretter eventuelt å beregne avgiften på internettkalkulatoren.
 
Oppdatering av oppslagsverk
Når det gjelder Bruktbilboka fra EurotaxGlass`s vil Tollvesenet som hovedregel legge til grunn online versjonen av bruktbilpriser (oppdateres 12 ganger i året), selve boken (utgis i 4 utgaver ) benyttes kun som backup. Når det gjelder nybilpriser fra Opplysningsrådet for Veitrafikken AS skal Tollvesenet legge til grunn de elektroniske novemberutgavene for perioden 1997-2006, og for kjøretøy registrert inneværende år skal de månedlige elektroniske filene benyttes. Bøkene benyttes som backup. 
 
Norske MC- priser fra Synergi Informasjonsutvikling AS for nye og brukte motorsykkelpriser oppdateres 3 ganger i året (mai, august og desember). Denne publikasjonen oppgir både historisk nypris og bruktpris på motorsykler som er i salg i Norge. Tollvesenet skal legge til grunn siste tilgjengelige utgave av boken som er elektronisk tilgjengelig for Tollvesenet.
 
Kjøretøy eldre enn 10 år skal behandles av den særskilte enheten.
 
Det er således de til enhver tid gjeldende prispublikasjoner som skal legges til grunn når saken skal behandles iht. den alternative metoden.
 
Kilometerjustering av bruktbilprisen – tillegg og fradrag
Verdiene skal beregnes på grunnlag av prislistepublikasjoner, men det kan gjøres et ekstrafradrag eller tillegg i bruktverdien for motorvogner med kjørelengder som avviker vesentlig fra gjennomsnittet. Direktoratet er gitt fullmakt til å fastsette ekstrafradragene.
 
Bruktbilprisene fra EurotaxGlass er fastlagt med utgangspunkt i en gjennomsnittlig kjørelengde. I henhold til forskriften kan det gjøres fratrekk eller tillegg i prisen når faktisk kjørelengde avviker ”vesentlig” fra det motorvognens alder isolert skulle tilsi. Det er i utgangspunktet en konkret vurdering som må legges til grunn i hvert enkelt tilfelle for å fastslå om det foreligger et vesentlig avvik. Som et veiledende utgangspunkt kan det antas at det med ”vesentlig” avvik må til et avvik på mer enn 50 % av den gjennomsnittlige kjørelengden som er oppgitt i prislisten fra EurotaxGlass for å fastslå at det foreligger et vesentlig avvik i det enkelte tilfelle.
 
Størrelsen på fratrekket/tillegget i bruktbilprisen gis i henhold til satsene i vedlagte tabell. Tabellen er utarbeidet på bakgrunn av tabell fra EurotaxGlass. Fratrekket/tillegget skal beregnes for hele avviket.
 
Dersom avviket i kjørelengden overstiger 100 % av gjennomsnittlig kjørelengde, reduseres fratrekkssatsen med 50 % for den del av avviket som overstiger 100 %.
 
Under følger satser for overkjørte og underkjørte kilometer:

Satser ved overkjørte kilometer (FRATREKK)
 
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 25 000 tom kr 50 000 settes satsen til kr. 0,18 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 50 001 tom kr 75 000 settes satsen til kr. 0,28 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 75 000 tom kr 100 000 settes satsen til kr. 0,32 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 100 001 tom kr 150 000 settes satsen til kr. 0,38 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 150 001 tom kr 200 000 settes satsen til kr. 0,46 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 200 001 tom kr 300 000 settes satsen til kr. 0,56 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 300 001 tom kr 400 000 settes satsen til kr. 0,70 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 400 001 tom kr 500 000 settes satsen til kr.1,00 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 500 001 tom kr 600 000 settes satsen til kr. 1,40 pr km
Gjeldende bruktbilpriser over kr 601 000 settes fradragssatsen til kr.1,80 pr km
 
Satser ved underkjørte kilometer (TILLEGG)
 
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 25 000 tom kr 50 000 settes satsen til kr. 0,09 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 50 001 tom kr 75 000 settes satsen til kr. 0,14 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 75 001 tom kr 100 000 settes satsen til kr. 0,16 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 100 001 tom kr 150 000 settes satsen til kr. 0,19 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 150 001 tom kr 200 000 settes satsen til kr. 0,23 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 200 001 tom kr 300 000 settes satsen til kr. 0,28 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 300 001 tom kr 400 000 settes satsen til kr. 0,35 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 400 001 tom kr 500 000 settes satsen til kr.0,50 pr km
Gjeldende bruktbilpriser fom kr 500 001 tom kr 600 000 settes satsen til kr. 0,70 pr km
Gjeldende bruktbilpriser over kr 600 000 settes fradragssatsen til kr. 0,90 pr km
 
Inflasjonsjustering
Historisk nypris må som nevnt ovenfor inflasjonsjusteres før nyprisen kan sammenholdes med prisen som kjøretøyet har i dag som brukt og forholdstallet for bruksfradraget kan beregnes. For inflasjonsjusteringen legges Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks for nye kjøretøy som skal benyttes. Dette er en indeks som går tilbake til 1979 jf. tabellen under.
 
Inflasjonstabell
Historisk nypris (H) fra 1979 ; H * 2,99725
Historisk nypris (H) fra 1980 ; H * 2,85602
Historisk nypris (H) fra 1981 ; H * 2,75505
Historisk nypris (H) fra 1982 ; H * 2,54907
Historisk nypris (H) fra 1983 ; H * 2,28721
Historisk nypris (H) fra 1984 ; H * 2,08604
Historisk nypris (H) fra 1985 ; H * 1,94474
Historisk nypris (H) fra 1986 ; H * 1,69938
Historisk nypris (H) fra 1987 ; H * 1,47632
Historisk nypris (H) fra 1988 ; H * 1,36035
Historisk nypris (H) fra 1989 ; H * 1,31288
Historisk nypris (H) fra 1990 ; H * 1,29881
Historisk nypris (H) fra 1991 ; H * 1,27602
Historisk nypris (H) fra 1992 ; H * 1,24686
Historisk nypris (H) fra 1993 ; H * 1,16311
Historisk nypris (H) fra 1994 ; H * 1,11897
Historisk nypris (H) fra 1995 ; H * 1,07806
Historisk nypris (H) fra 1996 ; H * 1,12940
Historisk nypris (H) fra 1997 ; H * 1,10425
Historisk nypris (H) fra 1998 ; H * 1,09100
Historisk nypris (H) fra 1999 ; H * 1,09538
Historisk nypris (H) fra 2000 ; H * 1,08665
Historisk nypris (H) fra 2001 ; H * 1,05106
Historisk nypris (H) fra 2002 ; H * 1,03412
Historisk nypris (H) fra 2003 ; H * 1,03806
Historisk nypris (H) fra 2004 ; H * 1,02828
Historisk nypris (H) fra 2005 ; H * 1,01206
Historisk nypris (H) fra 2006 ; H * 1,00000

Særskilt enhet – ”ukurante kjøretøy”
For en del bruktimporterte kjøretøy vil det ikke finnes tilgjengelige data over verdien på det norske bruktbilmarkedet. Dette gjelder for eksempel for kjøretøy som ikke markedsføres her i landet, og for spesialtilpassede kjøretøy. Det vil ikke finnes historiske nypriser for denne type kjøretøy. Manglende datagrunnlag gjør det vanskelig å komme frem til prisene som er nødvendige for å angi forholdstallet som skal legges til grunn for avgiftsberegningen. I slike tilfelle vil ikke forholdstallet kunne angis uten at det foretas en mer individuell verdsettelse av det enkelte kjøretøy. Verdivurderingen må nødvendigvis gjøres på mer skjønnsmessig grunnlag, for eksempel med utgangspunkt i sammenlignbare kjøretøy.
 
Dette vil være en oppgave som forutsetter særskilt kompetanse, og som ikke uten videre er en oppgave for de enkelte tollregionene. Toll- og avgiftsdirektoratet har besluttet å legge denne oppgaven til en særskilt enhet som administrativt skal ligge under Tollregion Sør-Norge ved Drammen tollsted.
 
Tilfeller som skal oversendes den særskilte enheten:
 
1. Kjøretøyet ikke nevnt i publikasjonene - ukurante kjøretøy
2. Dersom de verdier som oppgis i prislistene ikke er riktige
3. Varebil kl. 2 - Varebilprisene forutsetter ny i Norge grunnet regelen om avgiftsfri ombygging til stasjonsvogn etter 10 år, og bruktprisene fra EurotaxGlass AS kan derfor ikke benyttes
4. Minibusser - et lite antall som fremkommer i publikasjonene. Ellers samme som pkt. 3.
5. Kjøretøy som er mer enn 10 år gamle – regionene har ikke tilgang til prisene
 
I de tilfeller hvor fratrekket for utkjørte kilometer reduserer bruktbilprisen med 50 % eller mer, må verdivurderingen foretas av den særskilte enheten.
 
Enheten treffer vedtak om hvilket forholdstall som skal legges til grunn i den aktuelle sak. For å komme fram til dette, må enheten finne kjøretøyverdiene fra de kilder de mener er mest hensiktsmessig samt bygge på egen erfaring på området.
 
Når saken kommer tilbake fra enheten, har enheten truffet vedtak om hvilket forholdstall som skal benyttes ved beregningen av bruksfradraget samt hvilke verdier som er lagt til grunn for beregningen. Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Tollregionen treffer på dette grunnlag et endelig vedtak om avgiftsberegningen for det aktuelle kjøretøy. Det skal i vedtaket opplyses om at saken har vært til behandling i enheten og resultatet av denne.
 
Dersom et kjøretøys forholdstall og verdi ikke kan fastsettes ut fra tilgjengelige prisoversikter, men må avgjøres av den særskilte enheten, er denne delen av vedtaket unntatt fra klageadgang i forskriften jf. § 3-4, 4. ledd. Departementet viser som begrunnelse for å avskjære klageadgangen at vurderingen vil være utpreget faglig, og at det er lite hensiktsmessig å opprette denne type kompetanse også i Toll- og avgiftsdirektoratet.
 
Referansegruppe
Selv om avgjørelsene som enheten treffer om forholdstallet ikke forvaltningsmessig kan påklages til direktoratet, kan avgjørelsen oversendes til en referansegruppe bestående av bransjepersoner samt en representant fra Toll- og avgiftsdirektoratet, som kan avgi en uttalelse i saken. Referansegruppen skal gjennomgå og uttale seg om den særskilte enhetens avgjørelse dersom det bes om dette.
 
Referansegruppen kan ikke formelt overprøve de resultater den særskilte enheten har kommet frem til, da det fremgår av forskriften at enhetens avgjørelse er endelig. Referansegruppen kan imidlertid påpeke sider ved avgjørelsen som gruppen eventuelt mener bør revurderes. Referansegruppen vil i slike tilfeller anmode enheten om å foreta en ny vurdering basert på de nærmere punktene referansegruppen har påpekt i sin uttalelse og eventuelt omgjøre det tidligere vedtaket. 
 
Klagesaksbehandling
Saker vedrørende beregning av bruksfradraget og som ikke angår vedtak fattet av den særskilte enhet, oversendes direktoratet.
 
Forholdet til midlertidig innførsel og bruk av utenlandsregistrerte kjøretøy
Finansdepartementets forskrift 20. juni 1991 angir bestemmelser om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge (midlertidigforskriften). Overtredelse av midlertidigforskriften medføre som hovedregel en plikt til å betale engangsavgift og merverdiavgift. Når det gjelder beregning av engangsavgift for det aktuelle kjøretøyet skal det i utgangspunktet tas hensyn til et bruksfradrag for å finne frem til riktig engangsavgift for det aktuelle kjøretøyet. Det kan da oppstå et spørsmål om hvilken metode som skal legges til grunn for beregning av bruksfradraget.
 
Den alternative metoden for beregning av bruksfradraget kan ikke benyttes for beregning av engangsavgiften i saker hvor det er brudd på midlertidigforskriften. I disse tilfellene gis det kun tabellfradrag i henhold til forskrift om engangsavgift § 3-3. Grunnen til dette er at i disse tilfellene er kjøretøyet innført og brukt ulovlig, vedkommende skulle ha registrert kjøretøyet og han ville da ha fått muligheten til å velge metode innen 15 dagers fristen. Fristen er i disse tilfellene oversittet og det er ingen gode grunner som taler for at vedkommende skal ha en valgmulighet her eller at man skal legge gunstigst metode til grunn.