Gå til innhold

[Utgått]Tollsatser ved import av bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer)

 

Dette rundskriv erstatter rundskriv av 30. august 2005 (saksnr.: 2003/2287-7).

 

Statens landbruksforvaltning (SLF) har med hjemmel i Tolltariffens innledende bestemmelser (tib) § 5 fastsatt tollsatser ved import til Norge av bearbeidede landbruksprodukter. Tollsatsene gjelder fra og med  1. september 2006 og inntil videre.
For nærmere informasjon se rundskriv 38/2006 fra Statens landbruksforvaltning på www.slf.dep.no.

 

Endringer i forhold til tidligere rundskriv:

  •  Satsene på bær/bærkonsentrat er endret. Dette berører satser for varenumrene 04.03.1020, 04.03.1030, 04.03.9002 og 21.05.0020 i kolonne 3 (EØS/EFTA) og i kolonne 4 (FTA) i tabell 1. For produkter inneholdende bær/bærkonsentrat, hvor tollsatsen fastsettes etter matrise eller deklarasjon, vil endringer i råvaresatsene på bær/bærkonsentrat kunne medføre endringer i tollsats på ferdigvaren.
  • Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Sør-Korea trer i kraft fra 1. september 2006. Landbruksavtalen mellom Norge og Sør-Korea er satt i verk fra samme dato. Avtalen innebærer at Sør-Korea gis samme konsesjoner som EU ved import av industrielt bearbeidede jordbruksvarer. Tollsatsene på RÅK-varer innført fra Sør-Korea vil fremkomme i kolonnen for EØS/EFTA TOLL i vedlegg 1 og 2 til dette rundskriv. For ytterligere informasjon om handelsavtalen med Sør-Korea se rundskriv 2004/03523.
  • Landbruks- og matdepartementet har gitt SLF hjemmel til å innvilge tollnedsettelse på varenummer 20.08.9903 i tolltariffen ved import fra alle land. Det innebærer at det nå kan innvilges tollnedsettelse for produkter som minimais og micropopcorn også ved opprinnelse 3.land og GSP-land. Samme prinsipp for tollberegning legges til grunn for import fra alle landgrupper. Det vil si at det skal fastsettes råvaretoll etter matriseberegning for import av næringsmidler, mens dyrefôr gis en fast nedsatt tollsats.  

 

Aktuell tollsats utgjør fastelement for toll (TL1) og/eller råvaretoll (RT 100) og fremgår av tabellen. Listen kommer til anvendelse der det i tolltariffen er inntatt henvisning til fotnote for aktuell tollsats. I de tilfeller der råvaretoll skal beregnes, er dette angitt i vedlagte 2003-2287-8-vedlegg-1-tollsatser-for-rak-varer-1-september-2006.pdftabell (19 kB) (vedlegg 1) med forkortelsen RT. Råvaretollen blir utregnet av SLF dersom sats ikke fremkommer av denne tabellen. For de varene som skal ha fastsatt råvareavhengig tollsats fra SLF, må importør fylle ut skjemaet "Råvaredeklarasjon for industrielt bearbeidede jordbruksvarer" (kan innhentes fra : www. slf.dep.no) og sende dette til Statens landbruksforvaltning, senest 14 dager før import finner sted. Statens landbruksforvaltning utsteder tollmeldinger på bakgrunn av råvaredeklarasjonen. Tollmeldingen vil angi råvaretollsatsen til ett definert produkt innført fra ett definert landområde. Tollmeldingen kan kun benyttes ved innførsel av dette produktet til et definert firma (importør) ved at det er en knytning til kunde-id. Tollmelding skal kunne fremvises ved fortolling.

 

Ved deklarering i TVINN-systemet skal fastelementet for toll oppføres med kode TL1 og råvaretoll med kode RT100. Tollmeldinger er registrert som unntaksdokumenter i TVINN, og følgende koder skal angis ved deklarering i TVINN: 

 

-Rubrikk 33 (tollnedsettelse): ”S”

-Rubrikk 44: ”USK”(referansekode) + nummer på tollmelding (eks.: USK  04/R22870) 

I de tilfeller man har fått tildelt en tollmelding fra SLF på bakgrunn av et opprinnelsesprodukt må man også referere til opprinnelsesdokumentasjon i rubrikk 44, samt riktig preferansekode i rubrikk 36.

 

Dersom tollbelastningen av toll og råvaretoll angitt på tollmelding overstiger den maksimumssats som er oppgitt i  Tolltariffen, skal maksimalsats benyttes ved fortolling.

 

Når tollmelding ikke foreligger er det tolltariffens maksimalsats som skal benyttes. Ved deklarering i TVINN skal fastelementet av tollen deklareres som TL  1, og råvaredelen deklareres som RT 100. De aktuelle satser fremkommer av  vedlagte 2003-2287-8-vedlegg-2-tollsatser-for-rak-varer-nar-tollmelding-ikke-foreligger_1-september2006-.pdftabell (13 kB) (vedlegg 2). 

For ytterligere informasjon vedrørende deklarering av RÅK-varer i TVINN se rundskriv 2003/2288.

 

Dersom importør oppgir fakturautsteder fra EU eller EFTA (unntatt Sveits) på råvaredeklarasjonen til SLF, blir beregnet tollsats benevnt EØS i tollmeldingen fra SLF. I tilfeller der det er oppgitt fakturautsteder fra Sveits beregnes tollsats benevnt som EFTA. Det vil også bli beregnet tollsats fra tredjeland i tollmeldingen som skal benyttes dersom det ikke foreligger gyldig opprinnelsesbevis i samsvar med frihandelsavtalene.

 

For varer omfattet av EØS-avtalens vareomfang og hvor EØS-tollbehandling kan påberopes ved innførselen kan EØS preferanse tilstås selv om det i berørt opprinnelsesbevis er angitt at varene har opprinnelse i EF eller i et enkelt EF-land. For utfyllende informasjon se rundskrivene 96/376 og 2002/1016. Ved deklarering i TVINN må preferansekode A deklareres i disse tilfellene. Vi understreker at preferansetollbehandling betinger at gyldig opprinnelsesdokumentasjon foreligger på fortollingstidspunktet. 

 

Landbruksvarer til teknisk bruk kan gis tollnedsettelse på særskilt grunnlag (jf. Tolltariffens innledende bestemmelser  § 11. 33), ved søknad til den Tollregion der firmaet er registrert hjemmehørende.  

 

Vedlegg:

2003-2287-8-vedlegg-1-tollsatser-for-rak-varer-1-september-2006.pdfVedlegg 1 (19 kB) bdb986de0dd6452a9fb3cd86e14e899f.xls -  tollsatser ved import av bearbeidede landbruksvarer.

2003-2287-8-vedlegg-2-tollsatser-for-rak-varer-nar-tollmelding-ikke-foreligger_1-september2006-.pdf (13 kB)2003-2287-8-vedlegg-2-tollsatser-for-rak-varer-nar-tollmelding-ikke-foreligger_1-september2006-.pdfVedlegg 2 (13 kB) -  tollsatser ved import av bearbeidede landbruksvarer når tollmelding ikke foreligger.

2003-2287-8-vedlegg-3-landgrupper-slf-tvinn_1-september2006.pdf (9 kB)2003-2287-8-vedlegg-3-landgrupper-slf-tvinn_1-september2006.pdfVedlegg 3 (9 kB) -  landgrupper SLF-TVINN