Gå til innhold

[Utgått]Engangsavgift – endringer i Stortingets avgiftsvedtak for lette lastebiler - overgangsordning

Stortinget har sluttet seg til Regjeringens forslag i St. prp. nr 1 Tillegg nr. 1 (2005 – 2006) om å innføre engangsavgift på lastebiler med tillatt totalvekt mellom 3500 kg og 7500 kg. Satsen er satt til 20 prosent av personbilavgiften, og endringen trer i kraft fra 1. januar 2006.

Finansdepartementet har imidlertid funnet grunnlag for dispensasjon i medhold av Stortingets vedtak om engangsavgift § 11, da det foreligger en situasjon som ikke var overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og som får en klart urimelig virkning. Departementet har blant annet lagt vekt på den korte tiden mellom Stortingets vedtak og iverksettelsen, kapasiteten ved trafikkstasjonene og at vedtaket får betydelige økonomiske konsekvenser for de som rammes av endringen.

Overgangsordningen gjelder lastebiler med tillatt totalvekt inntil 7500 kg, som er innført til Norge før 1. januar 2006. Med ”innført” menes at kjøretøyene er ankommet Norge. Overgangsordningen gjennomføres ved at kjøretøyene tillates registrert og blir avgiftsbehandlet etter dagens regelverk dersom registrering skjer før 1. mars 2006.

 Ved utfylling av registreringskort for disse kjøretøyene bes det om at kode FUV benyttes.

Direktoratet ber om at søknader behandles i tråd med dette.