Gå til innhold

[Utgått]Klassifisering av skinker under tolltariffens posisjon 02.10

I forbindelse med at tollvesenet har gjennomført en rekke kontroller med klassifiseringen av tørket og/eller røykt skinke som hører under tolltariffens posisjon 02.10 har det vært reist spørsmål ved hva som er korrekt klassifisering.

Generelt/bakgrunn


Det er hhv varenummer 02.10.1100 og 02.10.1900 som er aktuelle for de angjeldende skinker.
Til og med 31. desember 2003 lød teksten i tolltariffen til varenummer 02.10.1100 ”skinker, boger og stykker derav, med bein”. Med virkning fra 1. januar 2004 ble ordlyden endret til ”skinker, boger og stykker derav, ikke utbeinet”.
Som det fremgikk av direktoratets rundskriv 2003/2084 av 4. desember 2003 var endringen ansett for kun å være av teknisk karakter for bedre å reflektere det tiltenkte vareomfang, og innebar således ingen realitetsendring av vareomfanget i de berørte varenummer.

Varenummer 02.101900 har ordlyden ”ellers”, og det er derfor forståelsen av teksten til vare¬nummer 02.10.1100 som har vært omdiskutert.

Uavhengig av hvilken ordlyd som har vært lagt til grunn, har det blitt reist spørsmål ved hva som er vareomfanget til varenummer 02.10.1100. Tollvesenet, herunder direktoratet, har lagt til grunn at alle de i skinkene naturlig forekommende bein, eller i det minste det gjennomgående lårbeinet, skulle være til stede for at skinkene skulle kunne anses som ”med bein” alternativt ”ikke utbeinet”.

 

Forståelsen av tekstene


Den norske tolltariffen er basert på en den internasjonale HS-nomenklaturen. Denne nomenklaturen er en del av HS-konvensjonen, en konvensjon som forvaltes av Verdens toll¬organisasjon (WCO) og som 120 land samt EU er tilsluttet. Det norske varenummer 02.10.1100 skal ha identisk vareomfang som underposisjon 0210.11 i HS-nomenklaturen. Den berørte del av teksten for under¬posisjon 0210.11 er i konvensjonen henholdsvis ”with bone in” (engelsk) og ”non désossés” (fransk).

Direktoratet rettet derfor henvendelse til HS-komitéen i WCO hvor vi anmodet om at komiteen avga en uttalelse om hva som er korrekt klassifisering av visse typer skinker. Komiteen behandlet forespørselen under sitt møte i september 2005, og fattet vedtak som i realiteten innebærer at tørkede og/eller røkte skinker skal føres i underposisjon 0210.11 så lenge de inneholder bein eller deler av bein, uavhengig av hvilket av skinkens bein eller beinets størrelse.
 
Det ble imidlertid gjort helt klart at dette skal være original(e) bein fra skinken, og at de fortsatt skal være festet til vevet. Det tillates således ikke at skinken først utbeines og at bein, uavhengig av opprinnelse, gjeninnsettes i skinken.

I samsvar med gjeldende prosedyreregler ble HS-komitéens vedtak gyldig med virkning fra 1. desember 2005. Komiteens vedtak er ikke legalt bindende for det enkelte land, men det vil ikke være i samsvar med konvensjonens intensjoner om lik klassifisering i alle land, hvis ikke partene etterlever de vedtak som komiteen fatter.
Det er derfor besluttet at vi fra norsk side skal følge det refererte vedtaket, og at denne klassifi¬seringen med gitt vurderingsgrunnlag skal gjelde fra og med 1. desember 2005.

 

Saker som berører innførsler foretatt før 1. desember 2005


Direktoratet har i lys av ovennevnte avgjørelse foretatt en fornyet vurdering av praksis fram til vedtaket i WCO ble gjort gyldig. Vi har lagt vekt på at det har vært tvil om klassifiserings¬spørsmålet, og at det nå har kommet frem at mange andre land har hatt en annen oppfatning av dette spørsmålet enn Norge. Grunnlaget for klassifiseringen vil uansett være de originale tekstene på engelsk og fransk i HS-nomenklaturen, selv om tolltariffen i 2004 ble endret for å klargjøre vårt syn.

Direktoratet er kommet til at den klassifiseringen som er lagt til grunn i WCOs vedtak skal gjøres gjeldende også for tidligere saker.  Direktoratet vil dermed omgjøre avgjørelser i verserende klagesaker og rettssaker i tråd med dette standpunktet. For andre saker hvor krav ikke er foreldet, kan vareeier søke berørt tollregion om tilbakebetaling.