Gå til innhold

[Utgått]Rettelse av rundskriv 26. januar 2007 (2006/3209) om endringer i regelverket om dokumentavgift

Fra 1. januar 2007 ble det gitt fritak for dokumentavgift ved tinglysing av hjemmelsoverføring mellom samboere ved samlivsbrudd.

I den forbindelse sendte Toll- og avgiftsdirektoratet ut et rundskriv hvor vilkårene for fritak ble nærmere presisert. På side to, sjette avsnitt, fremgår det at det ikke settes krav til at samboerne må ha hatt felles folkeregistrert adresse helt frem til tidspunktet for samlivsbruddet.

Riktig forståelse skal imidlertid være at det er et krav om at partene må ha hatt felles folkeregistrert adresse helt frem til tidspunktet for samlivsbruddet. Med ”samlivsbrudd” menes faktisk brudd. Kravet om to års felles folkeregistrert adresse må dermed være oppfylt før det faktiske samlivs¬bruddet finner sted.

At det går noe tid mellom bruddet og hjemmelsoverføringen vil derimot, som det fremgår av rundskrivet, kunne aksepteres.