Gå til innhold

[Utgått]Kommentarer til tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2007

Som følge av store endringer i tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2007, vil en rekke bindende klassifiseringsuttalelser bli gjort ugyldige fra denne dato. Du må selv ta kontakt med tollvesenet for å få utstedt nye klassifiseringsuttalelser. 
Toll- og avgiftsdirektoratet har følgende kommentarer til endringer i tolltariffen gjeldende fra 1. januar 2007 - fortløpende rettelser i 2007
 
Rettelser generelt
Disse rettelser er innarbeidet i den elektroniske utgaven av tolltariffen. Har du den trykte utgaven av tolltariffen, må du selv rette denne.
 
Rettelser nr. 1, 15.01.2007
 
• Underposisjon 03.06.23: Latinsk betegnelse (Pandalus borealis) vedrørende reker fjernes. Underposisjon 03.06.23 er ment å omfatte alle typer reker.
 
• Varenumrene 06.03.1997 og 06.03.1999: JO skal tilføyes mellom IL og MA i kolonnen ”Frihandelsavtaler”.
 
• 4-streksinndelingen foran varenummer 07.05.1151 skal lyde: ”i tiden 1. juni- 30. september”
 
• Varenummer 12.14.9011: Riktig tollsats skal være kr. 1,59 pr. kg.

• Varenummer 20.09.7100 og 20.09.7900: I rubrikken ”frihandelsavtaler” skal JO tilføyes foran TN og TR. Tollkvote TKV 003 i rubrikken ”henvisninger” skal slettes. Tollkvotekode TKV 003 skal også slettes i det grønne vedlegget.
       
• Korrelasjonstabellen: I tidligere versjon var det angitt varenummer 68.12.9400 i 2007-kolonnen. Dette er nå korrigert til varenummer 68.12.9300.
 
• Landlistene: Slovenias valuta er endret til Euro, og valutakode til EUR.
 
 
Nedenfor følger det opprinnelige rundskrivet av 21. desember 2006.
 
Rettelser
Vi gjør først oppmerksom på at det har blitt en feil i de nye tekstene på side 44-1 i tolltariffen. I oppramsingen av varenummer i varenummernote 1 skulle rettelig ”44.12.3100” ha vært ”44.12.3101 og 44.12.3109”. Rettelsen er innarbeidet i den elektroniske utgaven av tolltariffen som vil bli publisert på vår hjemmeside på internett.
 
Tariffutforming
Tolltariffen for 2007 inneholder svært mange endringer. I det vesentligste er disse et resultat av at det er foretatt en stor revisjon av den internasjonale HS-nomenklaturen med virkning fra 1. januar 2007. Oversikten over frihandelsavtaler er oppdatert. Bulgaria og Romania er, som et resultat av de fra 1. januar 2007 blir medlemmer i EU, slettet fra oversikten. Den nye frihandelsavtalen med Sør-Korea er lagt til, og i den elektroniske utgaven av tolltariffen er også frihandelsavtalen mellom EFTA og Libanon tatt med. Sistnevnte trer i kraft 1. januar 2007, mens avtalen med Sør-Korea trådte i kraft 1. september 2006. Direktoratet gjør også oppmerksom på at en frihandelsavtale mellom EFTA-landene og Den sørafrikanske tollunion (SACU) forventes iverksatt primo 2007. SACU består av landene Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland og Sør-Afrika.
 
Tolltariffens innledende bestemmelser (tib) § 2, pkt. 3
Også her er oversikten over frihandelsavtaler oppdatert. Iverksettelsen av frihandelsavtalen mellom EFTA og Libanon ble imidlertid avklart på et for sent tidspunkt til at den er omtalt i ”St.prp. nr. 1 (2006-2007) om Skatte-, avgifts- og tollvedtak”. Denne avtalen er derfor ikke tatt inn i bestemmelsen, og iverksettelse er hjemlet i tib § 12. 
 
Tolltariffen med statistisk varefortegnelse
Som nevnt innledningsvis i avsnittet ”Tariffutforming” er det på grunn av oppdatering av den internasjonale HS-nomenklaturen svært mange endringer i tolltariffen for 2007 i forhold til tidligere utgaver.
 
Bakgrunnen for oppdateringen
26. juni 2004 ble det i Verdens tollorganisasjon (WCO) vedtatt en omfattende endring av HS-nomenklaturen. Forordet til HS-konvensjonen beskriver viktigheten av at Det harmoniserte system (HS) holdes oppdatert som følge av teknologiske endringer eller endringer i internasjonale handelsmønstre. Artikkel 7 i HS-konvensjonen fastsetter at det er HS-komitéens oppgave å foreslå slike endringer til HS-konvensjonen som den finner særlig formålstjenlig i forhold til brukernes behov. De anbefalte endringene anses å være akseptert og vil tre i kraft 1. januar 2007 i overensstemmelse med Artikkel 16.4.b.i Konvensjonen.
 
Endringenes generelle omfang
Dette er den tredje store revisjon av Det harmoniserte system. De viktigste endringene i nomenklaturen skyldes følgende forhold:
 
•  teknologisk utvikling;
•  endringer i handelsmønstrene;
tydeliggjøring av tekster for å oppnå ensartet anvendelse;
•  tilpassing av nomenklaturen for å reflektere handelspraksis; og
•  endringer som er relatert til sosiale eller miljømessige områder, f.eks. nye underposisjoner som skal lette overvåking og kontroll av:
 - visse fiskeslag;
 - produkter av bambus;
 - desinfeksjonsmidler (Rotterdamkonvensjonen);
 - ozonødeleggende stoffer (Montrealprotokollen);
 - produkter som inneholder asbest.
 
En omfattende beskrivelse av de endringer som er foretatt finnes i vedlegg I. Vedlegget omtaler også endringer i tolltariffen for 2007 som er foretatt på nasjonal basis. Det er også utarbeidet korrelasjonstabeller som viser hvilke varenummer som er fjernet, hvilke som er nye, og hvordan varer er flyttet mellom de ulike varenumrene. Vedlegg II tar utgangspunkt i tolltariffen for 2006, og angir hvor varene har blitt flyttet til i 2007-utgaven dersom varenummeret i 2006 utgaven er slettet, eller noe av vareomfanget er overført til nye varenummer. Vedlegg III tar utgangspunkt i tolltariffen for 2007 og viser hvilke varenummer som er nye og hvor disse har hentet sitt vareomfang fra i 2006-utgaven, samt videreførte varenummer som har fått øket sitt vareomfang fordi andre varenummer har blitt fjernet.
 
Den offisielle statistikken over import og eksport av varer
Statistisk sentralbyrå har kun foretatt en redigering av teksten.
 
Landliste med tilhørende landkoder
Serbia, Montenegro, Jersey, Guernsey og Isle of Man har fått egne landkoder. Den tidligere kode CS for Serbia og Montenegro er slettet. Det er også foretatt endringer i kolonnen med oversikt over landgrupper. Blant annet er GSP tilføyd for Albania og FHA tilføyd for Sør-Korea. I den trykte utgaven er Libanon fortsatt angitt med ”GSP”, og Bulgaria og Romania med ”FHA”.  I den elektroniske utgaven vil dette bli korrigert til ”FHA” for Libanon, henholdsvis ”EF-EØS-FHA” for Bulgaria og Romania.
 
Oversikt over koder brukt i kolonne 1 og kolonne 6 i tolltariffen
Listen i ”Grønt vedlegg” (gjelder kun den trykte utgaven av tolltariffen) er fortsatt ikke er komplett. Nye koder med tilhørende forklaringer må forventes kunne bli innført på ethvert tidspunkt. Det henvises til den elektroniske utgaven av tolltariffen for oppdateringer.
 
Bindende klassifiseringsuttalelser
Endringene i tolltariffen medfører at en rekke bindende klassifiseringsuttalelser vil bli ugyldige fra 1. januar 2007, selv om disse i utgangspunktet har en generell gyldighet på seks år – jf ”Forskrift om Tollvesenets adgang til å gi bindende forhåndsuttalelser om klassifisering av varer i henhold til gjeldende tolltariff” - § 6(1)a. og b.
Innehavere av bindende klassifiseringsuttalelser, for varer som har fått endret klassifisering som følge av ovennevnte endringer, bes derfor ved behov om å søke om nye klassifiseringsuttalelser.
 
Engelsk utgave av tolltariffen
Tolltariffen finnes også på engelsk i elektronisk utgave. Denne er også oppdatert. 

Ny tolltariff gjeldende fra 1. januar 2007 vil foreligge i uke 51
Tolltariffen kan kjøpes for kr 200,- inkl. mva. (porto og ekspedisjon kommer i tillegg) fra:
Gyldendal Akademisk, Postboks 6730 St. Olavs plass, 0130 Oslo,
e-post: kundeservice@gyldendal.no,
internett: www.gyldendal.no,
telefon 23 32 76 61, telefaks 23 32 76 98.
Tolltariffen kan også kjøpes i bokhandelen.