Gå til innhold

[Utgått]Oppdatert informasjon om NCTS

Oppdatering av informasjon til næringslivet m.m. om Tollvesenets elektroniske transitteringssystem (NCTS)
Toll- og avgiftsdirektoratet viser til rundskriv til Tollvesenet og næringslivet av 17.08.00 (ref. 2000/2924) vedrørende idriftsettelse av Tollvesenets Elektroniske Transitteringssystem (NCTS). Da mye av den informasjonen nå er ”udatert”, har direktoratet blitt anmodet om å oppdatere ovennevnte rundskriv.
 
1. HISTORIKK

Som avtalepart til Transitteringskonvensjonen forpliktet Norge seg til å knytte seg opp mot det felles elektroniske transitteringssystemet (NCTS – New Computerised Transit System). Fra 4. september 2000 ble alle tollstedene i Norge tilknyttet Tollvesenets elektroniske transitteringssystem. 

Det er nå 32 deltakende land som benytter NCTS.  NCTS-prosjektet har vært delt inn i ulike faser og siste fase (3.2) ble implementering i alle land i løpet av 2005.
  • Fase 1; spesifikasjons- og utviklingsfasen som ble avsluttet i 1997. 
  • Fase 2; innebar oppstart i syv land: Nederland, Sveits, Norge, Tyskland, Spania, Italia og Tsjekkia.
  • Fase 3.1; innebar en geografisk utvidelse av land og tollsteder (herunder transitteringstollsteder), sporing av transitteringsdokumenter og muligheter for uthenting av statistikk.                       
  • Fase 3.2; innebar fullt omfang av land/tollsteder, elektronisk garantisystem, etterlysningsprosedyrer, internasjonal omdirigering, m.m. Det vil si at etter at fase 3.2. ble implementer i 2005 er all funksjonalitet for transittering av varer implementert i systemet.
Fra 1. juli 2005 måtte alle transitteringer som startes opp være registrert i NCTS, med unntak av nødprosedyre, jf. rundskriv av 02.06.05 (ref.2004/638-11).

Det norske IT-systemet baseres på MCC (minimumsfunksjoner). MCC er en applikasjon som er utviklet i regi av det sentrale transitterings-prosjektet i Brussel. Systemet gjør det mulig for næringslivet å sende elektroniske meldinger (IE-meldinger) direkte til Tollvesenet som erstatning de papirbaserte transitteringsdokumenter. Informasjonen utveksles elektronisk mellom tollstedene i hele transitteringsområdet ved bruk av et nettverk benevnt CCN/CSI.

Ved bruk av det elektroniske transitteringssystemet erstattes Enhetsdokumentet (SAD) av et Følgedokument. Et Følgedokument kan ha en Vareliste (som skrives ut fra systemet) som beskrivende del av deklarasjonen.
 
2. OMFANG

Den elektroniske transitteringsprosedyren (NCTS) benyttes i hovedsak for veitransport (inkludert bil på ferje).

Prosedyren må imidlertid også benyttes ved internasjonal jernbanetransport av de jernbaneselskaper som ikke oppfyller vilkårene for bruk av den forenklede prosedyre for jernbanetransport.

(Flyselskaper kan bli autorisert til å benytte forenklet prosedyre for lufttransport = flymanifest som transitteringsdeklarasjon).
 
3. PRIORITERING / INNTASTING

Autoriserte avsendere som er tilknyttet NCTST, sender sine transitteringer som en melding over linje til sitt/sine definerte avgangstollsted(er). Transitteringen blir normalt automatisk godkjent (24 timer i døgnet, uavhengig av avgangstollstedets ekspedisjonstid), slik at han kan skrive ut Følgedokumentet(-ene). Transporten kan deretter starte. Det er ikke nødvendig å levere utskrift/ kopi av Følgedokumentet til avgangstollstedet i etterhånd, da disse allerede er sendt gjennom NCTS.

Deklaranter som er tilknyttet NCTS vil fra Tollvesenets side bli prioritert ved ekspedering av transitteringer under normal prosedyre. Dette innebærer at transitteringer over linje vil bli raskt ekspedert og frigitt for transittering gjennom en melding til deklaranten. Følgedokumentet skrives deretter ut ved avgangstollstedet før transporten kan starte.

Aktører som ikke er tilknyttet NCTS, herunder privatpersoner, må framlegge et ferdig utfylt Enhetsdokument ved avgangstollstedet. Dette tastes inn i NCTS av en tolltjenestemann og Følgedokumentet skrives ut.  Det må i denne forbindelse forventes at dette kan ta betydelig tid, jf. rundskriv av 02.06.05 (ref. 2004/00638-11).
 
4. TRANSITTERINGSPROSEDYRER
 
4.1 OPPSTART AV TRANSITTERINGER

Ved oppstart av en transittering har næringslivet 3 muligheter:
  • normal prosedyre - elektronisk tilknyttet
  • normal prosedyre - ikke elektronisk tilknyttet
  • forenklet prosedyre – elektronisk tilknyttet
  
4.1.1 Normal prosedyre ved oppstart

Her er det to muligheter:

- Den hovedansvarlige/deklaranten har mulighet til å avgi en elektronisk transitteringsdeklarasjon (er tilknyttet NCTS), men er ikke autorisert til å benytte forenklet prosedyre,
eller

- Den hovedansvarlige avgir papirdeklarasjon (Enhetsdokumentet) til Tollvesenet, som registrerer transitteringen i NCTS.

 
a)  Hovedansvarlig/deklarant avgir elektronisk transitteringsdeklarasjon:
 
Hovedansvarlig/deklarant registrerer de nødvendige opplysninger i sitt datasystem, og sender en elektronisk transitteringsdeklarasjon (IE015) til avgangstollstedet. Dersom det er flere vareposter, skal deklaranten bruke en vareliste (som sendes elektronisk sammen med transitteringsmeldingen).

Selv om transitteringsnummer - MRN (IE028) tildeles, er varene ikke frigitt for transittering. MRN er plassert i høyre hjørne øverst på Følgedokumentet. Tollvesenet vurderer hvorvidt det skal foretas dokumentkontroll/fysisk kontroll, og om deklarasjonen skal aksepteres eller avvises. Blir deklarasjonen akseptert får hovedansvarlig/deklarant elektronisk tilbakemelding om dette (IE029).

b)  Hovedansvarlig avgir papirdeklarasjon (Enhetsdokumentet) til Tollvesenet, som registrerer dette i NCTS:

Hovedregelen er at alle transitteringsdeklarasjoner skal avgis elektronisk til avgangstollstedet (med unntak for privatpersoner). Tollvesenet kan imidlertid ikke nekte operatører som ikke er tilknyttet NCTS å legge frem en skriftlig utfylt transitteringsdeklarasjon (Enhetsdokument) sammen med evt. lasteliste, ved avgangstollstedet, jf. punkt 3. ”Prioriteringer”.

Opplysninger fra deklarasjonen blir da registrert i NCTS av Tollvesenet. Papirdeklarasjonen (påført MRN) med tilhørende bilag, arkiveres ved avgangstollstedet sammen med en utskrift av Følgedokumentet.
  
Kontroll
Dersom avgangstollstedet ikke foretar kontroll, vil melding om frigivelse for transittering (IE029) sendes deklarant/hovedansvarlig, og transitteringen kan starte.
Dersom avgangstollstedet velger å foreta kontroll av dokumenter og/eller varer på bakgrunn av de opplysninger som er deklarert til Tollvesenet, vil den hovedansvarlige bli varslet (IE060 - Melding om kontroll) om beslutning om kontroll.
Etter at kontrollen er utført, vil deklaranten enten motta melding om frigivelse for transittering (IE029), eller melding IE051 med informasjon om at transitteringen ikke kan startes som følge av at kontrollen avdekket for store avvik og ny deklarasjon må avgis.

Frigivelse for transittering
 
Når transitteringen er frigitt går Melding om forventet ankomst (IE001) fra avgangstollstedet til bestemmelsestollstedet. Hovedansvarlig/deklarant må hente Følgedokument og evt. Vareliste ved avgangstollstedet. Dokumentene skal følge transporten til bestemmelsessted i utlandet.
 
4.1.2  Forenklet prosedyre ved oppstart

Forenklet prosedyre brukes når den hovedansvarlige/deklaranten er autorisert avsender og har mulighet til å avgi en elektronisk transitteringsdeklarasjon – IE015, det vil si at han er tilknyttet NCTS. Deklarasjoner under forenklet prosedyre blir automatisk frigitt i systemet, og det vil være 24-timers oppetid på NCTS.
Hovedansvarlig/deklarant på avgangstollstedet registrerer de nødvendige opplysninger i sitt system, og sender en elektronisk transitteringsdeklarasjon (IE015) til avgangstollstedet. Dersom det er flere vareposter, skal deklaranten bruke elektronisk vareliste. Ved bruk av vareliste registreres alle opplysninger inn i NCTS.
 
MRN (transitteringsnummer IE028) tildeles hovedansvarlig/deklarant, og deretter vil forsendelsen bli frigitt for transittering (IE029).
Hovedansvarlig/deklarant skriver ut og attesterer Følgedokumentet og en evt. vareliste selv. Det vil si at transitteringen kan starte opp uavhengig av avgangstollstedets ekspedisjons- og åpningstid.
 
4.1.3  Kansellering

Kansellering må alltid foretas ved avgangstollstedet.

Avsender/hovedansvarlig kan anmode om kansellering (IE14) når normal prosedyre er benyttet, eller Tollvesenet ved avgangstollstedet kan selv foreta en kansellering, og sende en melding (beslutning om kansellering – IE009) til deklarant/hovedansvarlig. Ved transitteringer sendt i forenklet prosedyre, må kanselleringsanmodningen gjøres ved bruk av faks eller mail dersom IE029 er mottatt. En kansellering kan bli iverksatt etter at deklarasjonen er godkjent, og helt frem til transporten har startet.
 
4.2 FULLFØRING AV TRANSITTERINGER

I de tilfeller transporten melder seg ved bestemmelsestollstedet, skal Tollvesenet fullføre transitteringen i NCTS ved å sende Ankomstbekreftelse (IE006) og Kontrollresultat (IE018) til avgangstollstedet.

Når transportmiddelet ankommer Autorisert mottaker på bestemmelsesstedet skal en av følgende prosedyrer benyttes:
 
4.2.1  Forenklet prosedyre ved fullføringen
 
Forenklet prosedyre kan benyttes når Autorisert mottaker er tilknyttet NCTS og i henhold til sin lagerbevilling har generell lossetillatelse for varene transitteringen omfatter.
Når transportmiddelet ankommer bestemmelsesstedet, sender den Autoriserte mottaker en elektronisk Ankomstmelding (IE007) til bestemmelsestollstedet. Meldingen inneholder bl.a. opplysninger om MRN nummer, ankomstdato, navn på autorisert mottaker samt godsnummer. Dersom det er oppstått hendelser underveis, omlasting, ny forsegling er påsatt eller lignende, og dette ikke er reg. i NCTS ved grensepassering, skal dette registreres i IE007 meldingen.
NCTS sender Ankomstbekreftelse (IE006) til avgangstollstedet, og Lossetillatelse (IE043) sendes elektronisk til deklarant.  Skyldbeløpet (toll og avgifter) blir ”kreditert” referansebeløpet når Ankomstbekreftelse (IE006) blir sendt fra bestemmelsestollstedet.
 
Når lossingen er avsluttet, sender den Autoriserte mottaker (tollagerholder) Lossemerknader (IE044) elektronisk til bestemmelsestollstedet. Meldingen skal bl.a. inneholde informasjon om forsendelsen er ”konform” eller avvik/uoverensstemmelser, samt status på forsegling. Dersom det av Følgedokumentet fremgår at det er påsatt forsegling underveis, må status på forseglingen oppgis i IE044 selv om det ikke fremkommer i IE043 meldingen at forsegling er påsatt.
 
Autoriserte mottakere som mottar transitteringer hvor rubrikk 18 (Transportmiddelets identitet og nasjonalitet) er uriktig utfylt, må rapportere dette i lossemerknadene (IE044) ved bruk av kontrollkode B1 (ikke tilfredsstillende), jf. rundskriv av 15.08.05 (ref.2005/01969).
 
Dersom Lossemerknader angir avvik vurderer bestemmelsestollstedet om de ønsker å foreta kontroll eller ikke. Melding om Kontrollresultat ved bestemmelsessted (IE018) sendes elektronisk til avgangstollstedet. Melding om transittering avsluttet (IE025) sendes elektronisk til deklarant.
 
4.2.2  Normal prosedyre ved avslutning

Normal prosedyre skal benyttes når Autorisert mottaker er tilknyttet NCTS og lossetillatelse iht. lagerbevilling må innhentes i hvert enkelt tilfelle.

Når transportmiddelet ankommer bestemmelsesstedet, sender den Autoriserte mottaker elektronisk Ankomstmelding (IE007) til bestemmelsestollstedet. Meldingen inneholder blant annet opplysninger om godsnummer, jf. punkt 4.2.1. Ved registrering av ankomstmeldingen fra deklarant, sender systemet elektronisk melding "Ankomstbekreftelse" (IE006) til avgangstollstedet.

Lossetillatelse gis ved aktiv handling, det vil si ved manuell rutine innen Tollvesenets ekspedisjons- og åpningstid. Følgedokument med tilhørende dokumenter leveres bestemmelsestollstedet. Lagerholder må, i alle tilfeller etter endt lossing, varsle bestemmelsestollstedet om losseresultat som legges inn i NCTS av Tollvesenet.
 
Når transitteringen er fullført i NCTS på bestemmelsestollstedet, sendes melding om Transittering avsluttet (IE025) elektronisk til deklarant.
 
4.3  RUTINER VED DRIFTSSTANS (NØDPROSEDYRE)
 
Hvis NCTS er utilgjengelig når en transittering skal starte, må det benyttes manuell pairbaserte prosedyrer. Enhetsdokumentet fylles ut, og attesterte eksemplarer av dette (1, 4 og 5) , påført et rødt stempel, vil bli benyttet i stedet for Følgedokument. I dette tilfellet vil transitteringen bli behandlet manuelt inntil transitteringen blir avsluttet, og den vil ikke bli registrert i NCTS. Transitteringsnummer tildeles manuelt.
Denne prosedyren skal anvendes når systemfeil oppstår i maskin- eller programvare hos Tollvesenet, autorisert avsender, deklarant eller nettverksleverandør.
 
Ved driftsstans må deklaranten ta kontakt med Tollvesenet på avgangsstedet og gi en begrunnelse for ønsket om å benytte nødprosedyre, samt når de antar at systemet igjen vil være tilgjengelig (når feilen ligger hos deklaranten, autorisert avsender eller hos nettverksleverandøren), jf. administrative retningslinjer vedrørende rutiner ved driftsstans (nødprosedyre) av 17.06.04 (ref. 2004/1779).
 
Hvis en transittering allerede er behandlet i NCTS, og det blir nødvendig å gå tilbake til manuelle rutiner, må transitteringen kanselleres i NCTS.
Eksempel: Hvis Følgedokumentet ikke kan skrives ut etter at en forsendelse er frigitt, kan Tollvesenet kansellere transitteringen. Transitteringen behandles deretter i henhold til manuell prosedyre, dvs. at Enhetsdokumentet benyttes.
 
5.  SLUTTMERKNAD

Prosedyrer for testing og godkjenning av NCTS-deklaranter skal følge de retningslinjer som er fastsatt for TVINN. Dette innebærer at nye deklaranter må teste mot sin tollregion, og godkjennes derfra forut for produksjon. Den programvaren deklaranten benytter vil i de fleste tilfeller ha vært testet mot IT-avdelingen i direktoratet.
 
En oversikt over samtlige tollsteder (med koder) i de 32 landene tilhørende Transitteringskonvensjonen er lagt ut på Internett (www.toll.no). Den finnes i xml- og edifact-format, og eventuell nedlasting og konvertering må gjøres av deklaranten selv (evt. programvareleverandør).
 
Vi ber om at eventuelle spørsmål knyttet til NCTS primært rettes til nærmeste tollsted, eventuelt til regiontollsted.