Gå til innhold

[Utgått]Autodieselavgift - gjennomføring av fritaket for NATO

Rundskrivet gir fritaksberettiget NATO-personell anledning til å søke om refusjon av autodieselavgift ved fylling av umerket olje. 

Etter Stortingets avgiftsvedtak skal det betales avgift til statskassen på mineralolje til fremdrift av motorvogn (autodieselavgift). Fritak skal i utgangspunktet gjennomføres ved bruk av merket olje. Dette gjelder også for NATO, jf. avgiftsvedtaket § 3 nr. 1 bokstav e.

 

Etter avgiftsvedtaket § 2 bokstav a kan departementet i særskilte enkeltstående tilfeller bestemme at fritak for avgiftsplikten kan skje på annen måte enn ved bruk av merket olje. Toll- og avgifts­direktoratet er delegert kompetanse etter denne bestemmelsen.

 

I medhold av bestemmelsen besluttes herved at fritaket for autodieselavgift for NATO skal gjennomføres ved refusjonsordning. Ordningen administreres av tollregion Oslo og Akershus, og søknader sendes i hvert enkelt tilfelle dit.  

 

Dette rundskriv gjelder inntil videre, og kun for den personkrets som nevnt i avgifts­vedtaket § 3 nr. 1 bokstav e. Det vil fremdeles være anledning til å fylle merket olje.