Gå til innhold

[Utgått] Rally Norway 2007

I forbindelse med at det skal arrangeres full VM runde i rally i Hedmark og Oppland i februar 2007 vil det ankomme en god del utstyr både til arrangøren og de deltagende lag. I samarbeid med de berørte regionene, Tollregion Øst-Norge og Tollregion Oslo og Akershus, har Toll- og avgiftsdirektoratet utarbeidet prosedyrer som skal benyttes ved innførsel av nevnte utstyr.
I forbindelse med at det i februar 2007 skal arrangeres VM-runde i rally i Norge vil det ankomme en god del utstyr til både arrangøren og de deltagende lagene. Løpet finner sted i Hedmark og Oppland med start på Hamar. I denne forbindelse har Toll- og avgiftsdirektoratet opprettet samarbeid med arrangøren Rally Norway.
 
Direktoratet har i samarbeid med representanter fra Tollregion Oslo og Akershus og Tollregion Øst-Norge kommet til at nedenstående prosedyrer kan benyttes ved innførsel av utstyr i forbindelse med arrangementet.
 
Det er opplyst at flere av deltagerlagene vil sende testteam til Norge for å utføre tester som forberedelse til selve rallyet i februar.
Prosedyrene kan også benyttes i forbindelse med disse testene.
 
Utstyr i transitt gjennom Norge til Sverige (Rally Sweden)
I forbindelse med at det i forkant av runden i Norge vil bli avholdt VM-runde i Sverige, opplyser den norske arrangøren at det vil komme inn en del utstyr, i hovedsak over Oslo havn, som skal videre til Sverige. Det meste av dette utstyret vil lagene selv bringe med over grensen tilbake fra Sverige.
Direktoratet har kommet til at dette utstyret kan forpasses gjennom Norge ved at deltagerlagene presenterer en utstyrsliste til Tollvesenet ved innpasseringspunktet. Listen attesteres (stemples og underskrives) av Tollvesenet. Ved utpassering fra Norge presenteres den attesterte listen for Tollvesenet som påfører at varene er gjenutført.
 
Fra Tullverket i Sverige har Toll- og avgiftdirektoratet fått opplyst at utstyret:
”Kan införas temporärt till Sverige utan deposition. Vid gränspasseringen in till Sverige lämnas en inventarieförteckning i två (2) exemplar, varvid trafikantens exemplar återlämnas vid återresan till Norge.
Om resan ska företas vid obemannad gränsövergång ska kontakt tas med tullexpeditionen i Eda innan gränspassering för att erhålla muntligt trafiktillstånd. Telefon kontorstid: +4657128607. Tillstånd kan beviljas av gruppcheferna Stefan Uggla och Stefan Dicksson. Förteckning kan faxas till +4657128646.”

Utstyr som innføres i Rally Norway sitt navn:
 
- Midlertidig innførsel:
Dreier seg bl.a. om tidtagerutstyr. Dette skal deklareres på vanlig måte i TVINN. Direktoratet anbefaler at det ikke kreves depositum for dette utstyret. Forutsetningen for fritaket er at utstyret eies av person eller firma hjemmehørende i utlandet, innføres og benyttes av importøren selv (eier og importør må ikke nødvendigvis være den samme), eller under ledelse av denne, i forbindelse med oppdraget i Norge, jf tolltariffens innledende bestemmelser (tib) §14 nr 1.
Hvis utstyres innføres av arrangøren uten at vedkommende utleier selv er til stede under bruken av utstyret, må fortolling foretas.   
Gjenutførsel skal foretas gjennom Tollvesenet etter gjeldende bestemmelser.
 
- Ordinær innførsel:
Utstyr som innføres med formål å bli forbrukt under arrangementet eller skal forbli i landet. Dette skal behandles som enhver innførsel og må følgelig fortolles i henhold til gjeldende bestemmelser.
 
 
Utstyr som innføres i de utenlandske deltagerlagenes navn:
(gjelder både utstyr de bringer med selv og utstyr som sendes på forhånd eller ettersendes)
 
- Rallybilene og deler/utstyr til disse, samt verktøy: 
Kan innføres midlertidig toll- og avgiftsfritt uten at det utstedes tolldeklarasjon eller kreves depositum for toll og avgifter, jf. tib § 14 nr. 3, forskrift nr. 12 § 4 første og andre ledd og tollovforskriften 5.1.11. Det forutsettes imidlertid at det ved grensepassering presenteres lister over verktøy, deler og utstyr overfor Tollvesenet. Listene skal fremlegges i 2 eksemplarer som attesteres av Tollvesenet hvorav den ene beholdes på innpasseringstollstedet. Samtidig bør Tollvesenet på innpasseringstollstedet sjekke at teamet er registrert i deltagerlisten til Rally Norway som finnes på www.rallynorway.no under arkfanen deltagere.
Ved gjenutførsel skal attestert liste forevises Tollvesenet ved utpasseringstollstedet.
 
- Drivstoff:
Toll- og avgiftsfritaket omfatter kun det drivstoffet som er på tanken ved innførselen.  Drivstoff som medbringes i egne tanker/enheter for påfylling under konkurransen tillates ikke innført toll- og avgiftsfritt i medhold av bestemmelsene i tib § 14 nr. 3, jf. reisegodsforskriften av 10. januar 2003 § 4 fjerde ledd.
 
Restriksjonsbelagte varer:
I forbindelse med at det gis lettelser i deklarasjonsplikten, forutsetter Toll- og avgiftsdirektoratet at det er innhentet nødvendige tillatelser fra kompetent myndighet for varer som er underlagt restriksjoner (sambandsutstyr, matvarer osv.)
Nyttige kontaktpunkter:
Mattilsynet
  Tlf.: (00 47) 06 040
 
Post- og teletilsynet
 Tlf.: (00 47) 22 82 46 40 
 E-post: firmapost@npt.no

Utstyr som innføres av andre enn arrangør eller deltagere (sponsorer osv):
 Dette utstyret må behandles som enhver innførsel og må følgelig fortolles i henhold til gjeldende bestemmelser.
 
Utenlandsregistrerte kjøretøyer som skal kjøres av norske statsborgere:
Søknad må sendes på fastsatt skjema RD-0036 til den tollregion hvor vedkommende er hjemmehørende.
 
Tollkontroll:
Toll- og avgiftsdirektoratet bemerker at selv om det er gitt lettelser i deklarasjonsplikten, er ikke utstyr og deltagere unntatt for kontroll.
 
Henvendelser til Tollvesenet:
Alle henvendelser til Tollvesenet i forbindelse med Rally Norway skal gjøres til Tollvesenet lokalt:
 
Tollregion Øst-Norge
Kongsvinger tollsted
Kontaktperson: Tom Hauga
Telefon: 62 82 35 00
E-post: tom.hauga@toll.no
 
Tollregion Oslo og Akershus
Oslo Regiontollsted
Kontaktperson: Ivar Martin Olsen
Telefon: 22 84 67 51
E-post: ivar.martin.olsen@toll.no
 
Kontrollkontoret Gardermoen
Telefon: 64 82 10 27 (kveld)
Kontaktperson: Bente Grønli
Telefon: 64 82 10 14