Gå til innhold

[Utgått]Tollsatser ved import av bearbeidede landbruksvarer (RÅK-varer)

Dette rundskriv erstatter rundskriv av 22. desember 2004 (saksnr.: 2003/2287-6).

Statens landbruksforvaltning (SLF) har med hjemmel i Tolltariffens innledende bestemmelser (tib)
§ 5 fastsatt tollsatser ved import til Norge av bearbeidede landbruksprodukter. Tollsatsene gjelder
fra og med 1. september 2005 og inntil videre.
For nærmere informasjon se rundskriv 54/2005 fra Statens landbruksforvaltning på www.slf.dep.no.

Endringer i forhold til tidligere rundskriv:
 • Satsene på bær/bærkonsentrat er endret. Dette berører satser for varenumrene 04.03.1020, 04.03.1030,
  04.03.9002 og 21.05.0020 i kolonne 3 (EØS/EFTA) og i kolonne 4 (FTA) i tabell 1.
  For produkter inneholdende bær/bærkonsentrat, hvor tollsatsen fastsettes etter matrise eller
  deklarasjon til SLF, vil endringer i råvaresatsene på bær/bærkonsentrat kunne medføre
  endringer i tollsats på ferdigvaren.
 • Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene og Tunisia ble satt i verk med virkning fra 1. august
  2005. Landbruksavtalen mellom Norge og Tunisia er satt i verk fra samme dato. Tollsatsene på
  RÅK-varer innført fra Tunisia vil fremkomme i kolonnen for EØS/EFTA TOLL i vedlegg 1 og 2
  til dette rundskriv.
  For ytterligere informasjon om handelsavtalen med Tunisia se rundskriv 2003/3639.
Aktuell tollsats utgjør fastelement for toll (TL1) og/eller råvaretoll (RT 100) og fremgår av tabellen.
Listen kommer til anvendelse der det i tolltariffen er inntatt henvisning til fotnote for aktuell
tollsats. I de tilfeller der råvaretoll skal beregnes, er dette angitt i vedlagte tabell (vedlegg 1) med
forkortelsen RT. Råvaretollen blir utregnet av SLF dersom sats ikke fremkommer av denne
tabellen. For de varene som skal ha fastsatt råvareavhengig tollsats fra SLF, må importør fylle
ut skjemaet "Råvaredeklarasjon for industrielt bearbeid