Gå til innhold

[Utgått]Avgift på drikkevareemballasje - grunnavgift på engangsemballasje - unntak for PET-flasker


Fra 1. juli 2005 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak av 25. november 2004 om avgifter på drikkevareemballasje:

§ 1 nr. 2 skal lyde:
Grunnavgift
Engangsemballasje, med unntak av PET-flasker……..kr 0,91.

Det er videre foretatt følgende endringer i forskrift om særavgifter:
§3-5-1 første ledd bokstav b annet punktum skal lyde:

Grunnavgift. Avgiftsplikten omfatter engangsemballasje, med unntak av polyetylentereftalat (PET) flasker

Toll-og avgiftsdirektoratet vil samtidig opplyse om at avgiftstype GP med tilhørende avgiftsgrupper (100, 200, 300 og 400) i TVINN og AFS, vil bli uendret fra denne dato.